Prŏng Hĭn Kơ Dĭng Buăl Jăk – 12/8/2022

735

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 1:4-14

Êlan kliăng: “Aê Diê brei Gơ̆ jing prŏng hĭn kơ phung dĭng buăl jăk, msĕ si anăn Gơ̆ mâo leh jing prŏng hĭn kơ anăn phung dĭng buăl jăk. ” (Hêbrơ 1:4).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mdê bruă Aê Diê Anak leh anăn bruă phung dĭng buăl jăk? Ya ngă klei thâo kral Khua Yang Yêsu jing prŏng hĭn kơ phung dĭng buăl jăk jing yuôm? Si knuih brei drei mâo hŏng Khua Yang Yêsu?

Leh hưn mdah klei guh kơang Aê Diê Anak, pô čih hră Hêbrơ kčưm dơ̆ng bi msĕ Ñu hŏng phung dĭng buăl jăk leh anăn hưn klă: “Aê Diê brei Gơ̆ jing prŏng hĭn kơ phung dĭng buăl jăk msĕ si Anăn Gơ̆ mâo leh jing prŏng hĭn kơ anăn phung dĭng buăl jăk” (êlan 4).

Klei Aê Diê Anak jing prŏng hĭn bi msĕ hŏng phung dĭng buăl jăk bi êdah lu nah tĭng, ƀiădah tinei kñăm kơ dua bruă phŭn. Tal sa, Aê Diê Anak jing Aê Diê, Pô hrih mjing jih jih adiê leh anăn lăn ala anei leh anăn amâo tuôm mlih ôh (êlan 8a, 10‑12). Sa hlăm Pluh Mta Klei Bhiăn čuăn knŏng kkuh mpŭ hjăn kơ Aê Diê, ƀiădah ti êlan 6, Aê Diê Ama Pô yơh mtă brei phung dĭng buăl jăk kkuh mpŭ kơ Khua Yang Yêsu. Anei jing klei hưn klă mngač leh anăn ktang êdimi kơ Aê Diê Anak ăt jing Aê Diê, msĕ si Aê Diê Ama jing Aê Diê.

Bruă tal dua, Aê Diê Anak jing Mtao. Ƀuôn ala mtao Ñu dôk nanao hlŏng lar leh anăn klei bi knăl kơ ƀuôn ala mtao Ñu jing klei kpă ênô, klă klơ̆ng leh anăn mâo klei dưi hĭn (êlan 8‑9, 13). Êjai Khua Yang Yêsu kiă kriê, phung dĭng buăl jăk khăng bi msĕ hŏng klei ktang yan adiê msĕ si angĭn, êlah pui kăp ngă bruă Aê Diê mtrŭn (êlan 7, mă mơ̆ng Klei Mmuñ Hđăp 104:4).

Ktuê jih ênuk 400 thŭn Aê Diê dôk kriêp ñăt, lu phung Israel bi mđĭ anôk bruă phung dĭng buăl jăk, lač diñu yơh jing phung Aê Diê tiŏ hriê leh anăn jing “phung yang kăp đru mgang” kơ phung ƀuôn sang, kơ mdê pô. Kyua phung dĭng buăl jăk mâo sa “anôk bruă” yuôm bhăn hlăm klei đăo leh anăn hlăm klei hdĭp phung Israel snăn năng ai mâo đa đa phung Israel gưl ênuk tal êlâo yap Khua Yang Yêsu knŏng jing msĕ si phung dĭng buăl jăk. Kyuanăn, pô čih hră Hêbrơ hưn mdah lu klei čih leh hlăm Klei Bi Mguôp Hđăp čiăng bi kjăp klei blŭ yăl dliê leh anăn čiăng kñăm kơ Khua Yang Yêsu jing prŏng hĭn kơ phung dĭng buăl jăk kyuadah Ñu jing Aê Diê leh anăn jing Mtao, êjai anăn phung dĭng buăl jăk knŏng jing phung dĭng buăl.

Kyuadah Khua Yang Yêsu jing Aê Diê snăn brei drei kkuh mpŭ kơ Ñu hŏng klei năng. Drei mmuñ mpŭ mni kơ Ñu, wah lač hŏng Ñu msĕ si drei khăng ngă hŏng Aê Diê Ama. Kyuadah Khua Yang Yêsu jing Mtao, brei drei dôk hdĭp hŏng klei khăp, klă sĭt, čiăng bi êdah drei jing phung ƀuôn sang Ƀuôn Ala Mtao Ñu, jing Ƀuôn Ala Mtao kpă ênô, klă sĭt. Mbĭt hŏng klei anăn, drei mâo bruă klam mă bruă kơ Khua Yang msĕ si sa čô dĭng buăl Ñu, gĭr ktưn amâo mdei ôh pŏk prŏng Ƀuôn Ala Mtao Aê Diê ti lăn ala, atăt ba lu mnuih mŭt hlăm Ƀuôn Ala Mtao Ñu.

Si ngă klei mĭn, klei blŭ, bruă ngă drei dôk mpŭ mni kơ Khua Yang Yêsu jing Aê Diê, leh anăn mă bruă kơ Ñu hlăm klei jing Mtao kơ klei hdĭp drei mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu, Ih năng kơ jih jang klei kâo kkuh mpŭ leh anăn mă bruă. Akâo Ih đru kâo hdĭp grăp hruê mpŭ mni Khua Yang leh anăn hưn Anăn Ih kơ jih jang mnuih, čiăng kơ Ƀuôn Ala Mtao Ih dưi pŏk tar ƀar lăn ala.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 17:1‑28

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTseemceeb Dua Timtswv – 12/8/2022
Bài tiếp theoCao Trọng Hơn Thiên Sứ – 12/8/2022