Suav Yus Tabtom Nyob Rau Tus Tswv – 31/3/2024

960

 

 

Loos 6:1-14

Nqe cim

“Ib yam li ntawd, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej twb tuag rau txojkev txhaum thiab nrog Yexus Khetos koom ib txojsia nyob rau ntawm Vajtswv lawm.” (Loos 6:11).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txojkev xav “txeev nyob rau hauv txojkev txhaum, kom tau koob hmoov npluamias ” yuam kev qhov twg?

–       Tus neeg uas koom ib lub cev nrog Tswv Yexus lawm nws yuav tsum ua neej li cas?

–       Peb ua lub neej li cas kom ua tau timkhawv hais tias Tswv Yexus twb sawv rov los lawm thiab tabtom nyob rau hauv peb?

Tom qab uas qhia paub tus Tswv txoj koob hmoov npluamias zam txim thiab pub txojsia ibtxhis rau tus uas ntseeg (Loos 5:20-21), Timthawj Paulus qhia kom tsis txhob “txeev nyob rau hauv txojkev txhaum, kom tau koob hmoov npluamias.”  Vimchiv yog tus uas ntseeg Tswv Yexus tsis ua kev txhaum qhev lawm! Txojkev txhaum twb tuag rau lub hwjchim ua kevcai raus dej hauv Tswv Yexus lawm (nqe 2-3). Nimno, tus ntseeg nyob tau ywjpheej tiamsis tsis txhob cia kev txhaum kav (nqe 11-12).

Tswv Yexus qhia hauv Yauhas 8:34-44 hais tias thaum yug los, peb TWB ua qhev rau kev txhaum lawm, thiab peb raug dab Ntxwgnyoog dag ntxias mus ua txhaum. Dab Ntxwgnyoog lub zog loj heev rub tau tibneeg mus ua txhaum, ua qhev rau nws thiab tsis muaj leejtwg dim tau li. Yog li ntawd, muaj ib cov ntseeg nyob hauv nroog Loos liam txim rau tus yamntxwv ua qhev rau kev txhaum thiab hais tias vim txoj koob hmoov muaj npluamias… lawv thiaj li txeev ua kev txhaum ntxiv! Tiamsis Timthawj Yauhas qhia meej hais tias, qhov tseeb uas yog Vajtswv Txojlus yuav cawm cov neeg uas nrog tus Tswv mus dim txojkev ua kev txhaum qhev, “qhov tseeb tso nej dim” kom “nej thiaj yuav dim tiag tiag” zoo ib yam li Adas thaum tsis tau ua txhaum (Yauhas 8:31-32, 36).

Timthawj Paulus kuj qhia tseeb hais tias peb twb koom nrog Tswv Yexus txojkev tuag dhau los ntawm kev ntseeg thiab ua kevcai raus dej ces peb tsis raug kev txhaum tswj kav lawm, peb nyob ywjpheej! Tsis muaj chaw rau peb liam txim thaum uas peb ua txhaum. Timthawj Paulus tau hais txog lub neej uas tawmtsam tus Tswv txojkev tuag: “Muaj ntau leej tsis ua lawv lub neej zoo, lawv thiaj saib tsis taus qhov uas Yexus Khetos tuag saum tus ntoo khaublig” (Filipis 3:18). Peb twb koom nrog Tswv Yexus sawv rov qab los thiab nimno muaj sia nyob (nqe 13), peb txojsia tabtom muab “zais” hauv Yexus Khetos lawm (Kaulauxais 3:3), txhais tau hais tias peb muaj cai ua neej thiab yuav tsum ua lub neej dawbhuv rau tus Tswv.

Yog peb suav hais tias peb tabtom ua neej rau tus Tswv ces tim ib, saib “nej twb tuag rau txojkev txhaum thiab nrog Yexus Khetos koom ib txojsia nyob rau ntawm Vajtswv lawm” (nqe 11); tim ob, “tsis txhob cia txojkev txhaum kav nej lub cev uas txawj tuag”; tim peb, tsis “ua raws li nej lub siab nyiam” thiab “tsis txhob cia txojkev txhaum siv nej lub cev ib qho mus ua phem ua qias” (nqe 12-13); tim plaub, “muab nej lub cev pub rau Vajtswv… siv ua qhov ncaj ncees (nqe 13). Thov Vajtswv pab kom peb txiav txim siab ua neej pub rau tus Tswv pib hauv lub koobtsheej nco txog Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov xyoo no mus.

 

Thov Vajtswv,

Leej Txiv tus dawbhuv! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj muab nyuam yaus tej kev txhaum ntsia nrog Tswv Yexus, thiab pub txojsia tshiab nrog tswv Yexus sawv. Nyuam yaus muab lub neej no ua yam cuabyeej rau Koj siv ua rau lwm tus pom Koj. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Puas muaj ib lub cim twg qhia hais tias tus Tswv tabtom nyob rau hauv peb

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 37

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: NẾU ĐẤNG CHRIST KHÔNG SỐNG LẠI
Bài tiếp theoYap Drei Pô Dôk Hdĭp Kơ Khua Yang – 31/3/2024