Răng Kơ Klei Blŭ – 23/6/2024

1897

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 21:23

Êlan kliăng: “Hlei pô răng kơ ƀăng êgei leh anăn êlah ñu mgang mngăt ñu pô kơ klei rŭng răng.” (Klei Bi Hriêng 21:23)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mtao Y-Salômôn mtô kơ klei blŭ hlăm Klei Bi Hriêng anei? Hlei jing pô amâo ktuê dlăng ƀăng êgei leh anăn êlah ? Si brei drei thâo răng klei blŭ pô ?

Phung thâo mĭn kyua thâo răng klei blŭ pô anăn tlaih mơ̆ng klei dleh dlan. Mtao Y-Salômôn mñă klă hnơ̆ng yuôm bhăn mơ̆ng klei răng kơ klei blŭ tơdah ñu mtô êlâo anăn: “Hlei pô răng kriê kơ ƀăng êgei ñu kiă kriê klei hdĭp ñu, hlei pô ha prŏng ƀăng êgei ñu nao kơ klei rai luč” (Klei Bi Hriêng 13:3). Pruê̆ blŭ “răng kơ ƀăng êgei leh anăn êlah” hlăm êlan 23 jing “răng kơ ƀăng êgei pô blŭ”, mñă kơ klei thâo răng hlăk êjai blŭ. Pô thâo răng kơ klei pô blŭ snăn “ñu mgang mngăt ñu pô kơ klei rŭng răng” jing “răng mgang pô tlaih mơ̆ng klei rŭng răng”, ñĕ kơ klei huĭ hyưt kyua boh jhat mơ̆ng klei blŭ. Klei mtô anei brei ƀuh klei blŭ mơ̆ng ƀăng êgei kƀah klei răng srăng ba klei dleh dlan, rŭng răng. Klei blŭ ruăt kuăt, kƀah klei răng ênưih mâo boh phŭn soh, ngă jhat kơ phung mkăn ăt msĕ mơh ba klei jhat kơ pô. Phung ruăt blŭ snăn lŏ jing kjham hĭn kơ phung mluk mgu: “Ih ƀuh mơ̆ sa čô mnuih ruăt blŭ? Sa čô mluk mâo klei čang hmăng hĭn kơ pô anăn” (Klei Bi Hriêng 29:20).

Pô amâo răng kơ klei blŭ jing pô ruăt blŭ tơdah ka bi mĭn klă ôh anăn ênưih blŭ klei hgăm, blŭ amâo djŏ mmông, amâo djŏ anôk, djŏ mnuih, amâodah ruăt wĭt lač tơdah êlâo kơ hmư̆, ba klei hêñ kơ ñu pô (Klei Bi Hriêng 18:13). Amâodah năng ai pô anăn blŭ bi êka pô mkăn, bi kruh klei bi mguôp hdơ̆ng pô. “Mnuih kpă ênô ksiêm mĭn si klei lŏ wĭt lač, ƀiădah ƀăng êgei mnuih ƀai blŭ bi lar klei soh” (Klei Bi Hriêng 15:28). Leh anăn, anăn ăt jing phung mâo klei blŭ amâo bi mĭn êlâo, amâo thâo răng amâo djŏ knŏng bi ruă ai tiê phung mkăn ôh, ƀiădah lŏ ba klei ênguôt hnĭng kơ pô.

Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô phung ƀuôn sang Aê Diê klei răng klei blŭ pô snei: “Đăm brei klei blŭ jhat kbiă mơ̆ng ƀăng êgei diih ôh, ƀiădah knŏng blŭ klei jăk dưi đru brei arăng hriê kơ prŏng, tui si mông găl, čiăng dưi bi mbha klei pap kơ phung dôk hmư̆” (Êphêsô 4:29). Klei blŭ jăk amâo djŏ knŏng djŏ ôh ƀiădah klei blŭ brei djŏ guôp, ba klei mđĭ ai hlăm klei khăp. Boh nik klei ƀuăn hŏng Khua Yang, brei ksiêm dlăng bi nik êlâo kơ akâo wah lač (Klei Bi Hriêng 20:25).

Akâo Khua Yang brei kơ drei thâo ksiêm dlăng klei blŭ, blŭ djŏ mmông, djŏ anôk, djŏ mnuih leh anăn yua klei blŭ pô bi êdah klei kpă ênô, doh jăk, klei khăp Aê Diê, amâo djŏ knŏng ba klei tŭ dưn kơ phung hmư̆ ôh ƀiădah lŏ đru drei ñĕ kơ klei rŭng răng hlăm klei hdĭp, mđĭ klei bi mguôp jĕ giăm hŏng phung mkăn, hŏng Khua Yang.

Drei akâo kơ Khua Yang bi mlih ya mta leh hriăm klei hriăm hruê anei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni kơ Khua Yang kyua Klei Ih Blŭ mñă kơ kâo hlăm klei thâo răng klei blŭ. Akâo kơ Khua Yang đru kâo blŭ klei sĭt nik, brei kơ kâo klei blŭ ba klei khăp, bi êdah klei pap Khua Yang kơ grăp čô mnuih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 15

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTswj Tej Lus Hais – 23/6/2024
Bài tiếp theoKiểm Soát Lời Nói – 23/6/2024