Sự Khôn Ngoan Bày Tỏ Về Đức Chúa Trời – 29/3/2020

3331

 

Châm Ngôn 2:5-10   

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho thấy sự khôn ngoan bày tỏ về Đức Chúa Trời như thế nào? Đường lối của Ngài ra sao? Sự khôn ngoan Chúa ban đem đến kết quả nào và giúp bạn áp dụng ra sao trong cuộc sống?

Vua Sa-lô-môn khuyên dạy mỗi con dân Chúa rằng khi chúng ta hết lòng tìm cầu sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ bày tỏ cho chúng ta về Đức Chúa Trời và đường lối của Ngài. Điều đầu tiên sự khôn ngoan sẽ bày tỏ cho chúng ta là hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và điều tri thức của Đức Chúa Trời (câu 5). Khi học về sự khôn ngoan, chúng ta sẽ biết rằng Chúa là Đấng ban sự khôn ngoan cho mỗi con dân Ngài, sự dạy dỗ của Chúa đem lại điều tri thức và thông sáng cho con người (câu 6). Sự khôn ngoan cho con người biết rằng Chúa muốn con người sống ngay thẳng và Ngài là Đấng bảo vệ, phù hộ, giữ gìn những người sống theo sự dạy dỗ của Ngài (câu 7-8). Nhờ sự khôn ngoan, con người biết và hiểu rõ hơn sự công bình, chánh trực, công minh của Chúa. Khi hiểu được sự công chính của Ngài, con người sẽ tránh xa đường ác và nhận được niềm vui phước hạnh trong tâm hồn (câu 9-10).

Qua lời dạy của Vua Sa-lô-môn, chúng ta biết rõ rằng sự học hỏi chỉ giúp cho chúng ta có kiến thức, nhưng sự khôn ngoan của mỗi chúng ta là do Đức Chúa Trời ban cho. Có kiến thức mà thiếu sự khôn ngoan Chúa cho, dẫn đến những áp dụng bất cập trong cuộc sống, lắm khi gây nên nhiều hệ lụy. Chúa muốn chúng ta dùng sự khôn ngoan Chúa ban để sống theo tiêu chuẩn thánh của Ngài. Khi chúng ta hiểu và vâng theo luật pháp của Chúa, thành công và phước hạnh sẽ ở cùng với chúng ta, y như Lời Đức Chúa Trời đã phán cùng ông Giô-suê ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó; vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công” (Giô-suê 1:8 BTTHĐ).

Ngày nay, Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đang ở trong mỗi con dân Chúa, sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan, và Ngài hướng dẫn, chỉ dạy chúng ta mỗi ngày để chúng ta có thể áp dụng kiến thức vào cuộc sống cách phải lẽ và đẹp lòng Chúa. Nhờ sự khôn ngoan Chúa ban, chúng ta có được tri thức và thông sáng để sống công bình chính trực theo Lời Chúa dạy. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ chúng ta đường lối của Chúa, để qua đó mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an, vui thỏa mỗi ngày khi vâng theo Chúa.

Bạn đã cầu nguyện xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để sống theo lời dạy của Chúa chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa ban cho con sự khôn ngoan để con học hiểu Lời Ngài và biết được ý Chúa trên đời sống con. Xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn con sống theo ý Chúa mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 30.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org