Sĭt Suôr Mă Bruă Kơ Aê Diê – 22/1/2022

833

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 16:10-11

Êlan kliăng: “Ƀiădah diih thâo leh klei sĭt suôr Y‑Timôthê, si ñu mă bruă kơ klei mrâo mrang jăk mbĭt hŏng kâo msĕ si anak hŏng ama ñu” (Philip 2:22).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si knuih brei mâo hŏng phung Khua ƀĭng kna Y‑Pôl tiŏ nao hlăm klei ñu mtă kơ phung đăo ti Kôrantô? Ya boh phŭn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn mthâo Y‑Timôthê snăn? Ya bruă Sang Aê Diê leh anăn phung hlăk ai brei ngă čiăng đăm lač mdê mdê hluê si hnơ̆ng čuăn mơ̆ng pô?

Kyua lŏ dôk ngă bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk ti ƀuôn Êphêsô anăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl tiŏ nao Y‑Timôthê, jing sa čô êkei êdam dôk mda asei, nao čhưn ti Sang Aê Diê Kôrantô êlâo. Hlăm hră čih hưn mthâo, ñu mtă đăm bi êmut ôh kơ pô anei leh anăn brei đru gơ̆ ƀuh jăk êla truh gơ̆ wĭt êđăp ênang hŏng Khua ƀĭng kna Y‑Pôl kyua ñu dôk čang guôn gơ̆ (êlan 10-11). Sa čô khua thŭn jih ai tiê hưn mthâo sa čô mda asei, amâo djŏ kyua pô mda asei jing anak hlăm ngăt pô ôh amâodah kyua klei đru mkăn ôh, ăt kăn kyua bruă ngă rei, amâodah kyua pô mda asei thâo hră mơar ôh ƀiădah jing “kyuadah ñu dôk mă bruă kơ Khua Yang msĕ si kâo”. Anăn jing klei hdĭp sĭt suôr mă bruă kơ Aê Diê msĕ si klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl čih kơ Y‑Timôthê kơ Sang Aê Diê Philip: “Ƀiădah diih thâo leh klei sĭt suôr Y‑Timôthê, si ñu mă bruă kơ klei mrâo mrang jăk mbĭt hŏng kâo msĕ si anak hŏng ama ñu” (Philip 2:22).

Sang Aê Diê Kôrantô mâo leh leh anăn dôk mâo klei bi kah mbha lu êpul kyua diñu ksiêm dlăng phung mă bruă kơ Aê Diê hluê si thŭn, bruă klam amâodah hluê si klei pô khăp (I Kôrantô 1:11-13). Kyua anăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl huĭ srăng mâo phung kđiêr dlăng, bi êmut kơ êkei êdam Y‑Timôthê anăn ñu mtă bi nik čiăng amâo hmăi ôh kơ bruă Aê Diê.

Boh klei lač kơ pô mkăn hluê si hnơ̆ng čuăn pô ăt khăng mâo hlăm Sang Aê Diê hruê anei, kyua anăn čiăng dưi mâo klei mpŭ, đa đa phung hlăk ai čŏng bi mklă pô hŏng klei bi êdah ti êngao amâodah hưn klei thâo hră mơar. Mơ̆ng klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl hưn mthâo kơ Y‑Timôthê brei ƀuh mnuih dưi mpŭ amâo djŏ kyua thŭn khua ôh ƀiădah kyua hlăm ai tiê pô anăn mă bruă sĭt suôr kơ Aê Diê. Knŏng leh grăp čô mnuih ƀuh klă drei sĭt suôr hlăm klei đăo hŏng klei ngă bruă snăn klă sĭt srăng mâo klei mpŭ mơ̆ng ayŏng amai adei hlăm phung đăo. Phung ƀuôn sang Aê Diê đăm mâo ôh knuih dlăng, klei blŭ bi êmut kơ phung mda asei dôk mă bruă kơ Aê Diê, ƀiădah brei dlăng hlăm klei bi hmô mơ̆ng phung sĭt suôr hlăm klei hdĭp mă bruă kơ Aê Diê. Êngao anăn, jing phung mda asei mă bruă kơ Aê Diê, drei đăm huĭ ôh arăng srăng mưč mač kơ pô kyua kƀah klei thâo, ăt kăn čiăng arăng mpŭ rei kyua bruă klam, klei thâo…, ƀiădah brei drei “…bi hmô kơ phung đăo hlăm klei blŭ, hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă, hlăm klei khăp, hlăm klei đăo, hlăm klei êngeh” (I Y‑Timôthê 4:12).

Ya bruă drei ngă čiăng hdơ̆ng bi đru sĭt suôr mă bruă kơ Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang! Akâo kơ Ih đru kâo sĭt suôr mă bruă kơ Aê Diê leh anăn bi hmô hlăm klei blŭ, bruă ngă, klei khăp, klei đăo leh anăn êngeh ti krah ayŏng adei hlăm sang Aê Diê.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 24:20 – 25:31

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Ncaj Rau Tus Tswv Haujlwm – 22/1/2022
Bài tiếp theoTrung Tín Phục Vụ Chúa – 22/1/2022