Tswj Pawg Ntseeg Ntawm Yoog Cai – 8/10/2023

2041

 

 

Pajlug 21:24; 22:10

Nqe cim zaj kawm:

“Ntiab cov neeg khavtheeb tawm mus thiaj tsis muaj kev sib cav sib ceg lossis kev xyav luag moo tsis zoo ntxiv lawm” (Pajlus 22:10).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       “Tus neeg khav theeb” txuas nrog rau yam dab tsi?

–       Vajntxwv Xalumoos qhia yuavtsum ua li cas rau “tus neeg khav theeb”?

–       Kev yoog cai ntawm kev tswj Pawg Ntseeg muaj nqis li cas rau sawvdaws?

 “Tus neeg khav theeb” txuas nrog rau “txoj kev sib cav sib ceg” thiab “xyav luag moo”. Ntawd yog lub vimchiv uas ua rau muaj kev sib cav sib ceg thiab yog teeb meem rau ib pab neeg twg lossis ib Pawg Ntseeg twg. Lub ntsiab hauv Pajlug 21:24 tau qhia meej, vim “tus neeg khav theeb no” nws saib nws tseemceeb dua txhua tus thiab tsis qauv ntsej txog leejtwg li. Txoj kev khav ntawd, txeev ua rau nws xav hais tias txhua yam uas nws ua puavleej yog, thiab tsis muaj leejtwg yuav paub lwm tus lub neej tshaj nws. Yam cuabyeej uas muaj taug tshaj plaws ntawm tus neeg khav theeb no yog nws lo lus hais, nws hais tej lus foom phem, lus dag, lus twv thiab tsim kom muaj kev sib cav sib ceg, tej ntawd tseem muaj zog heev dua txoj kev sib ntaus thiab.

Vajntxwv Xalumoos qhia hais tias, cia li ntiab cov neeg khav theeb tawm mus, vim nyob rau hauv ib pab neeg twg pheej muaj teebmeem twb yog los ntawm tus neeg khav theeb los xwb. Hais kom meej ces peb yuavtsum tswj, lossis ntuas kom tau tus neeg khav theeb no, yog ntuas tsis tau ces yuavtsum muab nws rho tawm hauv peb cov neeg mus. Tswv Yexus kuj qhia ib yam li ntawd, yog ib tus neeg ua txhaum, Pawg Ntseeg ntuas nws tsis yuav thiab mus ua txhaum ntxiv “ces nej cia li suav hais tias nws yog lwm haivneeg lossis yog ib tus neeg uas sau se”. (Mathais 18:17; Titus 3:10-11).

Yam zoo uas yuav tau txais thaum ntiab “tus neeg khav theeb” tawm hauv ib pab neeg mus lawm, mas yog tsis muaj kev “sib cav, sib ceg” tsis muaj kev faib ua pab ua pawg lawm. Tshwjxeeb yog tshem tau “txoj kev xyav luag moo” kev hais phem, kev rhuav ntsej muag, tawm hauv cov neeg ua ncaj ncees mus. Yog li ntawd, qhov uas rho ib tug neeg khav theeb lossis ib tus neeg txhaum tawm ces yog tshem tau txoj kev txaj muag tawm ntawm Vajtswv Pawg Ntseeg mus.

Qeeleej xav hais tias, hauv txoj kev tswj Pawg Ntseeg, txawm yuav ua txhaum npaum li cas los ib leeg yuavtsum ua siab ntev rau ib leeg. Ntau zaus peb saib txoj kev ua kwv ua tij loj dua li Vajtswv Txojlus, qee Pawg Ntseeg thiaj tseem cia “tus neeg khav theeb” lossis tus neeg txhaum txeev nyob rau hauv Pawg Ntseeg, tsis kav ntuas, lossis tsis kav rho tawm mus, rau qhov pheej ntshais tsam raug xyav moo hais tias tsis muaj kev hlub, lossis yuam kevcai. Tiamsis qhov uas cia “tus neeg khav theeb” lossis tus neeg txhaum txeev nyob rau hauv Pawg Ntseeg ua rau muaj kev sib khib, sib ntxub faib ua pab ua pawg hauv Pawg Ntseeg, yuav ua rau coob tus yuam kev, tshwjxeeb yog cov los ntseeg tshiab, cov menyuam hluas thiab tej neeg sab nraum pom Pawg Ntseeg muaj tus qauv tsis zoo. Vajtswv Txojlus qhia hais tias, “Tus TSWV foom phem rau tsevneeg uas ua limhiam” (Pajlug 3:34). Yog vim li cas peb pheej txeev cia tus neeg “khav theeb, limhiam” nrog peb nyob. Tus tub txhais Vajluskub Derek Kidner nws sau nyob hauv nws phau ntawv txhais phau Pajlug hais tias: “Yam uas ntxo lub sijhawm ntawm ib pab neeg twg tsis yog yam tsim dua tshiab, tiamsis yog thaum rho ib tus hauv pab neeg ntawd tawm”. Thov Vajtswv pub peb muaj kev txawjntse tswj tau Pawg Ntseeg kom pab tau sawvdaws rau qhov zoo.

                                                              

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab kom nyuam yaus ua neej nyob hauv Pawg Ntseeg muaj lub siab hlub, muaj lub siab mos muag thiab ua taus siab ntev rau sawvdaws raws li Koj Txojlus qhia, tiamsis yuavtsum nco ntsoov hwm txoj kev dawbhuv thiab paub tswj Pawg Ntseeg nyoog txoj cai thiaj ceev tau lub neej dawbhuv kom ua rau Vajtswv koj tau ntsej muag. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb ua li cas rau tus neeg khav theeb uas nyob rau hauv Pawg Ntseeg?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: 1Kauleethaus 10:1-11:1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Long An Tháng 10/2023
Bài tiếp theoKiă Kriê Phung Sang Aê Diê: Ƀuah Mkra – 8/10/2023