Tus Tswv Ncaj Ncees Mus Ibtxhis – 11/8/2023 

3200

 

 

II Xwmtxheej Vajntxwv 21:6-7

Nqe cim:

“Txawm yog kuv raug kev txomnyem los tseem muaj koj txojlus nplig kuv siab, rau qhov koj tej lus cog tseg ua rau kuv muaj sia nyob” (Phau nkauj 119:50).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Vajntxwv Yehaulas ua kev phem tiamsis ua cas tus TSWV tsis rhuav kom vajntxwv Daviv cajces puastsuaj?

–  Qhov ntawd ua rau peb pom dabtsi txog Vajtswv kev ncaj ncees?

–  Koj yuav ua neej li cas thaum kawm paub txog Vajtswv ncaj ncees mus ibtxhis?

Txawm hais tias vajntxwv Yehaulas tau ua ntau yam kev phem tiamsis Vajtswv ncaj ncees thiab puv npo kev hlub, “Nws tsis xav rhuav Daviv cajces kom puas tsuaj, rau qhov Nws tau coglus tseg rau Daviv hais tias, Daviv cajces yuav tau ua vajntxwv mus li” (nqe 7). Hnub thaud Vajtswv tau coglus yuav pub ib xeem rau Vajntxwv Daviv tus tub kav hais tias, “kuv tus tubtxib Daviv cov xeebntxwv kav hauv lub nroog Yeluxalees uas yog lub nroog Kuv xaiv los ua qhov chaw rau sawvdaws pehawm Kuv” (IVajntxwv 11:36). Vajtswv yuav cia vajntxwv Daviv cajces ua vajntxwv sib txuas ua ntu zus mus txog thaum Tus Mexiyas uas yog vajntxwv Daviv cajces los kav thiab Nws yuav zaum saum Nws lub zwmtxwv ntawd mus ibtxhis. Thiab Vajtswv kuj coglus ntxiv rau Daviv hais tias, “yog Daviv cajces tsis hwm Kuv tej kevcai, thiab tsis ua lub neej raws li Kuv tej lus samhwm,… Kuv yuav ua kom lawv raug kev txomnyem vim tej kev txhaum uas lawv ua. Txawm li cas los Kuv yuav tsis tso txojkev hlub Daviv tseg, yuav tsis rhuav tej lus uas Kuv cog tseg rau nws thiab nws yuav muaj xeebntxwv tsis tu mus li” (Phau Ntawv Nkauj 89:30-36).

Txij thaum Vajtswv haiv neeg lub tebchaws tawg faib ua ob lub, Daviv cajces kuj yuav luag raug puastsuaj. Dab Ntxwgnyoog xav rhuav Vajtswv tes haujlwm npaj tseg rau Daviv cajces thiab tibneeg ntiajteb los ntawm lub tswvyim uas siv vajntxwv Ahaj ua phem, thiab ntxias vajntxwv Yehaulas xyaum ua raws li nws tus pojniam ua. Vajntxwv Yehaulas tau mus xyaum raws li dab Ntxwjnyoog lub tswvyim phem thiab tua tas nrho nws cov kwv uas koom niam koom txiv, ua rau nws txiv cajces yuav luag tu noob, tsuas tshuav cov kwvtij uas tsis koom cajces lawm xwb. Txawm li ntawd los, raws li qhov uas Vajtswv npaj tseg yuav cia tus Cawmseej yug los ntawm vajntxwv Daviv cajces, los cawm tibneeg ntiajteb. Txawm dab Ntxwjnyoog yuav tawm tsam tibneeg, yuav ua phem npaum li cas, vajntxwv Yehaulas tsis ua raws li tus Tswv tej lus samhwm, kuj tsis muaj ib yam dabtsi yuav tav tau Vajtswv txoj kev ncaj ncees uas yuav ua kom tiav Nws tej lus cog tseg lawm. Los ntawm txoj kev ncaj ncees thiab kev hlub, Vajtswv tsis rhuav Yehaulas cajces. Txawm yog ncua caij nyoog ntawd yuav tsaus ntuj npaum li cas los Vajtswv tus uas ncaj ncees yeej tseem ceev tau Daviv cajces tseem ua lub teeb ci kom pom kev.

Ua neej nyob, peb txhua tus puavleej tau ntsib kev txomnyem, kev sim siab thiab muaj qee zaus ntsib kev tws nrhiav tsis muaj kev tshwm. Thaum lub sijhawm tsaus ntuj nti, tag kev cia siab, yoojyim ua rau peb qaug zog thiab tsis muaj kev cia siab li lawm. Thov Vajtswv pab kom peb tsis txhob saib tej xwm uas los raug peb ntawd xwb, tiamsis cia li nco txog Vajtswv lo lus cogtseg thiab cia siab ntsoov rau tug Tswv uas ncaj ncees tej lus mus ibtxhis, txawm yuav ua neej txomnyem thiab tau zoo los peb cia li zoo siab.

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab nyuam yaus paub cia siab ntsoov rau Koj cov lus Cog tseg hauv txhua lub sijhawm uas tsaus ntuj nti. Thiab thov pab kom nyuam yaus ceev tau txoj kev cia siab los ntawm qhov uas ntseeg Koj yog tus Tswv uas ncaj ncees. Amees!

Peb puas ntseeg ruaj hais tias, Vajtswv yeej ibtxwm ua tiav li Nws coglus tseg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 19:1-27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà HUỲNH THỊ TƯ
Bài tiếp theoAê Diê Sĭt Suôr Hlŏng Lar – 11/8/2023