Rup Bi Hmô Mơ̆ng Dua Čô Mduôn Khua – 1/11/2023

2601

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Luk 2:25-38

Êlan kliăng: “Arăng pla diñu hlăm sang Yêhôwa; diñu srăng hriê kơ prŏng ti wăl sang Aê Diê drei. Ana kyâo anăn ăt mboh wăt tơdah dôk sui thŭn leh; diñu bŏ hŏng ktăk leh anăn mtah nanao.” (Klei Mmuñ Hđăp 92:13-14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Y‑Simêôn leh anăn H’Ana jing? Ya klei diñu ngă leh, hlăk ƀuh Hđeh Điêt Yêsu? Si bruă phung mduôn khua dưi ngă hlăm Phung Sang Aê Diê?

Y‑Simêôn jing sa čô kpă ênô, doh jăk, mâo ai tiê čang hmăng Yang Mêsi jing Pô ba hriê klei bi juh leh anăn klei bi mtlaih kơ phung Israel msĕ si phung khua pô hưn êlâo lač leh. Ñu mâo lu thŭn leh (êlan 26, 29) ƀiădah Yang Mngăt Jăk brei thâo, ñu mâo klei pap dưi ƀuh Yang Krist êlâo kơ ñu djiê. Kyua mâo Yang Mngăt Jăk kčŭt ai tiê, ñu nao hlăm Sang Kkuh Mpŭ leh anăn dưi ƀuh Hđeh Điêt Yêsu hlăk Y‑Yôsep H’Mari ba myơr anak khua tui si klei bhiăn. Hŏng klei Yang Mngăt Jăk bi êdah mơh, Y‑Simêôn pŭ Hđeh Điêt leh anăn blŭ klei hưn êlâo snei, Hđeh Điêt anei srăng ba klei bi mtlaih kơ jih jang găp djuê mnuih amâo djŏ knŏng hjăn ƀuôn sang Israel ôh; lu mnuih srăng đup gưt kơ Ñu ƀiădah ăt mâo phung bi kdơ̆ng mơh; bi H’Mari srăng tŭ lu klei ruă ênguôt kyua jih klei srăng truh kơ anak ñu. Mmông anei Y‑Simêôn mơak leh, leh anăn ñu akâo kơ Khua Yang brei ñu djiê êđăp ênang!

Hlăk anăn mơh, mâo sa čô khua pô hưn êlâo mniê, H’Ana sapăn pluh pă thŭn, jing mniê djiê ung, ăt nao bi tuôm hŏng Hđeh Điêt mơh. Ñu hlŏng dôk hlăm Sang Kkuh Mpŭ amâo kbiă ôh, hruê mlam kkuh mpŭ kơ Aê Diê, dôk giăm hŏng Khua Yang, kăm ƀơ̆ng huă, wah lač. Ñu mpŭ mni kơ Aê Diê leh anăn blŭ kơ Hđeh Điêt, Yang Mêsi Pô jih jang mnuih dôk čang hmăng srăng hriê leh anăn bi mtlaih phung ƀuôn sang Israel Ñu.

Jih diñu dua jing mduôn leh sơăi ƀiădah Khua Yang ăt adôk yua diñu pioh hưn mthâo Khua Yang Yêsu Krist kơ Y‑Yôsep, H’Mari leh anăn kơ jih jang mnuih. Diñu dôk guôn sui sĭn leh čiăng dưi mă bruă kơ Aê Diê tui si klei pap Ñu brei.

Hlăm klei hdĭp ƀuôn sang ênuk anei knŏng yap yuôm klei tŭ yua, snăn dlăng hơăi mang kơ mnuih mduôn khua, tăp năng dlăng kơ digơ̆ jing klei gui ktrŏ. Ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ lĕ yap yuôm mpŭ kơ mnuih mduôn khua. Kơ phung ƀuôn sang Israel, Khua Yang lač: “Tơl diih jing mduôn Kâo ăt jing msĕ, tơl diih čăt ƀŭk kô̆ Kâo srăng pŭ diih…” (Y‑Êsai 46:4). Kơ phung huĭ mpŭ kơ Aê Diê, Klei Bi Hriêng 16:31 mtô: “Ƀŭk kô̆ jing đuôn mtao klei guh kơang, arăng mâo klei anăn hŏng klei hdĭp kpă ênô.” Hlăm Phung Sang Aê Diê, phung mduôn khua wăt tơdah klei suaih pral hroh trŭn leh dưn, ƀiădah ăt dưi mơh mă bruă kơ Aê Diê hŏng klei pioh mmông wah lač brei, amâo djŏ knŏng wah lač brei kơ anak čô pô ôh ƀiădah wăt kơ phung đăo mkăn mơh, boh nik nak kơ phung dôk găn klei dleh dlan. Digơ̆ dưi kah mbha ya klei digơ̆ pô tuôm găn leh hlăm klei hdĭp, klei tŭ jing amâodah klei dluh lĕ, kah mbha klei thâo săng Klei Aê Diê Blŭ kơ pô mkăn, boh nik kơ phung mrâo đăo. Leh anăn yuôm hĭn, klei digơ̆ sĭt suôr nao kkuh mpŭ grăp Hruê Kjuh jing sa klei bi mđĭ ai prŏng snăk kơ phung anak ƀuôn sang Aê Diê. Brei Phung Sang Aê Diê hdơr wah lač kơ phung mduôn khua čiăng kơ “Ana kyâo anăn ăt mboh wăt tơdah dôk sui thŭn leh; diñu bŏ hŏng ktăk leh anăn mtah nanao” (Klei Mmuñ Hđăp 92:14).

Si ngă drei dlăng kơ phung mduôn khua hlăm Phung Sang Aê Diê čiăng tui rup bi hmô digơ̆ mă bruă kơ Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo hlăk ênuk mduôn khua leh ăt khăp kơ Khua Yang nanao, leh anăn ăt Khua Yang mơak yua kâo pioh mă bruă kơ Khua Yang leh anăn kơ pô mkăn. Akâo Khua Yang brei kâo mâo klei tŭ yua nanao kơ bruă Sang Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Philip 1:1-2:11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQauv Zoo Ntawm Ob Tug Laus Neeg – 1/11/2023
Bài tiếp theoGương Của Hai Vị Cao Niên – 1/11/2023