Aê Diê Sĭt Suôr – 25/1/2023

1363

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 39:9-14

Êlan kliăng: “Y‑Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn mtă klei djŏ kơ Y‑Yêrêmi kơ Y‑Nebusaradan khua kahan phung gak, klei djŏ kơ Y‑Yêrêmi lač, “Atăt ñu, kiă kriê ñu bi jăk, đăm ngă jhat kơ ñu ôh, ƀiădah ngă bĕ kơ ñu tui si ñu lač” (Y‑Yêrêmi 39:11-12)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei hdĭp phung ƀuôn sang Yuđa leh mtao Ƀaƀilôn plah mă ƀuôn Yêrusalem? Si Mtao Nebukatnetsar mtrŭn asăp kơ phung khua blŭ tlao hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi? Ya klei hriăm drei mâo kơ klei sĭt suôr Aê Diê kơ hjăn pô?

Leh mtao Nebukatnetsar mâo plah mă ƀuôn Yêrusalem, snăn phung ƀuôn sang hlăm ƀuôn, hlăm krĭng adôk, leh anăn jih phung tŭ klei amâo dưi tŭ klei arăng ba jing mnă ti Ƀaƀilôn, êngao kơ phung ƀun ƀin, amâo mâo ôh ngăn drăp mrâo dưi lui ti lăn Yuđa leh anăn Y‑Nebusaradan khua kahan phung gak brei kơ digơ̆ war boh kriăk ƀâo wăt hma mơh (êlan 9-10). Hjăn Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi, Mtao Nebukatnetsar mtrŭn asăp kơ Y‑Nebusaradan nao bi tuôm hŏng ñu, ƀiădah amâo dưi ngă jhat ôh, ƀiădah brei kriê dlăng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi leh anăn “ƀiădah ngă bĕ kơ ñu tui si ñu lač”. Klei anei mâo phung khua prŏng mơ̆ng Ƀaƀilôn ngă (êlan 12-13). Diñu tiŏ mnuih nao duah Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi leh anăn ƀuh arăng dôk krư̆ ñu hlăm wăl phung kahan gak. Diñu bi wĭt klei êngiê kơ gơ̆, mbĭt anăn jao gơ̆ kơ Y‑Gêdalia atăt gơ̆ kơ sang gơ̆ pô, mkăp djăp klei čiăng hlăm klei hdĭp kơ Khua pô hưn êlâo hlue si asăp mtao.

Ya ngă Mtao Nebukatnetsar ngă jăk hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi snăn? Kơ klei kđi čar, năng ai kyua Mtao Nebukatnetsar thâo Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi gĭr iêô mthưr phung khua leh anăn phung ƀuôn sang tŭ klei amâo dưi kơ Ƀaƀilôn anăn mtao bi mĭn Y‑Yêrêmi dôk tĭng kơ mtao. Ƀiădah hlăm bruă mngăt, drei đăo leh anăn thâo snei: “Ai tiê mtao jing msĕ si sa hnoh êa hlăm kngan Yêhôwa, Yêhôwa brei gơ̆ đoh phă anôk Ñu čiăng” (Klei Bi Hriêng 21:1). Aê Diê yua Mtao Nebukatnetsar bi mtlaih dĭng buăl sĭt suôr Ñu hŏng klei yuôm bhăn čiăng bi sĭt klei Ñu ƀuăn (Y‑Yêrêmi 1:17-19; 15:20-21). Êlâo dih, Phung khua djuê ana mă kơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi, snăn ară anei hlăm klei Aê Diê kiă kriê yuôm bhăn snăk, phung khua mơ̆ng ala čar bi roh tui duah, phưi êngiê leh anăn kriê dlăng ñu jăk snăk. Aê Diê sĭt suôr bi leh klei Ñu ƀuăn hlue si hruê mmông leh anăn klei jăk hĭn mơ̆ng Ñu.

Mâo lu blư̆ hlăm klei hdĭp, drei ăt đăo Aê Diê sĭt suôr ƀiădah khăng pral čiăng djăp mta klei jing msĕ si klei drei čiăng hlăm hruê mmông drei kčah leh. Klei hriăm hruê anei mñă kơ drei brei hdơr Aê Diê amâo wơr ôh phung dĭng buăl sĭt suôr Ñu, hlăm klei găl amâodah klei truh, brei drei đăo kjăp hlăm klei Aê Diê ƀuăn leh anăn brei jing nanao dĭng buăl jăk leh anăn sĭt suôr bi leh bruă klam Ñu jao. Brei dôk ñăt leh anăn kjăp ai tiê dôk guôn hruê mmông Aê Diê!

Drei tuôm thâo leh mơ̆ klei Aê Diê wĭt lač bŏ hŏng yuôm bhăn?

Wal lač: Ơ Aê Diê Sĭt Suôr! Ai tiê kâo klă sĭt hơ̆k mơak sĭt dưi hriăm kơ klei sĭt suôr Aê Diê hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi, dĭng buăl jăk sĭt suôr Ih. Akâo kơ Ih đru kâo kjăp đăo knang hlăm klei sĭt suôr Ih čiăng kâo thiăm klei đăo knang kơ Ih hlăm djăp boh klei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsêkiêl 18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Ua Li Nws Hais – 25/1/2023 
Bài tiếp theoChúa Thành Tín – 25/1/2023