Tiv Thaiv Cov Neeg Pluag – 18/10/2023

3238

 

 

2 Kevcai 24:6; 10-13

Nqe cim zaj kawm:

“Tiamsis txhua hnub thaum yuav tsaus ntuj, nej cia li xa rov qab rau nws, nws thiaj tau hnav pw. Yog nej ua li no, nws thiaj yuav nco nej txiaj ntsig, thiab tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav txaus siab rau nej” (2 Kevcai 24:13).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajtswv tsis pub tus neeg npluanuj ua dab tsi thaum tus neeg pluag mus qiv txais?

–       Yog tus uas pub qiv txais ua raws li Vajtswv Txojlus qhia, nws yuav tau txais yam dabtsi?

–       Zaj kawm hnub no qhia peb txog yam tseemceeb dabtsi?

Vim tibneeg yog neeg txhaum thiab pheej xav txhawj txhua yam tseg rau yus ib leeg, yog li ntawd hauv 2 Kevcai tshooj 15 Vajtswv thiaj rhawv txoj kevcai rau Nws haivneeg coj kom yuavtsum muaj lub siab davfo rau cov neeg pluag vim “…Nws yuav tsis pub nej ib tug twg pluag li” (2 Kevcai 15:4).

Dhau ntawd, Vajtswv rhawv muaj nqe kevcai los tiv thaiv cov neeg pluag thaum uas lawv poob rau txoj kev txomnyem heev, yuam cov neeg npluanuj yuavtsum tau qiv txais rau cov pluag. Muaj kev txhawb zog kawg nkaus thaum uas peb pom Vajtswv uas zoo kawg nkaus, Nws hlub tshua txog cov tibneeg pluag thiab pub txoj kevcai tshwjxeeb rau lawv mus qiv txais tau, thiab tseem ceev tau tej yam khoom muaj nqis nyob hauv vajtse. Ib yam li Vajtswv tus ua ncaj ncees txwv tsis pub cov neeg npluanuj yuav cov neeg pluag lub zeb uas zom hmoov los yug tsev neeg txhua hnub, lossis lub tsho ntev uas thaiv no rau thaum hmo ntuj los ua khoom yuam nqi mus dhau ib hmos. Vim tej khoom ntawd yog yam uas lawv siv txhua hnub los pab rau lub cuabyig kom ciaj sia ua neej (nqe 6, 12-13). Dua li ntawd, tsis pub cov neeg npluanuj lam tau lam mus rau hauv cov neeg pluag tsev, mus nqa yam khoom uas muab yuam nqis lawm. Ntawd yog ib tes haujlwm uas ua saib tsis taus cov neeg pluag. Vim li ntawd, Vajtswv thiaj hais tias tus tswv uas muaj qiv txais rau cov pluag cia li nyob nraum zoov tos xwb, cia tus uas qiv txais mam nqa yam khoom yuam nqis tuaj rau nws (nqe 10-11).

Vajtswv Txojlus qhia tsis yog Vajtswv xav kom Nws cov menyuam yuavtsum muaj lub siab zoo xwb, tiamsis yuavtsum ua kom tus qiv txais nco peb txiajntsig thiab, Vajtswv thiaj yuav txaus siab rau peb li Nws txojlus hais tias; “nej tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yuav txaus siab rau nej” (nqe 13b). Vim qhov uas peb muaj lub siab zoo hlub cov neeg pluag yog lub zog uas pab tau lawv nrhiav sijhawm los hloov lawv lub neej.

Thaum uas timthawj Paulus nqua hu cov ntseeg hauv Kauleethaus nqis tes pab cawm cov ntseeg hauv Yeluxalees uas tabtom ntsib kev tshaib nqhis, Paulus qhia hais tias, “nimno nej muaj ntau, tsimnyog nej pab cov uas tsis muaj. Thaum nej tsis muaj, lawv muaj, lawv ho pab nej” (2 Kauleethaus 8:14). Cov ntseeg yeej ua neej tsis cai yus tawm ntawm cov neeg pluag, vim tsis paub hnub twg yus yuav poob rau txoj kev pluag thiab. Yog li ntawd, zaj kawm hnub no qhia kom peb yuavtsum ua lub neej ncaj ncees, hmov tshua txog lwm tus los ntawm sib hlub, sib pab kom sib txis sib luag, tus pluag los tsis txaj muag, tus muaj los tsis khav theeb, ib leeg hlub ib leeg tiag tiag nyob rau hauv Vajtswv tsev neeg.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab kom nyuam yaus muaj lub siab davfo hlub tshua txog txhua tus kwvtij ntseeg uas tabtom poob rau txoj kev txomnyem, nqis tes pab kom lawv ua tau neej nyob nrog Koj Pawg Ntseeg. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees. 

Peb puas hlub tshua thiab pab txhua tus kwvtij uas txomnyem nyob rau hauv Pawg Ntseeg?

 Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: 1 Kauleethaus 5:16-7:1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThơ: NIỀM VUI THIÊN QUỐC
Bài tiếp theoRăng Mgang Mnuih Ƀun Ƀin – 18/10/2023