Tseemceeb Dua Timtswv – 12/8/2022

405

 

 

Henplais 1:4-14 

Nqe cim:

“Vajtswv tis lub npe uas tseemceeb dua cov timtswv ceebtsheej lub rau Vajtswv tus Tub, ib yam li Vajtswv tsa Vajtswv tus Tub ua tus uas muaj hwjchim loj dua cov timtswv ceetsheej.” (Henplais 1:4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajtswv tus Tub thiab cov timtswv muaj haujlwm sib txawv li cas?
  • Vim li cas kev zeem paub Vajtswv tus Tub tseemceeb dua timtswv yog qhov cheemtsum muaj?
  • Tsimnyog peb ua li cas rau Tswv Yexus?

Thaum hais txog Vajtswv tus Tub lub hwjchim, tus sau phau Henplais tau muab cov timtswv los piv rau, tiamsis hais tias: “Vajtswv tis lub npe uas tseemceeb dua cov timtswv ceebtsheej lub rau Vajtswv tus Tub, ib yam li Vajtswv tsa Vajtswv tus Tub ua tus uas muaj hwjchim loj dua cov timtswv ceetsheej” (nqe 4).

Qhov uas Vajtswv tus Tub tseemceeb dua cov timtswv los ntawm ntau yam, tiamsis ntawm no xav hais txog ob sab haujlwm loj. Tim ib, Tswv Yexus yog Vajtswv Leej Tub, yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, muaj nyob los txog nimno (nqe 8a, 10-12). Nyob hauv kaum nqe kevcai, muaj ib nqe qhia kom tsuas pehawm Vajtswv tib leeg xwb, tiamsis nyob hauv nqe 6 Vajtswv yuam kom timtswv pehawm Tswv Yexus. Ntawm no yog ib qhov timkhaw qhia hais tias Vaj Leej Tub yog Vajtswv, ib yam li Vaj Leej Txiv yog Vajtswv, muaj fwjchim sib txig sib luag.

Thiab tim ob, Vaj Leej Tub yog Vajntxwv. Nws lub tebchaws nyob mus ibtxhis thiab yam muaj nyob hauv lub tebchaws ntawd yog kev ncaj ncees, kav tseeb thiab yog lub muaj yeej (nqe 8, 9, 13). Thaum Tswv Yexus los kav, cov timtswv kuj nyob ntawd, ua tes haujlwm uas Vajtswv txib. Tswv Yexus uas yog Vaj Leej Tub los kav ntiajteb, cov timtswv tau piv zoo li cua, hluavtaws los ua yam raws li Vajtswv txib; Vajluskub Ntawv Nkauj 104:4 hais txog qhov ntawd.

Hauv ncua sijhawm 400 xyoo ntsiag to, ib txhia neeg Yudais muab timtswv los saib ua tseemceeb, hais txog lawv yog cov uas Vajtswv txib los ua haujlwm, los pab cov uas yog Vajtswv me nyuam. Vim timtswv tseemceeb rau ib txhia neeg li ntawd, thiab ib txhia neeg Yudais kuj xav hais tias Yexus zoo thooj li cov timtswv ntag. Yog li ntawd, tus sau phau Henplais thiaj muab ntau ntu Vajluskub qub los piav txog Tswv Yexus yog tus tseemceeb dua timtswv, vim Vajtswv yog Vajntxwv tiamsis timtswv tsuas yog tub txib xwb.

Vim Tswv Yexus yog Vajtswv, yog li ntawd peb yuav tsum pehawm Tswv Yexus kom tsimnyog. Peb hu nkauj txhawb nqa Nws, taij thov Nws ib yam li peb ua rau Vaj Leej Txiv. Vim Tswv Yexus yog Vajntxwv, peb yuav tsum ua neej sib hlub, ua qhov tseeb thiab ncaj ncees kom qhia tshwm peb yog cov los nyob hauv Tswv Yexus lub tebchaws uas yog lub coj ncaj ncees thiab ua tseeb. Dhau ntawd, peb kuj yuav tsum ua haujlwm pub rau Tswv Yexus ib yam li peb yog Nws cov tub txib, ua kom Vajtswv lub tebchaws nthuav dav mus ntxiv thiab coj ntau leej los rau hauv Vajtswv lub tebchaws.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv Yexus, Koj yog tus Tswv uas tsimnyog nyuam yaus pehawm thiab ua haujlwm pub rau. Thov pab kom nyuam yaus ua tau lub neej qhia tshwm Koj lub npe rau txhua tus, kom Koj lub tebchaws nthuav dav thoob ntiajteb. Amees.

Tej lus peb hais, tes haujlwm peb ua thiab yam peb xav hauv siab puas ua rau Tswv Yexus lub npe raug qhuas?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBến Tre: Bồi Linh-Thông Công Phụ Nữ Khu Vực IX
Bài tiếp theoPrŏng Hĭn Kơ Dĭng Buăl Jăk – 12/8/2022