Tus Tswv Twb Zam Txim Lawm – 26/1/2024 

1192

 

 

Yelemis 50:17-20

Nqe cim:

“Thaum txog lub sijhawm ntawd cov Yixalayees yuav tsis ua txhaum thiab cov Yudas yuav tsis ua kev phem kev qias, rau qhov kuv yuav zam txim rau cov neeg uas kuv tseg lawv txojsia. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd” (Yelemis 50:20)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus cev lus Yelemis muab tus duab twg los piv rau cov Yixalayees ua ntej thiab tom qab tau tus Tswv zam txim?

–       Tej cheeb tsam tau hais txog hauv nqe 19 muaj lub ntsiab licas?

–       Koj yuav ua licas kom tau lubneej kaj siab thiab tau tus Tswv koobhmoov?

Tus cev lus tau piv “Cov Yixalayees zoo ib yam li pab yaj uas tsov ntxuav caum tawg khiav ri sua” (17a). Ciali xav txog ib tug yaj uas mus yuamkev, nyob ib leeg, txhawj ntshai,… nrhiav tsis tau kev los, tseem raug tsov ntxuav caum. Tsis muaj txoj haukev yuav pab tau tus yaj no li! Tus duab no yog piv txog cov Yixalayees raug cov Axilias rhuav puas tsuaj xyoo 721 UY, cov Yudais raug Npanpiloos rhuav puas tsuaj xyoo 586 UY. Txawm li ntawd los, muaj ib txoj haukev pab cawm tus yaj uas yuamkev ntawd. Txojkev pab cawm ntawd tsis yog vim tus yaj muaj hmoo, tiamsis vim tus Tswv txojkev hlub xwb. Tus Tswv hais rau tus vajntwv Axilias thiab Npanpiloos uas zoo li tus tsov ntxuav caum tom Nws haivneeg: “Kuv yuav rau txim rau tus vajntxwv kav Npanpiloos ib yam li rau txim rau tus vajntxwv kav Axilias” (nqe 18). Vajtswv yuav coj Nws haivneeg rov los rau “lawv thaj zaub”. Tej cheeb tsam uas tau hais txog, Roob Kalemees, Npasas, Efalayees thiab Nkile-as yog tej cheeb tsam hauv Yixalayees, yog tej qhov chaw uas tus Tswv thiab Nws haivneeg tau muaj tej kev sib raug zoo dlau los, xwsli Roob Kalemees yog qhov chaw muaj kev pehawm Vajtswv, yog qhov chaw uas Vajtswv haivneeg tau pom Nws thiab pehawm Nws… Nyob hauv cov Yixalayees lub tebchaws, qhov chaw uas Vajtswv muab pub rau lawv, lawv yuav tau noj tsau npo, dim plaws tej kev txhawj ntshai, vim Vajtswv twb zam lawv tej kev txhaum lawm, “Thaum txog lub sijhawm ntawd cov Yixalayees thiab cov Yudas yuav tsis ua kev phem kev qias” (nqe 20a).

Vajtswv txojcai tsis hloov pauv yog “Leejtwg cog dabtsi, yuav rov sau yam ntawd” (Kalatias 6:7a). Cov Yixalayees tso Vajtswv tseg thiaj raug poob ua cev qhev. Cov Axilias thiab cov Npanpiloos ua phem rau cov Yixalayees thiaj raug Vajtswv ua rau puastsuaj. Vajtswv haivneeg rov tau los hauv lawv lub tebchaws vim yog Vajtswv txojkev hlub thiab Nws txojkev zam txim. Ntawm no kuj yog tus duab txog Tswv Yexus txojkev tuag cawm tibneeg ntiajteb. Vajtswv npaj txhij yuav zam peb tej kev txhaum yog peb lees thiab tso kev txhaum tseg, los txais yuav Yexus thiab ua lubneej pub rau Vajtswv. Tsuas yog thaum kev txhaum raug tshem mus, koobhmoov npluamias ntawm Vajtswv thiaj los rau peb lubneej zoo yam li tus yaj tau noj tsau npo ntawm thaj zaub mos, lub pas dej ntshiab.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus paub hais tias Koj txojkev hlub pub rau nyuam yaus tob kawg nkaus li. Ua Koj tsaug vim hauv Tswv Yexus nyuam yaus tau Koj zam txim thiab rov tau nrog koj sib raug zoo. Thov pab kom nyuam yaus paub lees txim thaum ua txhaum kom tau lubneej kaj siab lug thiab tau Koj txoj koobhmoov. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Puas tseem tshuav tej kev txhaum twg peb tsis tau lees thiab tso tseg kom tau Vajtswv kev zam txim?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 26

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHãy Nghe Và Hiểu – 25/1/2024 
Bài tiếp theoAê Diê Pap Brei Leh – 26/1/2024