Tus Tswv Lub Teeb Ci – 19/11/2023

790

 

 

Pajlug 20:27; Efexus 5:8-14

Nqe cim:

“Tus Tswv paub peb tej kev xav uas nyob nraim nkoos hauv peb lub siab, peb yeej zais tsis tau tej ntawd” (Pajlug 20:27).

Peb nyeem ntxiv Phau Txhais Tshiab HMOWSV

“Lub siab uas paub qhov phem qhov zoo yog Yawmsaub lub teeb ci thoob plaws rau hauv neeg lub siab lub ntsws”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv lub teeb ci yog licas?

–       Thaum kawm paub hais tias tus Tswv lub teeb ci thoob plaws rau hauv neeg lub siab lub ntsws pab peb ua lubneej zoo licas?

–       Koj tabtom nrog tus Tswv mus hauv qhov kaj licas?

Pajlug 20:27 hais txog tus Tswv lub teeb ci. “Lub siab uas paub qhov phem qhov zoo” yog hais txog sab “ntsujplig”, yog feem sib raug zoo nrog Vajtswv. Tus Tswv lub teeb ci thoob plaws tibneeg lub siab, sab ntsujplig, nthuav tawm txhua yam uas zais nkoos nyob hauv. Tus Tswv paub tibneeg lub siab, pom txhua yam kev phem kev zoo, ib yam li lub teeb ci pom kev rau chav tsev  Tibneeg zais ntau lub tswvyim hauv nruab siab ua rau lwm tus ntsia tsis pom, tiamsis Vajtswv yog tus pom txhua qhov chaw nraim nkoos tsaus ntuj nti hauv tibneeg lub siab lub ntsws. “Txawm yog tubtuag teb los yeej txwv tsis tau tsis pub tus Tswv paub hais tias hauv muaj dabtsi li. Yog li ntawd, neeg yuav ua li cas zais tau nws tej kev xav tsis pub Vajtswv paub?” (Pajlug 15:11). Tibneeg tsuas ntaus nqi tau rau lwm tus thaum pom lawv tes haujlwm ua tshwm, tiamsis tus Tswv paub tibneeg lub siab, txojkev xav, Nws yuav txiav txim rau tibneeg. Nrog rau qhov ntawd, Vajtswv kuj pub rau tibneeg muaj lub tswvyim thiab tus ntsujplig kom paub tus kheej tej kev txhaum uas muab zais nkoos rau hauv nruab siab.

Tswv Yexus los hauv ntiajteb teb coj qhov kaj los rau tibneeg tabtom maub dub hauv kev txhaum. Tswv Yexus hais tias: “Kuv yog qhov kaj rau neeg ntiajteb. Tus uas raws kuv qab yuav tsis taug txojkev uas tsaus ntuj nti, tiamsis nws yuav tau lub neej tshav ntuj nrig” (Yauhas 8:12). Los ntawm qhov kaj tus Tswv muab pub, tibneeg pom lawv tej kev txhaum, lees txim rau tus Tswv thiaj tau Nws zam txim thiab tau txojsia ibtxhis. Tsis tas li ntawd xwb tus Tswv haivneeg yuav tsum muab lubneej tsaus ntuj nti hauv kev txhaum tso tseg mus, thiaj tau txais lub neej kaj nrig hauv tus Tswv qhov kaj. Timthawj Paulus qhia hais tias: “Yav tas los nej yeej nyob hauv qhov tsaus ntuj, tiamsis nimno nej cov uas ntseeg Vajtswv, nej twb los nyob hauv qhov pom kev lawm. Yog li ntawd, nej yuav tsum ua nej lub neej kom phim qhov uas nej yog cov uas nyob hauv qhov pom kev. Twb yog qhov pom kev ntawd ua rau nej ua tau txhua yam zoo, ua neeg ncaj ncees thiab hais lus tseeb” (Efexus 5:8-9). Qhov tsaus nyob tsis taus nrog qhov kaj npaum cas, ces tus Tswv cov menyuam kuj nyob tsis taus nrog kev txhaum npaum ntawd. Thov tus Tswv pab peb nco ntsoov hais tias tus Tswv uas paub txhua tsavyam yeej paub txhua yam peb lub siab xav, kom peb paub lees txim thaum ua txhaum rau tus Tswv thiab qaij deb tej kev txhaum, rhais ruam mus raws txojkev ncajncees. Tsis tas li ntawd xwb, peb kuj yuav tsum ci tus Tswv qhov kaj rau lwm tus los ntawm peb lub neej ntseeg, lub neej dawbhuv, sib hlub thiab ncajncees txhua hnub raws li Vajtswv Txojlus qhia: “Ib yam li ntawd, nej yuav tsum ci rau sawvdaws pom tej haujlwm zoo uas nej ua, lawv thiaj yuav qhuas nej Leej Txiv tus uas nyob saum ntuj ceebtsheej” (Mathais 5:16).

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov zam nyuam yaus tej kev txhaum vim ntau zaug tseem zais tej kev xav, tes haujlwm txhaum rau Koj thiab lwm tus. Thov Koj pub rau nyuam yaus tau txais Koj qhov kaj kom nyuam yaus nrog qhov kaj mus thiab ci Koj qhov kaj rau lwm tus. Nyuam yaus thov txhua yam los ntawm Yexus lub npe. Amees.

Peb tseem zais tej kev txhaum twg? Peb puas lees kev txhaum thiab nrog tus Tswv mus hauv qhov kaj txhua hnub lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Titus 1-2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp. Đà Nẵng: Hội Thánh Trung Lập Có Tân Quản Nhiệm
Bài tiếp theoPui Kđen Yêhôwa – 19/11/2023