Tus Tswv Ua Li Nws Hais – 25/1/2023 

491

 

 

Yelemis 39:9-14

Nqe cim

Vajntxwv Nenpukajnexales kom Nenpuxaladas uas yog nws tus thawj tubrog hais rau cov tubrog hais tias, Nej cia li mus nrhiav kom tau Yelemis thiab ua zoo tu nws. Nej tsis txhob ua phem rau nws, yog nws xav tau dabtsi, nej cia li muab rau nws.” (Yelemis 39:11-12)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Cov neeg Yudas lub neej zoo licas thaum Nenpukajnexales tuaj txeeb lub

nroog Yeluxalees?

  • Vajntxwv Nenpukajnexales hais kom cov nomtswv yuav tsum ua licas rau

tus cevlus Yelemis?

  • Peb kawm tau zaj kawm dabtsi hais txog qhov uas tus Tswv ua li Nws hais

rau yus lub neej?

Thaum Vajntxwv Nenpukajnexales tuaj txeeb lub nroog Yeluxalees, ces tagnrho cov pejxeem nyob hauv lub nroog, hauv lub tebchaws uas seem nyob, thiab tagnrho cov neeg uas los thawj puavleej raug ntes coj mus ua qhev rau tebchaws Npanpiloos, tshwj cov neeg txomnyem, tsis muaj dabtsi thiaj tau tseg nyob hauv tebchaws Yudas thiab lawv tau tus thawj tubrog saib xyuas npe hu ua Nenpuxaladas faib vaj txiv hmab thiab liaj teb rau lawv ua (nqe 9-10). Hais txog tus cevlus Yelemis, ces Vajntxwv Nenpukajnexales samhwm rau tus nom Nenpuxaladas kom mus nrhiav Yelemis, tiamsis tsis tau cai ua phem, yuav tsum saib xyuas Yelemis kom zoo thiab Vajnxtwv hais tias: nws xav tau dabtsi, nej cia li muab rau nws.Cov lus samhwm no tau cov nomtswv Npanpiloos ua raws nraim (nqe 12-13). Lawv txib neeg mus nrhiav tus cevlus Yelemis thiab pom nws tabtom raug cov tubrog khi. Lawv thiaj mus tso Yelemis, thiab kom Nkedaliyas coj Yelemis mus saib xyuas, tu thiab pub txhua yam txhij txhua raws li Vajntxwv samhwm.

Vim licas Vajntxwv Nenpukajnexales ua zoo rau tus cevlus Yelemis? Hais txog sab tswj tebchaws, tej zaum Vajntxwv Nenpukajnexales paub Yelemis yog tus qhia cov nomtswv thiab cov pejxeem thawj cov Npanpiloos yog li ntawd Vajntxwv thiaj xav hais tias Yelemis tuaj Vajntxwv tog. Tiamsis hais txog sab ntsujplig, peb ntseeg thiab paub tseeb hais tias: Tus Tswv tswj vajntxwv lub siab yoojyim ib yam li nws tswj tus dej(Pajlug 21:1). Vajtswv siv Nenpukajnexales cawm Nws tus tubqhe raws nraim li Nws tej lus hais tseg (Yelemis 1:17-19; 15:20-21). Thaum ub, tus cevlus Yelemis raug nws haivneeg tej nomtswv ntes mus kaw, tiamsis nimno nyob hauv tus Tswv txojkev tswjkav, Yelemis tau cov nomtswv uas yog yeebncuab tuaj nrhiav, tso dim thiab tu zoo heev. Vajtswv ua raws nraim li Nws hais thaum txog Nws lub sijhawm thiab raws li Nws txojhau kev npaj tseg.

Muaj ntau zaus nyob hauv lub neej, peb yeej ntseeg tias Vajtswv ua raws li Nws hais, tiamsis peb pheej muaj lub siab kub xav kom txhua yam mus raws li yus siab xav, raws li yus npaj tseg. Zaj kawm hnub no qhia rau peb paub hais tias, tus Tswv tsis hnov qab Nws cov tubtxib, tsuav yog thaum txomnyem thiab tau zoo, peb tuav ruaj kev ntseeg rau Nws tej lus cogtseg thiab ncaj ncees ua tiav txhua tes haujlwm Nws muab cob. Cia li nyob ntsiag to thiab npaj siab khov kho tos txog Vajtswv lub sijhawm!

 

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas ncaj ncees! Nyuam yaus muaj kev zoo siab thaum kawm paub Koj yog tus uas ua ncaj ncees rau tus cevlus Yelemis. Thov Koj pab kom nyuam yaus ntseeg hais tias Koj yog tus ncaj ncees kom nyuam yaus muaj kev cia siab. Amees.

 

Peb tau txais tej uas tus Tswv teb rau peb lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVui Mừng Trong Năm Mới – 24/1/2023
Bài tiếp theoAê Diê Sĭt Suôr – 25/1/2023