Aê Diê Pap Brei Leh – 26/1/2024

1998

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 50:17-20

Êlan kliăng: “Hlăm hruê anăn leh anăn hlăm ênuk anăn,” Yêhôwa lač,“arăng srăng duah klei wê hlăm phung Israel, ƀiădah amâo srăng ƀuh ôh; arăng srăng duah klei soh hlăm phung Yuđa, ƀiădah amâo srăng ƀuh ôh; kyuadah kâo srăng pap brei kơ phung kâo pioh ăt dôk.”” (Y-Yêrêmi 50:20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya rup Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi bi hmô kơ Israel êlâo leh anăn êdei kơ Aê Diê pap brei? Ya klei čiăng lač kơ Dŭm ala anôk čih hlăm êlan 19? Ya klei brei diih ngă čiăng dưi hdĭp mơak leh anăn jăk mơak hlăm Khua Yang?

Klei hưn êlâo bi hmô “Israel jing biăp klah đuĕ leh, phung êmông gu tiŏ mă leh.” (êlan 17a). Brei drei bi mĭn sa drei biăp klah đuĕ mơ̆ng êpul, hjăn păn, huĭ hyưt… kyua amâo thâo êlan wĭt, lŏ bŏ hŏng huĭ hyưt tơdah êmông gu tiŏ mă. Amâo ƀuh ôh hdră dưi đru dŏng êđai biăp hlăm klei bi hmô anei! Anăn jing rup nah Dưr Israel tuôm hŏng phung Asiri bi rai thŭn 721 êlâo kơ Krist, leh anăn nah dhŭng Yuđa tuôm hŏng Ƀaƀilôn nao blah thŭn 586 êlâo kơ Krist. Khădah snăn, klei hưn kơ klei bi mtlaih phung biăp klah đuĕ yuôm bhăn êdi. Klei bi mtlaih amâo hriê mơ̆ng klei myun amâodah ya klei dưi mkăn ôh êngao kơ Yêhôwa Aê Diê. Ñu lač hŏng mtao Ƀaƀilôn, mtao Asiri, jing dua čô dưi bi hmô msĕ si êmông gu tiŏ mă, kơhiêk ƀơ̆ng phung ƀuôn sang Ñu: “Nĕ anei, kâo dôk bi truh klei bi kmhal kơ mtao Ƀaƀilôn leh anăn kơ čar ñu, msĕ si kâo bi kmhal leh mtao čar Asiri” (êlan 18b). Hjăn phung ƀuôn sang Aê Diê srăng mâo ñu ba wĭt ti “kdrăn rơ̆k Ñu pô”. Dŭm anôk dưi yap msĕ si, čư̆ Karmel, čar Basan, kbuôn čar Êphraim leh anăn čar Galaat, jing dŭm anôk ti Israel, anôk djă pioh leh klei bi hdơr myang plah wah Aê Diê hŏng phung ƀuôn sang Ñu, êdah êdi msĕ si čư̆ Karmel jing anôk mâo Sang kkuh mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê, anôk phung ƀuôn sang ñu dưi thâo Aê Diê jing Pô Myang Sĭt Nik čiăng lŏ wĭt sĭt suôr kkuh mpŭ kơ Ñu… Hlăm kdrăn rơ̆k phung ƀuôn sang Israel, anôk lăn Aê Diê brei leh, diñu srăng dưi trei mđao, tlaih mơ̆ng klei huĭ hyưt, klei arăng ktư̆ juă kyua Aê Diê pap brei leh, diñu srăng trei mđao, tlaih mơ̆ng klei huĭ hyưt, klei arăng ktư̆ juă kyua Aê Diê pap brei klei soh diñu, tơl “Hlăm hruê anăn leh anăn hlăm ênuk anăn,” Yêhôwa lač,“arăng srăng duah klei wê hlăm phung Israel, ƀiădah amâo srăng ƀuh ôh; arăng srăng duah klei soh hlăm phung Yuđa, ƀiădah amâo srăng ƀuh ôh; kyuadah kâo srăng pap brei kơ phung kâo pioh ăt dôk.” (êlan 20a).

Klei bhiăn amâo mlih ôh mơ̆ng Aê Diê jing “Kyuadah ya mjeh arăng rah, ñu srăng wiă boh anăn mơh”(Galati 6:7b). Israel lui Aê Diê snăn diñu jing hlŭn mnă. Asiri leh anăn Ƀaƀilôn ngă jhat snăk hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê snăn Ñu srăng bi rai. Phung ƀuôn sang dưi wĭt kơ ƀuôn sang jing kyua klei pap Yêhôwa Aê Diê. Anei ăt jing rup kơ klei bi mtlaih anak mnuih kyua klei djiê bi tui mơ̆ng Khua Yang Yêsu. Aê Diê srăng pap brei leh anăn bi mrâo drei nanao tơdah drei kmhal leh anăn lui jih klei soh pô ngă leh, nao kơ Khua Yang Yêsu leh anăn ƀuăn hdĭp sa klei hdĭp mrâo hŏng Ñu. Knŏng tơdah klei soh dưi msir mgaih, klei jăk mơak êbeh dlai mơ̆ng Aê Diê srăng êbeh dlai čiăng drei hdĭp jăk mơak msĕ si phung biăp trei hlăm kdrăn rơ̆k mtah mda, êa êngeh.

Ya klei soh drei ka hưn leh anăn lui čiăng mâo klei Aê Diê pap?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ klei khăp Ih brei kơ kâo bŏ hŏng prŏng êlam. Bi mni kơ Ih kyua hlăm Ih kâo mâo klei pah brei leh anăn kơrŭ wĭt. Akâo kơ Ih đru kâo thâo kmhal mtam tơdah ngă soh čiăng kâo dưi hdĭp mơak leh anăn jăk mơak hlăm Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Twb Zam Txim Lawm – 26/1/2024 
Bài tiếp theoChúa Đã Tha Thứ – 26/1/2024