Tej Khoom Siv Hauv Chav Dawbhuv Kawg Nkaus – 29/6/2023

1011

 

 

Khiavdim 37:1-9 

Nqe cim:

Ces cov Yixalayees ua txhua yam uas tus Tswv tau samhwm rau Mauxes tiav tas huv tibsi lawm” (Khiavdim 39:42).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lub Phijxab thiab lub hau Phijxab yog leejtwg ua thiab ua li cas?

–       Qhov chaw tso ob yam khoom dawbhuv no hauv lub Tsevntaub qhia paub yam dabtsi hais txog Vajtswv txojkev hlub?

–       Peb ua li cas rau tus Tswv tej kevcai thiab Nws txoj koob hmoov hlub?

Npexalees yog ib tug neeg uas tau tus Tswv xaiv los ua tus thawj ua lub Phijxab thiab lub hau Phijxab tso hauv Chav Dawbhuv Kawg Nkaus, qhia paub qhov muaj nqis thiab tseemceeb ntawm ob yam cuabyeej no.

Npexalees ua raws li txhua yam uas tus Tswv qhia hauv Khiavdim 25:10-22, txij cov khoom thiab tus tshim ntawm lub Phijxab, plaub lub khawb kub, ob tug nqaj kwv thiab vuam kub huvsi rau raws li tus Tswv qhia. Hauv lub Phijxab muaj Kaum Nqe Kevcai uas tus Tswv txhais tes sau ntawm ob daim txiag zeb (Khiavdim 25:16). Lub hau Phijxab muab cov tseem kub los ua raws nraim li tus tshim Vajtswv qhia. Muab kub ntaus ua ob tug qhelunpees nthuav tis npog lub hau Phijxab, tig ntsejmuag ua ke thiab npog lub Phijxab. Lub hau Phijxab muab txawb saum lub Phijxab.

Thaum muab no piv rau tej uas tus Tswv tau qhia txog lub qauv tsev ntaub thiab tej cuabyeej siv hauv Chav Dawbhuv Kawg Nkaus, peb pom Npexalees tau ua tib zoo ua txhua yam raws nraim li tus Tswv tau qhia tseg. Cia kom ua tau li ntawd, nws yuav tsum muaj tus cwjpwm hwm tus Tswv, ua raws li tus Tswv qhia. Nws kuj yuav tsum paub meej tes haujlwm thiab ua raws li qhov haujlwm nws tau txais ua. Mloog tus Tswv lus thiab ua tib zoo ua tes haujlwm Nws muab yog tus yamntxwv uas peb txhua tus yuav tsum tau muaj nyob rau nimno, kom peb ua tau tus Tswv haujlwm tawg paj txi txiv pub rau tus Tswv thiab Pawg Ntseeg.

Ntu Vajluskub no tseem qhia rau peb pom nyob hauv Chav Dawbhuv Kawg Nkaus muaj txoj kevcai thiab koob hmoov hlub. Txawm yog tej lus cog tseg ntawm Vajtswv thiab cov Yixalayees ua raws li txoj kevcai (Kaum Nqe Kevcai) los lub hau Phijxab twb muab txoj cai npaug lawm. Tus Tswv txoj kevcai zoo, qhia tus Tswv haivneeg ua neeg ncaj ncees, coj zoo thiab kaj siab. Tiamsis tom qab uas poob kev txhaum, tibneeg tu ncua Vajtswv lub tshwjchim, tsis muaj leejtwg coj tau txoj kevcai thiab nyob ruaj hauv tus Tswv uas dawbhuv. Tus Tswv thiaj nyob saum lub hau Phijxab kom ntsib tau Mauxes thiab txiav txim rau Nws haivneeg. Haivneeg raug xaiv hauv tiam Vajluskub Qub thiab cov ntseeg Yexus nimno puavleej tau txais txojkev hlub, ua siab ntev thiab koob hmoov sab ntsujplig ntawm tus Tswv ua ntej thaum coj tau Nws tej kevcai. Koob hmoov hlub puv npho, ua siab ntev thiab ua rau peb dawbhuv txhua hnub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj yog tus Dawbhuv thiab puv npho kev ua siab ntev. Thov Koj txojkev hlub thiab koob hmoov niaj hnub nrog nraim nyuam yaus kom ua tau raws li Koj Txojlus qhia, ua neeg dawbhuv, sib hlub thiab haum Koj siab. Amees.

Peb puas zeem paub tus Tswv txojkev hlub thiab koob hmoov puv npho hauv peb lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Lukas 10:38-11:28

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 07/2023
Bài tiếp theoKdrăp Mnơ̆ng Doh Jăk Hlăm Anôk Doh Jăk Hĭn – 29/6/2023