Pui Kđen Yêhôwa – 19/11/2023

2543

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:27; Êphêsô 5:8-14

Êlan kliăng: “Mngăt mnuih jing pui kđen Yêhôwa, ñu ksiêm tơl truh ti anôk hgăm hlăm lam ai tiê” (Klei Bi Hriêng 20:27)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Pui kđen Yêhôwa si ngă mblang? Klei thâo kơ klei mngač Aê Diê ksiêm tơl truh ti anôk hgăm hlăm lam ai tiê đru drei si srăng hdĭp? Si ih dôk êbat hlăm klei mngač Aê Diê grăp hruê?

Klei Bi Hriêng 20:27 kñăm kơ pui kđen Yêhôwa. “Mngăt mnuih” čiăng lač kơ mngăt, jing kdrêč pioh bi mguôp hŏng Aê Diê, pui kđen Aê Diê ba klei mngač mtrang truh ti anôk hgăm hlăm lam ai tiê mnuih, bi êdah jih bruă mnuih ngă hŏng klei hgăm. Yêhôwa ksiêm kơ ai tiê mnuih, ƀuh jih klei jhat ƀai msĕ si pui kđen mtrang hlăm adŭ mmăt tĭt. Ai tiê mnuih mâo lu hdră čiăng ngă hgăm hlăm lam, kyuanăn mnuih ti êngao amâo dưi ƀuh ôh, ƀiădah Aê Diê ƀuh jih anôk hgăm, anôk mmăt tĭt hlăm ai tiê mnuih. “Tơdah Yêhôwa ƀuh leh jih jang mnơ̆ng hlăm Ƀuôn Phung Djiê leh anăn Ƀăng Êlam, kdlưn hĭn kơ anăn, Ñu thâo kral leh ai tiê phung mnuih!” (Klei Bi Hriêng 15:11). Anak mnuih knŏng bi ksiêm hdơ̆ng găp hŏng bruă ngă dưi ƀuh, ƀiădah Aê Diê thâo jih ai tiê grăp čô mnuih mơ̆ng klei mtrŭt, klei mĭn, klei tĭng yap pioh phat kđi. Ti djiêo anăn, Aê Diê brei mơh kơ anak mnuih klei thâo mĭn leh anăn mngăt čiăng thâo kral klei soh hgăm hlăm digơ̆ pô.

Khua Yang Yêsu trŭn hriê ti lăn ala ba klei mngač kơ anak mnuih dôk hlăm klei mmăt klei soh. Khua Yang lač, “Kâo jing klei mngač kơ lăn ala. Hlei pô tui hlue Kâo amâo srăng êbat hlăm klei mmăt ôh, ƀiădah srăng mâo klei mngač kơ klei hdĭp” (Y‑Yôhan 8:12). Hŏng klei mngač Khua Yang, anak mnuih thâo kral klei soh diñu, kmhal čiăng Khua Yang pap brei leh anăn mâo klei hdĭp hlŏng lar. Kdlưn hĭn kơ anăn, brei phung đăo lui jih klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hlăm klei mmăt klei soh leh anăn hdĭp klei hdĭp mrâo hlăm klei mngač Aê Diê. Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtă, “Mphŭn dô diih dôk hlăm klei mmăt, ƀiădah ară anei diih mâo klei mngač hlăm Khua Yang. Êbat bĕ msĕ si phung anak klei mngač, kyuadah boh klei mngač arăng ƀuh hlăm jih jang klei jăk, klei kpă, leh anăn klei sĭt nik” (Êphêsô 5:8-9). Msĕ si klei mmăt amâo dưi dôk mbĭt ôh hŏng klei mngač snăn mơh phung anak čô Aê Diê amâo dưi dôk hdĭp hlăm klei soh. Akâo kơ Khua Yang đru drei hdơr nanao kơ Ñu jing Pô thâo jih klei mĭn hlăm ai tiê drei, thâo kmhal hĕ mtam tơdah ngă soh leh anăn thâo ñĕ đuĕ kơ klei soh, êbat hlăm klei kpă ênô.

Êngao tinăn, brei grăp čô drei mtrang klei mngač Khua Yang hŏng klei hdĭp drei pô hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă tui si knhuah hdĭp phung đăo kơ Krist, doh jăk, thâo khăp leh anăn kpă ênô grăp hruê msĕ si klei Khua Yang mtă leh, “Msĕ mơh brei klei mngač diih mtrang ti anăp mnuih, čiăng kơ diñu dưi ƀuh bruă jăk diih ngă leh anăn diñu mpŭ mni kơ Ama diih hlăm adiê” (Y‑Mathiơ 5:16).

Mâo mơ̆ klei soh drei ăt dôk mdăp? Si ngă drei kmhal kơ klei soh leh anăn êbat hlăm klei mngač Khua Yang grăp hruê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, pap brei kơ kâo đa kyuadah mâo lu blư̆ kâo ăt dôk mdăp klei kâo mĭn, bruă kâo ngă bŏ hŏng klei soh ti anăp Ih, hŏng phung ayŏng adei kâo. Akâo Khua Yang đru kâo mă tŭ klei mngač Ih čiăng kơ kâo êbat hlăm klei mngač leh anăn mtrang klei mngač Ih kơ jih jang mnuih. Kâo wah lač hlăm anăn Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Tit 1-2

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Lub Teeb Ci – 19/11/2023
Bài tiếp theoNgọn Đèn Của Đức Giê-hô-va – 19/11/2023