Sống Theo Ý Muốn Chúa – 15/6/2018

2003

 

Nê-hê-mi 11:3-14

3 Vả, đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Giê-ru-sa-lem; nhưng trong các thành Giu-đa, ai nấy đều ở trong đất mình tại trong bổn thành của mình: ấy là dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người Nê-thi-nim, và con cháu của các tôi tớ Sa-lô-môn.4 Có mấy người Giu-đa và người Bên-gia-min ở tại Giê-ru-sa-lem. Về người Giu-đa có A-ta-gia, con trai của U-xia, cháu của Xa-cha-ri, chắt của A-ma-ria, chít của Sê-pha-tia; Sê-pha-tia là con trai của Ma-ha-la-lên, thuộc về dòng dõi Phê-rết; 5 lại có Ma-a-sê-gia, con trai của Ba-rúc, cháu của Côn-Hô-xê, chắt của Ha-xa-gia, chít của A-đa-gia; A-đa-gia là con trai của Giô-gia-ríp, cháu của Xa-cha-ri về dòng dõi Si-lô-ni. 6 Các con cháu của Phê-rết ở tại Giê-ru-sa-lem là bốn trăm sáu mươi tám người mạnh dạn.
7 Về người Bên-gia-min có Sa-lu, con trai của Mê-su-lam, cháu của Giô-ết, chắt của Phê-đa-gia, chít của Cô-la-gia; Cô-la-gia là con trai của Ma-a-sê-gia, cháu của Y-thi-ên, chắt của Ê-sai; 8 và sau người có Gáp-bai, và Sa-lai cùng chín trăm hai mươi tám người. 9 Giô-ên, con trai của Xiếc-ri, làm quan trưởng của chúng; còn Giu-đa, con trai của Ha-sê-nua, làm phó quản thành.
10 Trong những thầy tế lễ có Giê-đa-gia, con trai của Giô-gia-ríp, Gia-kin, 11 và Sê-ra-gia, con trai của Hinh-kia, cháu của Mê-su-lam, chắt của Xa-đốc, chít của Mê-ra-giốt; Mê-ra-giốt là con trai của A-hi-túp, là quản lý đền của Đức Chúa Trời, 12 cùng các anh em họ làm công việc của đền, là tám trăm hai mươi hai người. Lại có A-đa-gia, con trai của Giê-rô-ham, cháu của Phê-la-lia, chắt của Am-si, chít của Xa-cha-ri; Xa-cha-ri là con trai của Pha-su-rơ, cháu của Manh-ki-gia, 13 cùng các anh em họ, đều là trưởng tộc, số là hai trăm bốn mươi hai người. Cũng có A-ma-sai, con trai của A-xa-rên, cháu của Ạc-xai, chắt của Mê-si-lê-mốt, chít của Y-mê, 14 và các anh em họ, đều là người mạnh dạn và can đảm, số được một trăm hai mươi tám người. Xáp-đi-ên, con trai của Ghê-đô-lim, làm quan trưởng của chúng. 15 Trong người Lê-vi có Sê-ma-gia, con trai của Ha-súp, cháu của A-ri-kham, chắt của Ha-sa-bia, chít của Bun-n

Câu gốc: “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao thành thánh Giê-ru-sa-lem cần phải có nhiều người đến sinh sống? Danh sách những người được ghi chép lại trong phân đoạn này nói lên điều gì? Họ đã hy sinh gì để sống theo ý muốn Chúa? Làm thế nào để chúng ta sống theo ý muốn Chúa?

Thành thánh Giê-ru-sa-lem, nơi có đền thờ của Đức Chúa Trời tọa lạc, có thể nói là thủ phủ của dân Y-sơ-ra-ên. Thế nhưng như chúng ta đã biết, dầu vách thành đã xây sửa xong thì cư dân sinh sống ở Giê-ru-sa-lem vẫn còn thưa thớt, nhà cửa thì chưa được xây cất (Nê-hê-mi 7:4). Chính vì muốn thay đổi thực trạng ấy mà ông Nê-hê-mi đã quyết định phải phân bổ người đến sinh sống tại thành thánh Giê-ru-sa-lem. Ông Nê-hê-mi biết rõ thành Giê-ru-sa-lem cần phải có cư dân sinh sống để phát triển về mặt kinh tế, xã hội và thuộc linh. Bên cạnh đó là để có người bảo vệ thành, vì kẻ thù có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. Điều này tưởng chừng không khó, nhưng nó lại là một thách thức cho bất cứ ai phải đối diện. Bởi không ai thích phải thay đổi chỗ ở khi mọi thứ đều đã yên ổn. Chấp nhận chuyển chỗ ở theo quyết định của ông Nê-hê-mi là một sự hy sinh và đầu phục của những con người biết đặt lợi ích của dân tộc lên trên và dám sống đúng theo ý Chúa. Sống theo ý muốn Chúa là một quyết định tự nguyện của từng cá nhân chứ không phải là sự áp đặt đến từ Chúa hay sự bắt buộc của tập thể. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, từng danh sách tên cụ thể được ghi lại như để thể hiện sự quyết định của từng cá nhân ấy.

Trong linh trình theo Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng thường xuyên phải vật lộn giữa ý riêng mình và ý Chúa. Chúng ta luôn tìm cách để dung hòa giữa điều mình muốn và điều Chúa muốn, nhưng đó là một việc làm không nên có của con dân Chúa, bởi không thể nào sống theo ý riêng của mình mà lại có thể thích hợp với ý Chúa. Vì thế, sống theo ý muốn Chúa luôn là điều thách thức chúng ta mỗi ngày. Chúa thách thức chúng ta dám hy sinh cho Chúa, dám từ bỏ những sở thích hay mong muốn của riêng mình mà đặt ý Chúa lên trên hết mọi điều. Và như vậy, sống theo ý muốn Chúa chưa bao giờ là dễ dàng với những con người vốn tội lỗi và bằng xương bằng thịt như chúng ta. Nhưng chúng ta cần nhớ, dẫu mọi sự hy sinh để sống theo ý Chúa đều sẽ đem lại sự tổn thương cho cái tôi tư kỷ, nhưng chính nếp sống đó lại giúp cho đời sống tâm linh chúng ta được trưởng dưỡng thêm lên. Hãy mạnh dạn quyết định sống cho Chúa như dân của Chúa năm xưa!

Đâu là điều bạn vẫn đang trăn trở mà chưa dám sống theo ý muốn Chúa?

Lạy Chúa, con biết sống theo ý muốn Chúa luôn là điều thách thức trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Xin cảm động lòng con dám từ bỏ những lợi ích của con, dám sống hy sinh cho công việc Chúa theo như điều Chúa muốn con làm.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 7.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org