Klei Bi Kmhal Kơ Čar Êlam – 27/11/2023

2263

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 49:34-39

Êlan kliăng: “Leh anăn kâo srăng mdơ̆ng jhưng mtao kâo hlăm čar Êlam, leh anăn bi rai mtao leh anăn phung khua diñu,” Yêhôwa lač.“Ƀiădah hlăm ênuk êdei kâo srăng lŏ bi wĭt klei mdrŏng kơ phung Êlam,” Yêhôwa lač” (Y‑Yêrêmi 49:38-39)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei jing găp djuê Êlam? Si mblang Yêhôwa srăng mdơ̆ng jhưng mtao Ñu hlăm čar Êlam? Ya klei ƀuăn mđĭ ai Aê Diê brei kơ čar Êlam? Ya klei hriăm diih mâo kơ klei Aê Diê kiă kriê hlăm kluôm jih jang mnơ̆ng

Êlam jing lăn čar anak čô Y‑Sem (Klei Mphŭn Dơ̆ng 10:22). Y‑Sem jing sa hlăm tlâo čô anak mâo Y‑Nôê hơêč hmưi kyua hlăk êjai ama pô kpiê ruă, ñu ngă leh klei djŏ hŏng ama (Klei Mphŭn Dơ̆ng 9:26-27), kyua anăn găp djuê Y‑Sem mdrŏng sah snăk. Khădah snăn, êdei anei krĭng Êlam jing sa čar hlăm Ƀaƀilôn (Y‑Đaniêl 8:2), leh anăn jing sa hlăm dŭm djuê ana gang mkhư̆ bruă rŭ mdơ̆ng Sang Yang Aê Diê (Y‑Êsơra 4:1-16).

Kyua anăn dŭm klei ngă soh phung Êlam anăn Yêhôwa tuh klei bi kmhal diñu. Hlăm thŭn tal pă ênuk Mtao Y‑Yêhôyakim, Yêhôwa brei thâo anăn dŭm djuê ana brei tŭ klei bi kmhal mơ̆ng Ñu, hlăm anăn mâo wăt phung Êlam (Y‑Yêrêmi 25:15-25). Hlăm thŭn tal sa ênuk mtao Y‑Sêđêkia, Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi brei thâo ƀhĭ klĭ hĭn kơ dŭm klei phung ƀuôn sang Êlam klam: “Nĕ anei, kâo srăng bi joh hĕ hna čar Êlam, phŭn kơ klei ktang diñu; leh anăn kâo srăng bi truh kơ čar Êlam pă mta angĭn mơ̆ng pă kiêng adiê; leh anăn kâo srăng prah prŭng diñu kơ pă mta angĭn anăn, leh anăn phung Êlam kâo suôt leh srăng truh kơ grăp găp djuê mnuih…” Phung Êlam hing ang kơ klei thâo mnah hna (Y-Êsai 22:6), Yêhôwa lač Ñu srăng bi joh hna diñu, čiăng lač diñu srăng amâo mâo klei tŭ jing ôh hlăm klei bi blah, srăng prah prŭng djăp anôk. Klei blŭ “Kâo srăng mdơ̆ng jhưng mtao kâo hlăm čar Êlam” (êlan 38) lač kơ klei dưi kluôm dhuôm mơ̆ng Yêhôwa hlăm phung ƀuôn sang Êlam, leh anăn klă sĭt Ñu srăng yua klei dưi anăn mdjiê mtao leh anăn phung khua găp djuê diñu.

Khădah snăn, ăt mâo klei ƀuăn mđĭ ai Ñu brei kơ digơ̆, “…Ƀiăđah hlăm ênuk êdei kâo srăng lŏ bi wĭt klei mdrŏng kơ phung Êlam…” Anei ăt jing klei Ñu ƀuăn leh hŏng phung ƀuôn sang Êjip, Môap leh anăn Amôn êlâo anăn. Msĕ si klei Yêhôwa lač leh Ñu amâo srăng yap ôh phung mâo klei soh jing amâo mâo klei soh, ƀiădah klei pap Aê Diê ăt adôk lă lar kơ hlei pô đăo kơ Ñu. Hruê anei Êlam ăt adôk leh anăn jing sa čar hlăm ala čar Ba Tư.

Mơ̆ng lu klei hưn êlâo kơ phung tuê, drei ƀuh klei Yêhôwa kiă kriê hlăm dŭm djuê ana năng huĭ hyưt snăk. Klei Ñu bi kmhal mphŭn mơ̆ng phung ƀuôn sang Aê Diê, hlăk êjai diñu tŭ klei jing hlŭn snăn dŭm ala čar riêng gah hơ̆k mơak, ngă mgao, ƀiădah leh anăn jih jang srăng tŭ klei Yêhôwa bi kmhal. Aê Diê jing Pô mâo klei dưi hlăm jih jang mnơ̆ng. Kluôm hƀuê ênuk dlông rŏng lăn dôk hlăm kngan Ñu. Akâo kơ Aê Diê đru drei dôk êđăp ênang nanao tơdah jao jih klei hdĭp hlăm kngan Ñu.

Si drei dôk bi êdah ai tiê jao klei hdĭp hlăm kngan Aê Diê?

Wah lač: Ơ Aê Diê ti dlông hĭn! Kâo hơêč hmưi kơ klei myang Ih hlăm jih jang ala čar. Akâo kơ Ih đru kâo gưt kơ klei dưi yuôm bhăn Ih hlăm klei hdĭp kâo čiăng kơ kâo kjăp ai tiê êbat hŏng Ih truh hruê knhal tuč. Kâo wah lač hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Hêbrơ 9

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTej Lus Txiav Txim Rau Cov Elas – 27/11/2023
Bài tiếp theoLời Đoán Phạt Dành Cho Ê-lam – 27/11/2023