Txais Yuav Vajtswv Txojlus – 28/12/2023

1107

 

 

I Thexalaunikes 2:13-16

Nqe cim

“Tsis yog li ntawd xwb, tseem muaj ib qhov uas peb niaj hnub ua Vajtswv tsaug. Qhov ntawd yog qhov uas nej mloog thiab muab siab rau ntseeg Vajtswv Txojlus uas peb coj tuaj qhia nej. Thaum nej hnov lawm, nej cia siab hais tias, Txojlus ntawd tsis yog neeg txoj, tiamsis yog Vajtswv txoj. Txojlus uas nej cia siab rau ntawd yeej yog Vajtswv txoj tiag, rau qhov Vajtswv niaj hnub ua haujlwm hauv nej cov uas ntseeg lawm lub siab.” (I Thexalaunikes 2:13).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus ua Vajtswv tsaug tsis tseg tsis tu txog yam dabtsi?

–       Cov ntseeg Thexalaunikes txais yuav Vajtswv Txojlus thiab tau nqi zog zoo li cas?

–       Peb txais yuav Vajtswv Txojlus rau yus li cas?

Timthawj Paulus ua Vajtswv tsaug tsis tseg tsis tu vim qhov uas cov ntseeg hauv Pawg Ntseeg Thexalaunikes mloog nws thiab nws cov phoojywg ua haujlwm tej lus qhia, ua tib zoo ua thiab zeem paub hais tias tej lus ntawd yog Vajtswv Txojlus tsis yog tibneeg tej lus; yog li lawv ntseeg thiab txais yuav Vajtswv Txojlus coj mus ua neej, tej lus ntawd ua rau lawv lub neej hloov thiab tawg paj txi txiv rau tus Tswv (nqe 13). Thaum ib tug neeg paub thiab txais yuav Vajtswv Txojlus, qhov ntawd qhia paub lawv ntseeg Nws, thiab kuj qhia tawm lub hwjchim hloov ntawm Vajtswv Txojlus nyob hauv lawv lub neej.

Lo lus “txais yuav” lossis khaws cia muaj lub ntsiab tsis yog mloog txaus, tiamsis “txais yuav Vajtswv Txojlus” yog ib ntu sijhawm mloog, xav thiab txais yuav Txojlus ntawd rau hauv lub neej. Ua lwm seem lus hais, tom qab uas mloog tus Tswv Txojlus lawv txiav txim siab ua lub neej raws li Txojlus uas lawv txais yuav. Vim ua li ntawd, Vajtswv Txojlus ua rau lub neej ntseeg ruaj khov, txaus siab hlo tiv txomnyem thaum raug kev tsimtxom, ua qauv zoo nyob hauv cov Pawg Ntseeg Tswv Yexus, xws li cov ntseeg Vajtswv nyob hauv xeev Yudas (nqe 14).

Cov lus uas Timthawj Paulus siv los hais txog Pawg Ntseeg Thexalaunikes yog “muab siab rau ntseeg”, “mloog”, “raug tsimtxom” qhia paub hais tias cov ntseeg no muaj kev loj hlob hauv lub neej ntseeg. Lawv muab siab rau ntseeg, muaj Vajtswv Txojlus. Dua li ntawd, lawv txojkev ntseeg tseem qhia tawm los ntawm tiv txomnyem vim Txojmoo Zoo.

Peb tus cwjpwm rau Vajtswv Txojlus nrog rau kev txiav txim txais yuav lossis mloog xwb yuav ua tus tshim ntsuas peb txojkev ntseeg loj hlob. Yog peb ntseeg tus Tswv ces peb yuav lees yuav Vajtswv Txojlus lub hwjchim, thiab yuav cia tus coj qhia kom muaj kev ntseeg ruaj khov. Dua li ntawd, yog peb tsuas saib qhov ntawd yog txojlus uas tibneeg qhia ces peb yuav ua rau cov ntseeg yuam kev zoo ib yam li cov neeg Yudas hnub thaud thiab (nqe 15-16).

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv! Ua tsaug rau qhov uas Koj muab Koj Txojlus rau nyuam yaus, hloov thiab qhia nyuam yaus paub ua neej haum Koj siab. Thov pab nyuam yaus niaj hnub lees yuav Koj Txojlus lub hwjchim. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas cia Vajtswv Txojlus lub hwjchim ua haujlwm hauv peb lub neej lawm los tsis tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tshwmsim 18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTín Hiệu Vui Mùa Giáng Sinh
Bài tiếp theoMă Tŭ Klei Aê Diê Blŭ – 28/12/2023