Tus Tswv Yuav Ua Pauj – 27/12/2023

1360

 

 

Yelemis 50:11-16, 21-32

Nqe cim

“…ua pauj rau nws raws li tej uas nws tau ua lawm, thiab ua phem rau nws raws li nws tau ua rau lwm tus lawm, rau qhov nws tau khavtheeb tawmtsam kuv uas yog cov Yixalayees tus TSWV uas Dawbhuv.” (Yelemis 50:29b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas Npanpiloos raug tus Tswv rau txim?

–       Lub txim lawv raug yog dabtsi?

–       Zaj kawm no qhia rau peb tej yam dabtsi hauv kev ua neej?

 “Vim tus Tswv txojkev chim” (nqe 13), “tus Tswv ua pauj” (nqe 15, 28), “tus Tswv qhib lub chaw uas ntim nws tej cuabyeej ua rog” (nqe 25), “Twb txog lub sijhawm uas kuv rau txim rau koj lawm” (nqe 31)… yog cov lus tshaj qhia rau cov neeg Npanpiloos paub tus Tswv yuav rau txim rau lawv. Tej kev txhaum uas cov neeg Npanpiloos ua, tau tus Tswv qhia paub: “huab kuv haivneeg” (nqe 11), “ua txhaum rau tus Tswv” (nqe 14), “sawv tawmtsam tus Tswv” (nqe 24), “ua tsis zoo rau Nws lub Tuamtsev” (nqe 28), “khavtheeb tawmtsam tus Tswv uas Dawbhuv” (nqe 29)… Vim tej kev txhaum loj li no, Npanpiloos yuav raug tus Tswv rau txim. Tus Tswv qhib nws lub chaw cuabyeej ua rog lawm txog lub sijhawm nws yuav rau txim, qhia paub hais tias txhua yam twb npaj txhij rau txim rau Npanpiloos lawm.

Vajntxwv, cov neeg Npanpiloos uas ntes tus Tswv haivneeg mus ua cev qhev, huab tus Tswv haivneeg tej khoom, khav theeb, suav hais tias lawv muaj zog, ntaus yeej thiab txeeb tau Vajtswv lub Tuamtsev, tiamsis lawv tsis paub hais tias lawv zoo ib yam li “rab rauj” (nqe 23). Rab rauj cim civ muaj tsis taus zog, tiamsis lub zog ntawm rab rauj yog nyob ntawm tus neeg siv. Tus Tswv twb siv lub tebchaws Axilias zoo ib yam li tus pas nplawm (Yaxayas 10:5), thiab raws li lub ntsiab lus no, Npanpiloos tau tus Tswv siv zoo li ib rab rauj. Tiamsis cov neeg Npanpiloos khav theeb tsis zeem paub Vajtswv lub homphiaj ua rau Nws haivneeg. Cov neeg tua hneevnti, cov neeg tua xubvos tuaj tua tsis muaj ib tug neeg dim li (nqe 29), qhov kev tuag tu noob qhia tawm los ntawm tus duab tshem “tsis txhob cog thiab sau qoob” (nqe 16), txhais tau hais tias lawv tsis muaj ib qho kev cia siab ua neej nyob li lawm.

Tus uas ncaj ncees tsis yog lam ua kom Npanpiloos tuag tub noob “tsis muaj neeg nyob, tej neeg uas dua kev yuav ceeb thiab xav tsis thoob” (nqe 13). Npanpiloos raug txim raws li tus Tswv lub sijhawm thiab tsimnyog tej kev txhaum lawv ua. Niaj hnub nimno muaj ntau leej tsis hwm tus Tswv vim lawv tsis pom tus Tswv rau txim rau cov neeg ua txhaum. Tiamsis tus Tswv ceebtoom “Nej tsis txhob xav yuam kev, yeej tsis muaj ib tug yuav dag tau Vajtswv” (Kalatias 6:7a). Txog tus Tswv hnub, txhua tus neeg hauv peb cov puavleej tau txais tej uas peb ua, tsis hais ua zoo lossis ua phem thaum uas tseem ua neej nyob (II Kauleethaus 5:10). Thov tus Tswv pab kom peb xyuam xim ua neej thiaj tau koob hmoov hnub uas peb mus sawv ntawm tus Tswv xubntiag.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas ncaj ncees! Ua tsaug tej lus uas Koj qhia nyuam yaus hauv zaj kawm hnub no. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub lees txim, thaum ntsib tus Tswv Koj thiaj tsis raug txim. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Muaj yam dabtsi yuam kev peb yuav tau lees tawm rau tus Tswv hnub no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tshwmsim 16:17-17:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTiền Giang: Bồi Linh Thông Công Mừng Chúa Giáng Sinh
Bài tiếp theoYêhôwa Srăng Rŭ Ênua – 27/12/2023