Tau Hloov Tsho Tshiab – 28/5/2024

1250

 

 

Yelemis 52:28-34

Nqe cim:

“Tus timtswv ceebtsheej hais rau cov timtswv uas sawv ntawm nws hauv ntej tias, “Cia li muab cev ris tsho lo av heev uas tus txivneej ntawd hnav hle povtseg.” Thiab nws hais rau Yausuas tias, “Kuv twb muab koj tej kev txhaum tshem tas lawm, kuv yuav muab dua ib cev ris tsho tshiab rau koj hnav” (Xakhaliyas 3:4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Ob tug vajntxwv raug ntes mus tebchaws Npanpiloos muaj lubneej sib txawv licas?

–       Qhov uas vajntxwv Yehauyakhees tau hloov tsho tshiab muaj lub ntsiab licas?

–       Peb yuav tsum ua lubneej licas thaum tau tus Tswv muab lub tsho ncajncees rau peb hnav hloov lub tsho kev txhaum?

Nyob hauv tej zaug raug ntes mus ua cev qhev tim tebchaws Npanpiloos, tsis yog tsuas muaj cov pejxeem xwb, tseem muaj ob tug vajntxwv kav tebchaws Yudas uas yog vajntxwv Yehauyakhees thiab vajntxwv Xedekiyas. Nkawd tau rov hais txog nyob hauv tshooj kawg ntawm phau ntawv Yelemis, tiamsis ob tug vajntxwv no lubneej sib txawv loj kawg li: vajntxwv Xedekiyas pom nws cov tub raug tua tuag tabmeeg nws, nws raug kaus qhov muag thiab raug tuag txomnyem ntsuav hauv tsev lojcuj. Tiamsis vajntxwv Yehauyakhees, thaum uas Evimeludas sawv ua vajntxwv  kav tebchaws Npanpiloos, nws tau “hlub Yehauyakhees uas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas”, thiab “tso Yehauyakhees tawm hauv tsev lojcuj”, “ua zoo rau Yehauyakhees thiab muab nws saib hlob dua lwm tus vajntxwv uas luag ntes mus rau hauv tebchaws Npanpiloos”, “luag thiaj muab dua ib cev ris tsho rau Yehauyakhees hnav, hloov cev uas nws hnav nyob hauv tsev lojcuj” thiab nws niaj hnub tau nrog vajntxwv noj mov saum vajntxwv lub rooj mus tas nws simneej (nqe 31-34).

Tomqab tej lus hais txog kev ploj tuag nyuaj siab quaj ntsuag, tej lus sau nram kawg ntawm phau ntawv Yelemis zoo li ib daim duab tshiab uas puvnpo kev cia siab. Nyob hauv tej yam zoo uas vajntxwv Evimeludas tau ua rau vajntxwv Yehauyakhees, yam tshwjxeeb yog qhov uas vajntxwv Npanpiloos muab cev ris tsho tshiab los hloov cev ris tsho hnav hauv tsev lojcuj. Qhov no hloov kiag vajntxwv lub meejmom thiab lubneej. Tus Povthawj Hlob Yausuas tau hnav “ib cev ris tsho lo av heev” sawv tabmeeg tus Tswv, ntawd yog qhov cai kom Xatas tau kom nws rau Vajtswv, thiab tus Povthawj Hlob Yausuas tau tus Tswv muab ib cev ris tsho tshiab rau nws hnav (Xakhaliyas 3:3-4). Tsis yog tus Povthawj Hlob Yausuas thiaj tau xwb, tiamsis Vajtswv tseem muab “lub tsho ncajncees” los hloov “lub tsho kev txhaum” uas peb tabtom hnav los ntawm Tswv Yexus txojkev cawmdim.

Daim duab ib tug neeg tau hloov tsho tshiab qhia tshwm tias tus neeg ntawd lubmeej mom tau hloov lawm. Thaum  ub vajntxwv Yehauyakhees txawm yog ib tug vajntxwv los nws raug hnav lub tsho hauv tsev lojcuj, vajntxwv yuav tsum ua neej  thiab raug saib li ib tug neeg muaj txim, tiamsis thaum lub tsho ntawd tau hloov ua lub tsho tshiab uas vajntxwv Evimeludas muab pub, vajntxwv tau rov qab txais lub meejmom uas luag saib taus, tau noj haus nrog vajntxwv Npanpiloos, tau nyiaj yuav noj yuav hnav mus tas nws simneej,… Ib yam nkaus li ntawd, txij thaum ntseeg Tswv Yexus, peb tau Vajtswv muab “lub tsho ncajncees” rau peb hnav. Los ntawm qhov ntawd, Nws tsis saib peb yog cov neeg muaj txim uas tsimnyog raug txim lawm, tiamsis saib peb li cov menyuam uas Nws hlub, peb tau txais tej koobhmoov uas Nws pub rau peb. Thov tus Tswv pub rau peb txhua tus totaub qhov no kom txiav txim siab ua lubneej phim rau lub meejmom tshiab uas peb tau, tsis txhob ua neej hauv qub kev txhaum vim lub tsho kev txhaum twb raug hle lawm.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas ncajncees! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim lub tsho ncajncees Koj muab pub rau nyuam yaus los ntawm Tswv Yexus txojkev cawmdim. Thov pab nyuam yaus ua tau lubneej tsimnyog hauv lub meejmom tshiab ua Koj pub hauv Koj lub npe. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb ua lubneej phim lub meejmom thaum tau hnav lub tsho ncajncees lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 21

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBến Tre: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Mỏ Cày
Bài tiếp theoHơô Čhiăm Ao Mrâo – 28/5/2024