Tej Lus Txiav Txim Rau Cov Elas – 27/11/2023

1706

 

 

Yelemis 49:34-39

Nqe cim:

“Kuv yuav rhuav lawv cov vajntxwv thiab cov thawjcoj kom puastsuaj tas thiab txawb kuv lub zwmtxwv rau qhov ntawd. Tiamsis tom qab ntawd, kuv yuav pub kom cov Elas rov vammeej dua. Kuv yog tus Tswv uas hais li ntawd” (Yelemis 49:38-39).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov Elas yog leejtwg li xeebntxwv?

–       Tus Tswv yuav txawb Nws lub zwmtxwv rau hauv cov Elas muaj lub ntsiab licas?

–       Tus Tswv coglus licas rau cov Elas?

–       Koj kawm tau dabtsi txog Vajtswv lub hwjchim tswjhwm lub ntuj lub teb?

Elas yog Xees cov xeebntxwv li feem av (Chivkeeb 10:22). Xees yog tus tub uas tau Nau-es foom koobhmoov, vim thaum Nau-es qaug cawv, Xees tau ua ncaj rau nws txiv (Chivkeeb 9:26-27), vim li ntawd Xees tej xeebntxwv thiaj vammeej thiab muaj zog heev. Tiamsis, tomqab ntawd Elas raug poob mus ua cov Npanpiloos ib lub xeev lawm xwb (Daniyees 8:2), thiab lawv yog ib haiv nyob hauv tej haivneeg uas tsis pub cov Yudais txhim kho Vajtswv lub Tuamtsev (Exalas 4:1-16).

Twb yog vim cov Elas tej kev txhaum, tus Tswv thiaj muaj tej lus txiav txim rau lawv. Nyob rau xyoo tim plaub uas Yehauyakees ua vajntxwv kav tebchaws Yudas, tus Tswv twb xub hais txog tej haivneeg uas yuav raug Nws txiav txim, nyob hauv kuj muaj cov Elas thiab (Yelemis 25:15-25). Thaum Xedekiyas ua vajntxwv tau tsis ntev, tus Cevlus Yelemis qhia paub meej heev ntxiv txog tej yam uas cov Elas yuav raug hais tias: “Kuv yuav muab cov tubrog Elas uas tua hneevnti uas ua rau cov Elas muaj zog heev tua kom tuag tas,  Kuv yuav raws nws cov neeg kom khiav ri sua mus rau txhua qhov, Kuv yuav ua kom cov Elas puastsuaj thiab tso tubrog tuaj tua lawv,  Kuv yuav rhuav lawv cov vajntxwv thiab cov thawjcoj kom puastsuaj tas…” Cov Elas nto npe hauv kev txawj tua hneevnti (Yaxayas 22:6), tiamsis tus Tswv hais tias Nws yuav lov lawv tus hneevnti, txhais tau hais tias lawv yuav raug swb tsam, raug tawg mus rau txhua qhov. Tus Tswv lo lus hais tias “Kuv yuav…txawb kuv lub zwmtxwv rau qhov ntawd” (nqe 38) qhia tshwm tus Tswv lub hwjchim loj kawg nkaus rau cov Elas, thiab Nws yeej yuav siv lub hwjchim ntawd los tua lawv cov vajntxwv thiab cov thawjcoj kom puastsuaj huv tibsi.

Txawm li ntawd, los tus Tswv kuj muaj tej lus cogtseg txhawb lawv lub zog hais tias: “tiamsis tom qab ntawd, kuv yuav pub kom cov Elas rov vammeej dua….” Ntawd kuj yog tej uas tus Tswv twb coglus rau cov Iziv, cov Mau-am, thiab cov Amoos lawm. Muaj tseeb li tus Tswv tej lus hais, Nws yuav tsis suav cov neeg muaj txim hais tias tsis muaj txim, tiamsis Nws txojkev hlub yeej tseem muaj nyob pub rau cov uas cia siab rau Nws. Niaj hnub nimno cov Elas tseem muaj nyob thiab lawv yog ib lub xeev hauv tebchaws Pawxias.

Dhau tej lus cev tseg rau lwm haivneeg, peb pom txog tus Tswv lub hwjchim loj kawg nkaus uas tswjkav txhua haivneeg. Tus Tswv tej kev txiav txim pib ntawm Nws haivneeg tuaj, thaum lawv poob mus ua cevqhev ces cov tebchaws ibncig zoo siab, khav txiv, tiamsis thaum kawg lawv yuav raug tus Tswv txiav txim. Vajtswv yog tus muaj hwjchim tswjhwm tag nrho lub ntuj lub teb. Tagnrho keebkwm qab ntuj nyob hauv Nws txhais tes. Thov tus Tswv pub rau peb muaj kev qab siab, tso plhuav lubneej rau hauv Nws ob txhais tes.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus! Nyuam yaus qhuas txog Koj lub hwjchim tswjkav txhua lub tebchaws, txhua haivneeg. Thov Koj lub hwjchim tswjkav nyuam yaus lubneej, kom nyuam yaus muaj lub siab tawv nrog Koj mus txog hnub kawg. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNhân Từ và Chân Thật – 26/11/2023
Bài tiếp theoKlei Bi Kmhal Kơ Čar Êlam – 27/11/2023