Sa Phung Ƀuôn Sang Khăng Kŏ – 12/8/2021

1150

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 9:7-14

Êlan kliăng: “Brei diih hdơr leh anăn đăm wơr bĭt ôh klei diih mčhur leh ai ngêñ Yêhôwa Aê Diê diih hlăm kdrăn tač; mơ ng hruê ih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip tơl diih truh kơ anôk anei, ih tuôm bi kdơ̆ng leh hŏng Yêhôwa.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 9:7).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlŏng kơ jih thŭn mlan hlăm kdrăn tač, si knhuah phung ƀuôn sang Israel dôk dơ̆ng hŏng Aê Diê? Y-Môis lŏ mñă kơ ya klei truh ênguôt hlăm hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Israel? Ya klei čiăng kñăm kơ klei lŏ mñă anei? Ya klei truh hlăm klei hdĭp đru diih ƀuh klei pap Aê Diê klă mngač?

Kčưm dơ̆ng mơ̆ng êlan 7 hlăm kdrêč anei kơ anăp, Y-Môis lŏ yăl dliê wĭt kơ dŭm bliư̆ phung ƀuôn sang Israel ngă leh klei soh prŏng hŏng Aê Diê dơ̆ng mơ̆ng hlăk diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip truh kơ ară anei hin. Khădah phung hmư̆ klei Y-Môis yăl dliê jing phung ênuk hđeh êdei, ƀiădah ñu čiăng kơ diñu lŏ dlăng wĭt hƀuê ênuk phung aê aduôn diñu, čiăng thâo săng klă klei Aê Diê kñăm čiăng kơ phung ƀuôn sang Ñu, klei brei kơ diñu čar Kanaan jing ngăn dưn kbiă hriê mơ̆ng klei pap Aê Diê, amâo djŏ mơ̆ng klei kpă ênô phung ƀuôn sang Israel ôh. Jing sa čô khua kiă kriê phung Israel dơ̆ng mơ̆ng hruê dôk hlăm čar Êjip hlŏng truh kơ ară anei, Y-Môis amâo dưi hngah ôh klei sĭt phung ƀuôn sang Israel jing phung mčhur ai ngêñ Aê Diê, lu bliư̆ bi kdơ̆ng hŏng Aê Diê, leh anăn jing “sa phung ƀuôn sang khăng kŏ” msĕ si klei Aê Diê lač kơ phung ƀuôn sang Ñu (êlan 13). Klei hưn bi sĭt hƀuê ênuk jing klei Y-Môis đĭ čư̆ dôk tinăn pă pluh hruê mlam čiăng mă tŭ mdhă boh tâo klei bi mguôp mơ̆ng Aê Diê, êjai anăn, phung ƀuôn sang Aê Diê tuh tia rup yang êđai êmô hŏng mah kơ diñu kkuh mpŭ. Klei diñu ngă anei mčhur ai ngêñ Aê Diê tơl Ñu čiăng bi rai jih diñu. Y-Môis lŏ mñă klei truh jhat ênguôt hlăm hƀuê ênuk kơ phung ƀuôn sang Israel ênuk mrâo brei hdơr, amâo djŏ čiăng lŏ răk wĭt klei soh phung aê aduôn diñu ôh. Hrô kơ klei anăn, ñu čiăng kơ phung hđeh mrâo anei thâo săng kơ klei jăk Aê Diê kơ găp djuê Israel, thâo ƀuh klei awăt êdu djuê ana pô, mbĭt hŏng weh đuĕ mơ̆ng klei mgao êdei anăp.

 Tơdah dlăng wĭt kơ êlan drei tui hluê Khua Yang, grăp čô drei srăng ƀuh yơh hlăm drei ăt mâo “klei khăng kŏ” msĕ si phung ƀuôn sang Israel mơh. “klei khăng kŏ” anăn bi êdah hlăm klei dluh lĕ wĭt nao lu bliư̆ hlăm klei hdĭp pô. Klei dluh lĕ êgao leh đru drei thâo săng, kluôm dhuôm amâo djŏ kyua mơ̆ng knhuah hdĭp jăk amâodah klei hur har đru bruă hlăm Sang Aê Diê ôh, drei dưi mâo klei pap brei klei soh leh anăn klei pap mơ̆ng Aê Diê, ƀiădah kyua klei khăp leh anăn klei pap Aê Diê. Tơdah mâo klei dưi hlăm klei hdĭp êlưih atăt drei jing mgao, snăn klei êbuh lĕ hlăm êlan tui hluê Khua Yang đru bi luă gŭ drei, leh anăn thâo ƀuh hĭn êjai klei pap Aê Diê prŏng prĭn pioh kơ phung mnuih “khăng kŏ” msĕ si drei anei.

Si ngă drei jing phung khăng kŏ msĕ si phung ƀuôn sang Aê Diê hlăk êlâo mơ̆?

Ơ Khua Yang, Pô khăp nanao leh anăn tŭ jum kâo wăt lu bliư̆ kâo bi kdơ̆ng hŏng Ih. Akâo kơ Khua Yang đru kâo sĭt suôr êbat tui hluê êlan gưt asăp Ih leh găn lu bliư̆ lĕ buh hlăm klei hdĭp.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 22:21-23:16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcChúa Có Giải Pháp – 11/8/2021 
Bài tiếp theoMột Dân Cứng Cổ – 12/8/2021