Txhob Ntau Ncauj – 19/5/2024

518

 

 

Pajlug 21:19

Nqe cim:

“Mus nyob tom tiaj suabpuam zoo dua li nrog tus pojniam uas tsawm taus thiab yws taus nyob ua ib tse” (Pajlug 21:19).

Peb saib ntxiv hauv Phau Txhais Tshiab (HMOWSV)

“Nyob tebchaws moj sab qhua mas zoo dua li nrog tus pojniam tsawm taus yws taus nyob ua ke.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lo lus “tiaj suabpuam” lub ntsiab yog licas?

–       Teebmeem ntawm tej lus sib cav, sib yws hauv lub cuabyig yog dabtsi?

–       Peb kawm tau dabtsi ntawm kev sib hais lus?

Nyob hauv Pajlug 21:19, Vajntxwv Xalumoos ntuas tus menyuam muaj tswvyim yuav tsum txav deb tus pojniam uas “tsawm taus thiab yws taus”. Tuaj yeem mus nyob tom tiaj suabpuam” zoo dua li qhov uas nrog tus pojniam tsawm taus, yws taus nyob uake. Lo lus “tiaj suabpuam” hauv lus Henplais yog hais txog tebchaws moj sab qhua uas tsis muaj neeg nyob. Nqe no hais meej ntxiv txog qhov kev swb ntawm tus txiv uas muaj tus pojniam tsawm taus, yws taus hais nyob hauv Pajlug 21:9: “Nyob saum rutsev zoo dua nrog tus pojniam uas yws taus nyob ua ke hauv tsev. Tus txiv tiv tsis taus kev chim hauv tsev, txawm twb siv zog khiav deb tus pojniam, mus nyob saum rutsev los yeej tseem tsis tau zoo, thaum kawg thiaj khiav tawm hauv tsev, mus ua neej twm zeej, tsis muaj txaus, txhawj ntshai tom tuaj suab puam. Kws Xibwb Stephen Lennox txhais lo lus yws taus hauv lus Henplais yog hais txog tej lus hais twm, lus thuam, ua rau lwm tus mob siab, nyuaj siab, chim thiab txhawj ntshai. Vajntxwv Xalumoos tau siv tej lus pivtxwv saum no los qhia menyuam yuav tsum xyuamxim thaum xaiv pojniam, tshwjxeeb yog saib tus pojniam ntawd kev hais lus.

Cov laus muaj nqe lus hais tias: “Txiv chim niam txhob ntau ncauj. Mov npau thau taws, tsis raug kub hnyiab”. Tsis yog niam txiv tug hais tsis tau tug, vim sib tham sib qhia hauv lubneej txijnkawm yuav ua rau ob tug sib paub, sib totaub tiamsis tus txiv yuav hnov meem txom thaum hnov hais mus hais los tib zaj lossis hnov tej lus tsawm, lus yws tsis paub xaus. Peb kuj yuav tsum nkag siab rau ntau tug pojniam thaum lawv hais tias lawv tsawm, yws vim tus txiv coj tus cwjpwm tsis zoo lossis tsis quavntsej tus pojniam; tiamsis tus pojniam kuj yuav tsum paub pib paub xaus vim yog ua rau tus txiv meem txom txog qib uas tsis xav nrog sibtham lossis tsis xav ua neej nyob ua ke ces tsis tsimnyog kiag li.

Timthawj Paulus qhia hais tias: “Nej tsis txhob hais lus twm lwm tus, tiamsis nej yuav tsum hais tej lus zoo xwb thiaj muaj nqis rau cov uas mloog” (Efexus 4:29). Cov ntseeg yuav tsum xyuamxim hauv kev hais lus, ua neej nyob ua ke raws li Vajtswv Txojlus qhia, tshwjxeeb yog nyob hauv lub cuabyig, tsis yog tus pojniam xwb, tiamsis tus txiv kuj yuav tsum hais tej lus zoo ua rau muaj kev txhim kho, muaj kev sib hlub thiab kuj yuav tsum paub xaiv, tswj lus hais. Tej lus zoo, txhim kho, yuav muaj nqis rau tus mloog, thiab kev paub hais lus mos muag yuav ua rau cov mloog muaj kev sib hlub, tau nplig siab, tau txhawb zog.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov ua Koj tsuag vim Koj pub nyuam yaus muaj tej lus taw qhia zoo kom nyuam yaus lub cuabyig muaj kev kaj siab. Thov Koj pab nyuam yaus paub tswj tus kheej thiab xyuamxim hauv kev hais lus txij li tej lus mus rau kev hais tawm kom muaj nqis rau lub cuabyig thiab ua rau Koj tau koobmeej. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb yuav tsum hloov yam dabtsi txij lus hais mus rau kev hais thaum sib tham nrog yus tus txijnkawm lossis nrog lwm tus? 

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQuảng Nam: Bồi Dưỡng Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè Năm 2024
Bài tiếp theoBlŭ Ƀiă Ƀiă – 19/5/2024