Tus Neeg Txawj Ntse Yuav Totaub – 28/1/2023

477

 

 

Daniyees 12:5-13

Nqe cim

Cov neeg ua phem yuav tsis totaub, tiamsis lawv tsuas muaj ua phem mus li. Tsuas yog cov neeg txawj ntse thiaj yuav totaub xwb.” (Daniyees 12:10b).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vim licas muaj ntau los lus nug hauv ntu Vajluskub no?
  • Yam dabtsi txhawb tus Tswv haivneeg tshawb nrhiav kom totaub cov lus no?
  • Yuav ua licas peb thiaj ua tau neeg txawj ntse raws li tus Tswv pom?

Phau ntawv Daniyees xaus los ntawm lo lus nug ntawm ib hauv ob tug neeg tabtom sawv ntawm ob sab ntug dej:Tshuav ntev licas tej xwm uas txawv txawv no mam li dua mus?(nqe 6). Txawm yog twb hnov lo lus teb yog ntev peb xyoos thiab rau hli”, los ib yam nkaus li peb, tus cevlus Daniyees kuj “tsis totaub”, yog li ntawd nws thiaj nug ib lo lus ntxiv hais tias: tej xwm no yuav dua mus licas?(nqe 8). Ces tus Tswv qhia rau Daniyees hais tias: Daniyees, koj mus tau lawm, rau qhov tej lus no luag yuav muab npog cia tsis pub leejtwg paub mus txog thaum lub sijhawm kawg(nqe 9). Txawm yog Daniyees tau tus Tswv qhia paub ntau yam thiab pom ntau yam, los nws yeej totaub tsis tas txhua yam mus txog hnub tuag.  Txawm li ntawd, los nws tes haujlwm twb tiav lawm. Nws twb ncaj ncees mloog thiab ua raws li tus Tswv tej lus mus txog thaum kawg. Nyob sijhawm no, tus Tswv hais ob zaug rau Daniyees “koj mus tau lawm!”. Daniyees tso siab tuag tau lawm thiab nws tsuas nyob tos txog hnub uas nws sawv rov los txaisnwstej nqi zog. (nqe 13).

Hais rau lwm yam, txij nqe 5-13 muaj ob lo lus nug, lo lus “tsis totaub” hais ob zaug thiab lo lus “totaub” hais ib zaug (nqe 8, 10), qhia paub hais tias yuav totaub cov lus no tsis yoojyim li. Txawm yog li ntawd los, muaj ob yam txhawb peb lub zog tshawb nrhiav Daniyees cov lus hais txog lub sijhawm kawg. Tim ib, qhov uas hais txog ob zaug nqe lus muab npog cia tsis pub leejtwg paub mus txog thaum lub sijhawm kawg(nqe 4, 9), thiab nqe lus muaj neeg coob leej yuav sib zog nrhiav kom totaub txog tej yam uas yuav tshwm los tiamsis yuav nkim lawv lub zog xwbqhia paub lub sijhawm kawg, cov lus hais hauv phau ntawv no yuav qhia paub meej dua qub. Thiab peb tabtom nyob rau ntu sijhawm ntawd. Tim ob, nqe 10b hais tias: Cov neeg ua phem yuav tsis totaub, tiamsis lawv tsuas muaj ua phem mus li. Tsuas yog cov neeg txawj ntse thiaj yuav totaub xwb. Tus neeg phem txawv tus neeg txawj ntse. Thiab cov lus pib hauv nqe 10 qhia paub ib yam: Yuav muaj neeg coob leej raug ntxuav kom huvua rau peb totaub hais tias tus neeg txawj ntse no yog tus uas twb tau ntxuav huv, tau lim tawm, yog tus ntseeg Vajtswv thiab ua lub neej dawbhuv tabmeeg tus Tswv nyob rau lub sijhawm txomnyem no.

Yog li ntawd, yuav kom totaub tau tej lus uas Daniyees hais, peb yuav tsum yog ib tug neeg dawbhuv, ua zoo, ncaj ncees tabmeeg tus Tswv. Tswv Yexus qhia hais tias: Tus uas lees yuav kuv tej lus qhia thiab ua raws li tej lus ntawd kuv yuav hlub tus ntawd thiab qhia kuv rau nws paub(Yauhas 14:21). Totaub Vajtswv Txojlus tsis yog mus kawm txawj ntse tiamsis yog ua neeg dawbhuv, mloog lus thiab muab siab npuab tus Tswv.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj ua tiav tej lus uas Koj hais tseg, nyuam yaus thiaj paub meej tias Koj yog tus Tswv tswjkav lub ntiajteb no. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub ua neej dawbhuv, mloog Koj lus, nyuam yaus thiaj tau Koj qhia paub txog tej yam uas Koj hais tseg nyob rau lub sijhawm kawg. Amees.

 

Peb yog neeg txawj ntse tabmeeg tus Tswv lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Exekees 20:32-21:13

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHai Thành Phần – 27/1/2023
Bài tiếp theoPhung Thâo Mĭn Srăng Thâo Săng – 28/1/2023