Yêhôwa Srăng Rŭ Ênua – 27/12/2023

3051

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 50:11-16, 21-32

Êlan kliăng: “Bi wĭt kơ ñu tui si bruă ñu ngă leh, ngă kơ ñu tui si jih jang klei ñu tuôm ngă leh; kyuadah ñu bi kdơ̆ng leh hŏng Yêhôwa, Pô Doh Jăk Israel” (Y‑Yêrêmi 50:29b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Ƀaƀilôn tŭ klei Yêhôwa bi kmhal? Ya klei bi kmhal diñu tŭ? Ya klei hriăm anei mñă kơ drei hlăm klei hdĭp?

“Klei Yêhôwa ngêñ” (êlan 13), “klei Yêhôwa rŭ ênua” (êlan 15, 28),“Yêhôwa pŏk leh anôk pioh mnơ̆ng bi blah ñu” (êlan 25), “jing ênuk kâo srăng bi kmhal ih” (êlan 31)… jing klei dưi hưn kơ phung ƀuôn sang Ƀaƀilôn thâo kơ klei Yêhôwa bi kmhal diñu. Dŭm klei ƀai phung Ƀaƀilôn ngă soh leh hŏng Aê Diê dưi yap: “plah mă ngăn dưn kâo” (êlan 11), “ngă soh leh hŏng Yêhôwa” (êlan 14), “bi kdơ̆ng leh hŏng Yêhôwa” (êlan 24), “klei rŭ ênua kơ sang yang Ñu.” (êlan 28), “bi kdơ̆ng leh hŏng Yêhôwa” (êlan 29)… Kyua klei soh kjham anăn, Ƀaƀilôn srăng tŭ klei Aê Diê bi kmhal năng hŏng klei soh diñu. Hjiê mnơ̆ng bi blah mơ̆ng Yêhôwa mprăp kơ wưng bi kmhal, lač kơ djăp mta klei mprăp leh kơ dŭm klei bi kmhal Ƀaƀilôn srăng tŭ.

Mtao, phung ƀuôn sang Ƀaƀilôn mă phung ƀuôn sang Aê Diê jing hlŭn, plah mă leh ngăn dưn Ñu, lŏ ngă mgao, hưn ktưn kơ klei ktang, klei dưi pô mâo leh hlăm anăn mâo bruă plah mă leh Sang Yang Aê Diê, ƀiădah diñu lŏ amâo thâo ôh pô knŏng msĕ si “kmŭt kơ jih lăn ala!” (êlan 23). Kmŭt amâo djŏ čŏng mâo ai ktang ôh, ƀiădah ai ktang kmŭt tui hlue si phung yua. Yêhôwa tuôm yua čar Asiri msĕ si giê hnuăt (Y‑Êsai 10:5), leh anăn hlăm klei mblang snăn, Ƀaƀilôn mâo Aê Diê yua msĕ si sa ƀĕ kmŭt. Ƀiădah phung Ƀaƀilôn lŏ ngă mgao amâo thâo ôh hdră kñăm Aê Diê anăn Aê Diê bi joh diñu. Phung mnah hna srăng nao mdjiê diñu, amâo mâo sa čô tlaih ôh (êlan 29), klei mdjiê jih bi êdah mơ̆ng rup lăm lui “phung rah mjeh”, phung djă mniă” (êlan 16), jing diñu amâo lŏ mâo klei čang hmăng kơ klei hdĭp ôh.

Pô kpă ênô amâo djŏ ôh amâo mâo mta phŭn bi mdjiê jih Ƀaƀilôn čiăng kơ krĭng anei “… amâo srăng lŏ mâo mnuih dôk tinăn ôh, ƀiădah gơ̆ srăng jing anôk ênguôl sĭt nik” (êlan 13). Ƀaƀilôn tŭ klei bi kmhal djŏ mmông Aê Diê kčah năng hŏng klei soh kjham diñu ngă leh. Hruê anei lu mnuih dlăng hơăi mang kơ Aê Diê kyua diñu amâo ƀuh ôh klei Aê Diê bi kmhal kơ klei soh diñu ngă leh. Khădah snăn Klei Aê Diê Blŭ hưn brei răng “Đăm brei arăng mplư diih ôh; arăng amâo dưi mưč kơ Aê Diê ôh” (Galati 6:7a). Truh hruê Aê Diê, grăp čô drei srăng klam hlue si bruă jăk amâodah jhat drei ngă leh hlăk êjai dôk hlăm asei mlei kđeh (II Kôrantô 5:10). Akâo kơ Aê Diê đru drei thâo răng hlăm klei hdĭp čiăng mâo klei pah mni hlăm hruê dôk ti jhưng phat kđi ti anăp Ñu.

Ya klei soh mñă kơ drei brei hưn mtam hŏng Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Pô Kpă Ênô! Kâo bi mni kơ Ih mñă leh kơ kâo mơ̆ng klei hriăm hruê anei. Akâo kơ Ih đru kâo amâo dlăng hơăi mang ôh kơ Aê Diê ƀiădah thâo kmhal mtam tơdah mâo klei găl, čiăng hlăm hruê phat kđi bi tuôm hŏng Ih, kâo amâo tŭ klei phat kđi bi kmhal kyua klei soh ngă hlăk êjai hlăm asei mlei hđeh ôh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Êdah 16:17-17:18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Yuav Ua Pauj – 27/12/2023
Bài tiếp theoĐức Giê-hô-va Sẽ Báo Trả – 27/12/2023