Tswj Tej Lus Hais – 23/6/2024

290

 

 

Pajlug 21:23

Nqe cim:

Yog koj tsis xav raug teebmeem, koj yuav tsum ceevfaj tej lus uas koj hais.” (Pajlug 21:23).

Peb saib ntxiv hauv Phau Txhais Tshiab

“Tus uas tswj tau nws lub qhov ncauj thiab nws tus npliag kuj tsom kwm tau nws dim tej kev ceeblaj.” (HMOWSV).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos qhia dabtsi thaum nws hais cov lus hauv nqe Pajlug no?

–       Leejtwg yog tus uas tsis tswj lub qhov ncauj tus nplaig?

–       Peb yuav tsum ua tib zoo tswj kev hais lus li cas?

Tus neeg txawj ntse paub tswj tej lus uas nws hais, nws thiaj tsis raug kev txomnyem. Vajntxwv Xalumoos hais txog qhov tseemceeb uas tswj txojkev hais lus, Xalumoos qhia tias: Tus neeg uas tswj tau nws lub qhovncauj yuav ceev tau nws txojsia; tus neeg ntau ncauj yuav raug kev puastsuaj.” (Pajlug 13:3). Lo lus “tswj lub qhovncauj thiab ceev tus nplaig” hauv nqe 23 muaj lub ntsiab hais tias “tswj tuav, ceev qhovncauj”, hais txog qhov kev xyuam xim rau kev hais lus. Tus uas paub tswj tej lus hais ces “tsis raug kev puastsuaj”, txhais tias “tswj yus tsis pub raug kev ntxhov siab”, qaij deb tej nqi zog ntawm tej lus hais. Cov lus no qhia paub tej lus uas hais tawm ntawm lub qhovncauj tsis xyuam xim yuav ua rau raug kev nyuaj siab, txomnyem, ntxhov siab. Tej lus lam tau lam hais, hais tas mam xav, tsis xyuam xim yoojyim yuam kev, ua hiam txog yus tus kheej. Tus neeg uas hais tas mam xav tseem phem dua tus neeg ruam: Cia siab rau tus neeg ruam zoo dua cia siab rau tus neeg uas hais lus tsis xav tom ntej tom qab.(Pajlug 29:20).

Tus neeg tsis tswj lub ncauj yog tus neeg uas maj hais thaum tsis tau xav, yog li yoojyim hais tawm tej yam tsis zoo hais, hais tsis yog sijhawm, tsis yog tus neeg, lossis teb ua ntej tas mam li mloog, ua rau lwm tus poob ntsejmuag (Pajlug 18:13). Lossis yog tus neeg uas hais tej lus ua rau lwm tus mob siab, ua rau txojkev sib raug zoo tu. Cov neeg siab zoo ua tib zoo xav ua ntej mam li teb luag. Cov neeg siab phem maj nroos teb luag, tiamsis ua kom muaj teebmeem xwb.(Pajlug 15:28). Thiab qhov ntawd kuj yog cov neeg uas hais lus npautaws, tsis ua zoo hais; tsis yog ua rau lwm mob xwb, rov ua rau nws tus kheej mob siab thiab.

Timthawj Paulus qhia rau tus Tswv cov menyuam tswvyim tswj tej lus hais li no: Nej tsi txhob hais lus twm lwm tus, tiamsis nej yuav tsum hais tej lus zoo xwb thiaj muaj nqis rau cov uas mloog.”(Efexus 4:29). Lus zoo tsis yog lus hais yog xwb tiamsis yuav tsum  hais kom tsimnyog, ua rau muaj kev sib hlub. Tshwjxeeb yog tej lus cog rau tus Tswv, yuav tsum ua tib zoo xav ua ntej mam hais (Pajlug 20:25).

Thov tus Tswv pab rau peb txhua tus paub tswj tej lus hais, hais kom yog sijhawm, yog qhov chaw, yog tus neeg thiab hais tej lus qhia tshwm kev ncaj ncees, dawbhuv, Vajtswv kev hlub, tsis yog ua kom muaj nqis rau tus mloog xwb, kuj ua rau peb qaij dhau tej kev nyuaj hauv lub neej, txhim tsa tau txojkev sib raug zoo nrog tibneeg thiab nrog Vajtswv.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj Txojlus qhia rau nyuam yaus paub tswj tej lus hais. Thov tus Tswv Koj pab nyuam yaus hais tau tej lus ncaj, muaj kev hlub, kom qhia tau tus Tswv Koj lub siab dawb siab zoo rau txhua tus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb thov tus Tswv hloov peb yam dabtsi thaum kawm dhau zaj hnub no?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSóc Trăng: Giải Bóng Đá Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Sóc Trăng Mở Rộng Năm 2024
Bài tiếp theoRăng Kơ Klei Blŭ – 23/6/2024