Hơô Čhiăm Ao Mrâo – 28/5/2024

1427

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 52:28-34

Êlan kliăng: “Dĭng buăl jăk lač kơ phung dôk ti anăp gơ̆, “Toh hĕ čhiăm ao čhŏ ñu.” Leh anăn gơ̆ lač kơ Y-Yôsuê, “Nĕ anei, kâo mă hĕ leh klei wê ih, leh anăn kâo srăng bi hơô ih hŏng čhiăm ao ênoh yuôm.” (Y-Sakari 3:4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mdê hlăm klei hdĭp dua čô mtao jing mnă ti Ƀaƀilôn? Ya klei yuôm bhăn mơ̆ng bruă Mtao Y-Jêhôyakin dưi bi mlih ao mnă? Si drei hdĭp tơdah Aê Diê brei hơô ao kpă ênô hrô kơ ao klei wê?

Hlăm dŭm gưl nao jing mnă ti Ƀaƀilôn, amâo djŏ knŏng phung ƀuôn sang ôh ƀiădah mâo jih dua čô mtao Yuđa jing Mtao Y-Jêhôyakin leh anăn Mtao Y-Sêdêkia. Klei hdĭp dua čô mtao ăt mdê mơh wăt tơdah dưi lač hlăm trăn knhal tuč hdruôm hră Pô hưn êlâo Y-Yêrêmi: Mtao Y-Sêdêkia ƀuh arăng mdjiê anak pô, arăng ƀlêč asăr ală leh anăn ñu djiê knap mñai hlăm mnă. Bi Mtao Y-Jêhôyakin, hlăm ênuk mtao mrâo kiă kriê jing Mtao Y-Êwil-Merôdak, mtao “phưi Y-Jêhôyakin mtao Yuđa brei kbiă mơ̆ng war”, “blŭ jăk kơ gơ̆, leh anăn brei kơ gơ̆ mdhô̆ dôk gŭ ti dlông hĭn kơ phung mtao mkăn mbĭt hŏng ñu hlăm ƀuôn Ƀaƀilôn”, “toh hĕ čhiăm ao ñu jing mnă” leh anăn mtao Y-Jêhôyakin huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng mtao, ăt mâo prăk čiêm rông, djăp kơ grăp hruê tơl hruê ñu djiê (êlan 31-34).

Leh klei ênguôt hnĭng, djiê êka, anei jing sa rup mrâo jăk siam bŏ hŏng čang hmăng dưi čih hlăm knhal tuč hră khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi. Hlăm klei jăk mơak Mtao Y-Êwil-Merôdak ngă leh kơ Mtao Y-Jêhôyakin, klei năng mđing hĭn jing bruă mtao Ƀaƀilôn bi mlih ao mnă kơ ñu. Klei anei bi mlih kơhưm leh anăn klei hdĭp mtao. Khua ngă yang prŏng Y-Yôsuê dôk dơ̆ng ti anăp Aê Diê hlăm “čhiăm ao čhŏ”, jing klei găl kơ Satan kčŭt hŏng Aê Diê, leh anăn Aê Diê bi mlih ao doh siam kơ ñu (Y-Sakari 3:3-4). Amâo djŏ knŏng hjăn Khua ngă yang prŏng Y-Yôsuê ôh, ƀiădah Aê Diê lŏ “hơô ao kpă ênô” kơ drei jing phung soh dôk hơô “ao klei wê”, “ao klei soh”, kyua klei bi tui mơ̆ng Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih.

Rup sa čô mnuih dưi bi mlih čhiăm ao bi êdah kơhưm pô anăn dưi bi mlih. Hlăk đưm Mtao Y-Jêhôyakin wăt tơdah jing sa čô mtao ƀiădah tơdah hơô ao mnă, mtao tŭ klei hdĭp leh anăn arăng dlăng msĕ si sa čô mnă, bi tơdah ao mnă dưi hrô hŏng ao mrâo kyua Mtao Y-Êwil-Merôdak brei, ñu lŏ mâo arăng mpŭ, dưi huă mnăm hŏng mtao Ƀaƀilôn, dưi mkăp prăk čiêm rông… Ăt snăn mơh, mơ̆ng leh đăo kơ Khua Yang Yêsu, Aê Diê brei kơ drei “ao kpă ênô”. Mơ̆ng anăn, Ñu amâo lŏ dlăng drei jing phung soh năng bi kmhal ôh, ƀiădah jing anak Ñu khăp hơiêng, dưi dưn klei jăk mơak Ñu brei kơ drei. Akâo kơ Khua Yang đru drei thâo săng klei anei čiăng dưi hdĭp năng hŏng mnuih mrâo pô dôk mâo, đăm lŏ hdĭp ôh hlăm klei soh jhat hđăp kyua ao klei soh dưi toh leh.

Drei dôk hdĭp djŏ hŏng kơhưm pô mơ̆ tơdah dưi hơô leh “ao kpă ênô?

Wah lač: Ơ Aê Diê Kpă Ênô! Kâo bi mni kơ Ih kyua ao kpă ênô Ih brei kơ kâo mơ̆ng klei Khua Yang Yêsu bi tui leh klei soh kâo. Akâo kơ Ih đru kâo hdĭp năng djŏ hlăm mnuih mrâo Ih brei leh hlăm Anăn Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 21

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTau Hloov Tsho Tshiab – 28/5/2024
Bài tiếp theoĐược Đổi Áo Mới – 28/5/2024