Txaus Siab Hlo Ua Tus Tswv Haujlwm – 21/1/2022 

621

 

 

I.Kauleethaus 16:5-9

Nqe cim: 

Yog li ntawd, kuv thiaj li khiav ncaj nraim mus rau tus ciam tom kawg kom kuv tau nqi zog. Qhov nqi zog ntawd yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas Vajtswv khaws cia rau saum ntuj ceebtsheej tos peb cov uas ntseeg Yexus Khetos(Filipis 3:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus qhia rau Pawg ntseeg Kauleethaus paub nws txojkev npaj txhij mus ncig xyuas cov ntseeg zoo li cas?
  • Muaj yam dabtsi tabtom tshwmsim tuaj rau Timthawj Paulus hauv lub nroog Efexus?
  • Qhov uas Paulus txiav txim siab nyob hauv lub nroog Efexus qhia paub nws muaj nplooj siab li cas rau Vajtswv tes haujlwm?
  • Peb cheemtsum ua dabtsi kom khaws tau Timthawj Paulus tus qauv ua Vajtswv haujlwm?

Timthawj Paulus nyob hauv lub nroog Efexus sau thawj tsab ntawv xa mus rau cov ntseeg Yexus nyob hauv lub nroog Kauleethaus. Nws qhia rau cov ntseeg paub hais tias nws yuav mus ncig xyuas lawv tom qab uas nws rov pem Makedaunias los. Tsis yog Paulus mus saib lawv ib vuag dhau xwb, tiamsis nws tseem yuav nrog lawv nyob ib ntu kom paub tus Tswv tes haujlwm thiab yuav nrog lawv mus ua haujlwm rau qee qhov chaw uas cheemtsum thiab (nqe 5-7). Dua li ntawd, Timthawj Paulus tseem qhia rau cov ntseeg hauv nroog Kauleethaus paub txog Vajtswv tes haujlwm hauv lub nroog Efexus tab tom mus tau zoo heev tiamsis dab Ntxwgnyoog pheej tawmtsam nws. Paulus hais tias Vajtswv tabtom qhib qhovrooj rau kuv ua tes haujlwm tseemceeb thiab muaj nqis heev, txawm li ntawd los tseem muaj ntau leej tawmtsam kuv (nqe 9). Lukas qhia paub hais tias ib tug ntawm cov neeg uas tawmtsam Paulus nyob hauv nroog Efexus, yog tus kws nchuav nyiaj uas hu ua Demeti-us. Nws muab nyiaj nchuav ua tej lub tsev me me teev tus mlom pojniam Atemis coj mus muag thiab nws nqua hu cov neeg hauv nroog nrog nws sawv tawmtsam Timthawj Paulus, vim nws ntshai tsam tej neeg los ntseeg Vajtswv tas tsis muaj leejtwg nrog yuav nws tej mlom mus pe lawm (Tes Haujlwm 19:23-34). Txawm li ntawd los, Vajtswv yeej qhib qhovrooj, pub muaj zoo sijhawm zoo los qhia Txojmoo Zoo rau sawvdaws, Paulus thiaj txiav txim siab yuav nyob hauv lub nroog Efexus no mus txog hnub uas sawvdaws ua kevcai Peetekos tas tso (nqe 8), nws mam mus hauv lub nroog Kauleethaus nyob kom dhau lub caij ntuj no thiaj muaj sijhawm ntev ua Vajtswv tes haujlwm.

Thaum ua Vajtswv tes haujlwm, Timthawj Paulus vamkhom Vaj Ntsujplig pub tswvyim rau nws txojhau kev npaj mus qhia Txojmoo Zoo thiab mus ncig xyuas cov Pawg ntseeg. Tshwjxeeb yog Paulus txaus siab hlo tawm mus qhia Txojmoo Zoo txawm yog yuav tau zoo lossis ntsib kev txomnyem, yooj yim lossis raug tsimtxom, los nws yeej ua raws tus Tswv lub siab nyiam, saib ntsoov lub homphiaj mus, ua tes haujlwm uas Vajtswv cob rau nws ua kawg siab kawg ntsws.

Nimno, peb txhua tus ntseeg yeej tau tus Tswv muab haujlwm rau peb ua, kom txhim tsa thiab ua rau Vajtswv lub Pawg ntseeg loj hlob huamvam nyob hauv lub ntiajteb no. Peb yeej paub hais tias thaum ua tus Tswv tes haujlwm thiab tawm mus qhia Txojmoo Zoo yuav ntsib kev txomnyem, kev tsimtxom, ua rau ibtxhia qaug zog tsis xav ua. Qhov uas Timthawj Paulus txaus siab hlo ua tes haujlwm ntawd tsis yog hauv nroog Efexus xwb, nws tseem mus txhua qhov chaw ua haujlwm, txawm yog muaj qee zaus raug kaw hauv tsev lojcuj. Qhov ntawd txhawb tau peb sawvdaws lub zog kom ua siab ntev nyiaj taus kev txomnyem ua tiav tes haujlwm Vajtswv muab rau peb ua, nthuav dav Vajtswv lub tebchaws ua ntej Tswv Yexus rov qab los.

Yam dabtsi tabtom ua rau peb nres, tsis xav ua Vajtswv haujlwm?

 

Thov Vajtswv:

Vajtswv! Ua Koj tsaug vim Koj tseem hlub nyuam yaus, thov Koj pab kom nyuam yaus npaj txhij yuav ua Koj tes haujlwm txawm yuav tau zoo lossis txomnyem. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 23:15-24:19

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHTTL ĐÀ NẴNG – CUỘC HÀNH TRÌNH THẾ KỶ (phần 4)
Bài tiếp theoJih Ai Tiê Mă Bruă Kơ Aê Diê – 21/1/2022