Thơ: Lời Bày Tỏ

479

“Hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe,
Thì tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.”
(Thi Thiên 66:16)

Hỡi hết thảy những người kính sợ Chúa
Hãy đến nghe phước hạnh của đời tôi
Chúa đã về đêm đến những nguồn vui
Chúa đã đổi tôi thành con người mới.

Trong A-đam ngày xưa chồng chất tội
Trong Chúa bây giờ vui thỏa biết bao
Tội lỗi của tôi – Chúa xóa hết rồi
Con đường tôi đi – bình an thịnh vượng.

Tôi hát vang lên – mừng vui sung sướng
Tôi kính sợ Ngài – thờ phượng tôn vinh
Đức Chúa Trời – Đấng Thánh khiết Công bình
Đấng Cứu rỗi dẫn tôi vào phước hạnh.

                                             Tam Hải