Txhob Saib Tsis Taus Tus Tswv Tej Lus Ntuas – 12/6/2024

420

 

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 25:14-16

Nqe cim:

Metub, thaum tus Tswv qhuab ntuas koj, koj yuav tsum khaws nws tej lus cia, thiab thaum nws cem koj, koj tsis txhob poob siab.” (Henplais 12:5b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas tus Tswv chim rau Vajntxwv Amaxiyas?

–       Vajntxwv Amaxiyas ua li cas thaum raug tus Tswv cov cevlus ntuas?

–       Vajntxwv yuav tau yam nqi zog twg?

–       Peb pheej muaj tus cwjpwm zoo li cas thaum tus Tswv ntuas lossis lwm tus tawmsuab qhia peb?

Vim Vajntxwv Amaxiyas ua txhaum pe cov Edoos tej mlom tom qab uas nws mus ntaus yeej lawv rov los, tus Tswv thiaj li chim rau nws. Twb tsimnyog rau txim kiag, los tus Tswv ua siab dawb siab zoo txib ib tug cevlus tuaj nug vajntxwv hais tias, Vim li cas koj pe lwm haivneeg tej vajtswv uas twb pab tsis tau lawv dim ntawm koj txhais tes?(nqe 15). Qhov no yog lo lus nug tsis yuam kom teb tiamsis yog nug ceebtoom qhov uas Vajntxwv Amaxiyas ua tsis yog. Tiamsis vajntxwv tsis xav mloog tej lus uas tus cevlus no qhia li, thaum tus cevlus tseem tabtom hais, vajntxwv thiaj txiav lus thiab teb los ntawm qhov uas nug ib lo lus ntxiv, vajntxwv tsis tau tsa nws ua tus sawv cev ntuas vajntxwv! Vajntxwv tseem hais rau tus cevlus tias tsis txhob hais ntxiv lawm tsam nws raug ntaus. Tus cevlus tsis hais ntxiv lawm. Nws paub tias yog hais ntxiv ces vajntxwv yuav muab nws tua povtseg zoo ib yam li vajntxwv txiv uas yog Yaulas hnub thaud tua tus cevlus Xakhaliyas, uas yog tus povthawj Yehauyadas tus tub (II Xwmtxheej Vajntxwv 24:20-21).

Ntaus yeej cov Edoos ua rau vajntxwv dhau los ua neeg khavtheeb thiab tawv ncauj, tsis lees yuav tus Tswv lub hwjchim uas txib tus cevlus tuaj qhia. Thaum vajntxwv tsis kam mloog tus uas cev Vajtswv lus qhia ces twb yog nws tsis mloog tus Tswv Txojlus ntag. Vajtswv tus uas ua siab dawb siab zoo twb pub sijhawm rau Vajntxwv Amaxiyas lees txim tiamsis vajntxwv tseem muaj tus cwjpwm khavtheeb thiab tsis txo hwjchim lees txim, qhov no ua rau vajntxwv hajyam ua txhaum loj. Vajntxwv twb raug txim. Tus cev Vajtswv lus tsis ntuas ntxiv lawm tiamsis qhia tawm vajntxwv lub txim, tus Tswv twb txiav txim siab ua kom vajntxwv puastsuaj, rau qhov vajntxwv pemlom thiab tsis mloog tej lus uas Vajtswv tus cevlus qhia.

Ua tau ntau yam hauv kev ua neej lossis thaum ua Vajtswv tes haujlwm, kuj ua rau peb dhau los ua neeg khavtheeb, coj peb mus tau qhov nqi zog tsis xav mloog tus Tswv tej lus qhia thaum ua yuam kev. Qhov kev ntuas yog thaum uas tus Tswv cia peb raug kev txomnyem, lossis thaum thov Vajtswv, nyeem Vajtswv Txojlus, lossis los ntawm Nws tej lus ntuas qhia, lossis los ntawm tej lus txhawb zog pab tswvyim… Thaum tau Vajtswv tus uas muaj koob hmoov ntuas, thov kom peb tsis txhob saib tsis taus tej lus uas Nws qhia thiab tsis txhob tawv ncauj zoo ib yam li Vajntxwv Amaxiyas. Tsis txhob qhuas yus tus kheej tso tus Tswv tej lus tseg, ua li ntawd thaum kawg peb yuav raug txim.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj qhia kom nyuam yaus paub tej lus uas Koj ntuas thaum ua tsis haum Koj siab ntawm kev ua neej thiab ua Koj tes haujlwm, thov qhia kom nyuam yaus paub lees txim, ua li Koj tej lus qhia, nyuam yaus thiaj tsis poob tej koob hmoov Koj pub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas zeem paub tus Tswv qhov kev ntuas yus ua neej thiab txo hwjchim lees txim lawm tau?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 4

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2024
Bài tiếp theoĐăm Ngă Klei Amâo Uêñ Ôh Kơ Klei Khua Yang Mkra Mjuăt – 12/6/2024