Thơ: Chúa Tình Thương Giáng Thế

943
Trần gian tội lỗi chẳng niềm vui,
Cứu Chúa tình thương giáng thế rồi
Trong cảnh khổ đau mang cứu chuộc,
Nhiều người hạnh phúc hưởng ơn trời.
Tin Lành duy nhất ban ân điển,
Phước hạnh tuôn tràn đến tuyệt vời.
Tin nhận Giê-xu Ngài xá tội,
Thiên đàng vui sống mãi đời đời.
                                          Võ Chánh Tiết