Tiv Txomnyem Vim Kev Ua Zoo – 7/1/2024

984

 

 

I Petus 3:13-14

Nqe cim:

Yog nej ua nej lub neej zoo lawm, txawm yog muaj neeg tsimtxom nej los nej yeej yuav muaj kev kaj siab; nej tsis txhob ntshai lawv thiab tsis txhob txhawj. (I Petus 3:14)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Petus xav ntuas cov ntseeg txog dab tsi thaum hais tias “Yog nej ua nej lub neej zoo, leejtwg yuav ua tau phem rau nej”?

–       Ua cas tiv txomnyem vim ua zoo yog tau koob hmoov?

–       Yuav ua cas thiaj ua tau lub neej pub rau Vajtswv kom tsis ntshai?

Timthawj Petus sau ntawv xa rau cov ntseeg hnub thaud uas lawv tabtom ntsib tej kev txomnyem, kev tsimtxom, nws thiaj ntuas lawv hais tias: “Yog nej ua nej lub neej zoo, leejtwg yuav ua tau phem rau nej”?  (nqe 13). “ua neej zoo” txhais hais tias qhov uas yus nyiam thiab kub siab lug ua puavleej yog yam muaj nqis. Tus uas  ntseeg Tswv Yexus, yog tus tau hu los ua neej zoo thiab ua neej ncaj ncees raws li Vajtswv Txolus qhia kom lub neej ntawd txhawb nqa Vajtswv. Thaum uas hais tias “leejtwg yuav ua tau phem rau nej?”. Timthawj Petus xav hais txog qhov uas cov ntseeg yeej raug luag ua saib tsis taus tiamsis tej ntawd tsis ua rau cov ntseeg qaug zog. Thiab txawm yog tibneeg yuav ua phem npaum li cas los, yog Vajtswv tsis pom zoo ces lawv yeej ua tsis tau dab tsi rau cov ntseeg li. “Yog Vajtswv tuaj peb tog lawm, leejtwg tseem yuav tawmtsam tau peb?” (Loos 8:31b). Txhua yam puavleej nyob hauv Vajtswv txojkev tswj thiab txojkev txawj ntse uas Nws xav tseg lawm. “Peb paub hais tias peb cov uas hlub Vajtswv, txawm yog peb tau zoo thiab txomnyem los Vajtswv yuav ua kom tej ntawd muaj nqis rau peb cov uas Vajtswv pom zoo hu los raws li Vajtswv npaj tseg lawm” (Loos 8:28).

Vajtswv yeej qhia tseeb hais tias, vim kev ua neej zoo thiab ncaj ncees raug tiv kev txomnyem ces, peb cov uas yog Vajtswv menyuam lawd yeej yuav tau koob hmoov. Tej koob hmoov no tsis yog tej koob hmoov uas tau yam ub yam no ntawm sab nqaij tawv tiamsis yog tej koob hmoov uas zoo li Tswv Yexus zaj lus qhia pem roob sau hauv (Mathais 5:1-10). Vajtswv txojkev hlub yeej nyob nrog peb, pab peb thiab txhawb peb zog thaum tiv tej kev sim siab. Thaum tiv kev txomnyem vim ua zoo thiab ua ncaj ces yog peb tau koom nrog Tswv Yexus tiv kev txomnyem, thiab kawm paub txog Nws txojkev hlub uas Nws tau muaj pub rau peb los lawd.

Thaum xav txog txojkev khwv kev txomnyem, peb txhua tus yeej muaj lub siab txhawj ntshai, tiamsis cia li ruaj siab rau qhov paub hais tias, Vajtswv tabtom ua tej ntawd kom muaj nqis rau peb thiab rau Vajtswv. Peb tsis tas yuav ntshai lossis txhawj xeeb txog tej uas tibneeg yuav ua phem rau peb, vim lawv tsuas ua phem tau rau peb lub cev xwb, ua tsis tau li cas rau peb sab ntsujplig. Tswv Yexus qhia hais tias; “Nej tsis txhob ntshai tus uas tua tau nej lub cev, tiamsis tua tsis tau nej tus ntsujplig; nej yuav tsum ntshai Vajtswv tus uas muab tau nej lub cev thiab nej tus ntsujplig pov rau hauv ntujtawg” (Mathais 10:28). Peb yuavtsum ntshai Vajtswv heev dua li ntshai tibneeg. Peb cia li rau siab ntso ua neej zoo thiab ncaj ncees pub rau Vajtswv, ua txhua yam raws li Vajtswv lub siab nyiam txawm yog yuav ntsib dab tsi los xij, peb txhob ntshai ib yam dab tsi twg uas tuaj raug peb vim kev ntseeg. Rau qhov tej ntawd yuav ua rau Vajtswv npaj nqi zog zoo kawg nkaus pub rau peb.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug, vim Koj Txojlus qhia rau nyuam yaus paub hais tias tiv kev txomnyem vim ua neej zoo thiab ncaj ncees ces tau koob hmoov. Thov pab nyuam yaus muaj zog tiv taus tej kev txomnyem, kev tsimtxom pub rau Koj los ntawm lub neej ua zoo. Thiab pab nyuam yaus paub ua neej txhawb nqa Vajtswv Koj thiab qhia Koj txojkev hlub pub lwm tus. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Yam dab tsi peb yuav ua tau pub rau Vajtswv hnub no txawm yog paub hais tias peb yuav ntsib kev tsim txom los xij?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 7

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ TĐ Y-RET BUÔN KRÔNG
Bài tiếp theoTŭ Klei Knap Mñai Kyua Klei Kpă – 7/1/2024