Phung Thâo Mĭn Srăng Thâo Săng – 28/1/2023

1193

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Đaniel 12:5-13

Êlan kliăng: “Leh anăn amâo mâo sa čô phung ƀai srăng thâo săng ôh, ƀiădah phung thâo mĭn srăng thâo săng” (Y‑Đaniel 12:10b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă mâo lu klei êmuh hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei? Ya klei mđĭ ai phung ƀuôn sang Aê Diê hlăm bruă ksiêm hriăm Klei hưn êlâo? Si ngă čiăng kơ drei jing mnuih thâo săng hlăm ală mta Aê Diê?

Hdruôm hră Y‑Đaniel mjưh hŏng klei êmuh mơ̆ng sa hlăm dua čô dôk dơ̆ng ti dua hang krông: “Dŭm boh sui tơl srăng tuč klei yuôm bhăn anei?” (êlan 6). Wăt tơdah dưi hmư̆ klei wĭt lač jing “sa yan, dua yan, leh anăn mkrah yan”, ƀiădah msĕ si drei, Khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel ăt “amâo thâo săng ôh”, anăn ñu lŏ wĭt lač hŏng sa klei êmuh dơ̆ng: “si srăng jing klei knhal tuč kơ klei anei?” (êlan 8). Leh anăn Aê Diê wĭt lač kơ ñu: “Nao bĕ, Ơ Y-Đaniel, kyuadah klei blŭ anei kđăl leh anăn kđăm leh tơl ênuk knhal tuč (êlan 9). Wăt  ơdah Aê Diê mtô lu mta klei leh anăn bi êdah lu bruă myang ƀiădah amâo djŏ ôh Khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel thâo săng jih jang klei êlâo kơ djiê. Wăt tơdah snăn, bruă ñu leh leh. Ñu sĭt suôr mđing hmư̆ leh anăn gưt asăp Aê Diê truh knhal tuč. Hlăm mmông anei, dua blư̆ Aê Diê lač kơ ñu “nao bĕ!” Ñu hơĭt ai tiê đuĕ nao leh anăn dôk guôn truh hruê ñu dưi “mă tŭ ngăn dưn pioh kơ pô” (êlan 13).

Êngao anăn, mơ̆ng êlan 5-13 mâo dua klei êmuh, mâo dua blư̆ boh blŭ “amâo thâo săng” leh anăn sa blư̆ boh blŭ “săng” (êlan 8, 10), čiăng lač dưi thâo săng klei hưn êlâo anei amâo ênưih ôh. Khădah snăn, mâo dua klei mđĭ ai drei lŏ dơ̆ng ksiêm hriăm klei Khua pô hưn êlâo Y‑Đaniel kơ ênuk knhal tuč. Tal sa, bruă dua êlan “kđăl leh anăn kđăm hĕ hdruôm hră anei tơl ênuk knhal tuč” mñă wĭt (êlan 4 leh anăn 9), leh anăn “lu mnuih srăng hiu ti anei tinăn leh anăn klei thâo săng srăng đĭ hĭn” hlăm êlan 4 brei ƀuh ênuk knhal tuč, klei hưl êlâo hlăm hră anei srăng jing klă mngač hĭn. Leh anăn drei dôk hlăm wưng anăn. Tal dua, êlan 10b lač: “Leh anăn amâo mâo sa čô phung ƀai srăng thâo săng ôh, ƀiădah phung thâo mĭn srăng thâo săng”. Phung ƀai dưi dưm bi mklăk hŏng phung thâo săng. Leh anăn akŏ êlan 10 lač sa klei: “ Srăng mâo lu mnuih čŏng ngă klei doh leh anăn kô̆, leh anăn dưi hrŏng ruah” đru kơ drei thâo phung thâo săng tinei jing phung dưi bi doh, dưi bi hriăm, phung đăo kơ Aê Diê leh anăn mâo knuih hdĭp doh jăk ti anăp Aê Diê hlăm ênuk dleh dlan anei.

Kyua anăn, čiăng dưi thâo săng klei hưn êlâo hlăm hdruôm hră Y‑Đaniel, brei drei jing mnuih doh hdĭp doh jăk, djŏ, kpă ênô ti anăp Aê Diê. Khua Yang Yêsu mtô: “Hlei pô mâo klei Kâo mtă leh anăn djă pioh … Kâo srăng khăp kơ ñu leh anăn bi êdah Kâo pô kơ ñu” (Y‑Yôhan 14:21). Thâo săng klei myang hlăm Klei Aê Diê Blŭ amâo djŏ knŏng hriê kyua klei thâo ôh ƀiădah brei kơ phung doh jăk, gưt asăp leh anăn sĭt suôr ti anăp Aê Diê.

Drei jing mnuih thâo mĭn ti anăp Aê Diê leh mơ̆ amâodah ka?

Wal lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua klei dưi truh leh sĭt hlăm klei hưn êlâo čiăng kâo ƀuh klă Ih jing Khua Yang kơ lăn ala anei. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp doh mngač, gưt asăp čiăng Aê Diê bi êdah thâo săng kơ klei Ih hưn leh kơ ênuk knhal tuč.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Êsêkiêl 20:32–21:13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Neeg Txawj Ntse Yuav Totaub – 28/1/2023
Bài tiếp theoNgười Khôn Sáng Sẽ Hiểu – 28/1/2023