Qauv Zoo Ntawm Ob Tug Laus Neeg – 1/11/2023

1786

 

 

Lukas 2:25-38

Nqe cim:

“Lawv zoo ib yam li cov ntoo uas cog rau hauv tus Tswv lub tsev uas tawg paj ntsa iab nyob hauv peb tus Vajtswv lub Tuamtsev; txawm yog cov ntoo twb laus lawm los tseem ntsuab, txi taus txiv thiab khov heev” (Ntawv Nkauj 92:13-14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Yawg Xime-oos thiab pog Anas yog neeg zoo licas?

–       Nkawd tau ua dabtsi thaum ntsib tus Metub Yexus?

–       Cov laus neeg ua tau haujlwm pab Pawg Ntseeg licas?

Yawg Xime-oos yog ib tug neeg ncajncees, muaj kev ntseeg loj, muaj  lub siab tos ntsoov tus Mexiyas los nplig siab thiab cawm haivneeg Yudais li cov Cevlus tau hais tseg. Nws twb laus heev lawm (nqe 26, 29) tiamsis Vaj Ntsujplig qhia rau nws hais tias nws yuav tau txoj koobhmoov pom Tus Cawmseej ua ntej nws yuav tuag. Vaj Ntsujplig tau tshoov nws siab mus lawm hauv lub Tuamtsev thiab tau ntsib tus Metub Yexus ncaj rau lub sijhawm Yauxej thiab Malis coj nkawd thawj tug menyuam mus fij raws li txojkev cai. Los ntawm Vaj Ntsujplig tshoov siab, yawg Xime-oos thiaj puag tus Metub thiab cevlus hais tias, tus Metub no yuav coj txojkev cawmdim los rau txhua haivneeg, tsis yog tsuas coj los rau cov neeg Yudais xwb; yuav muaj coobleej mloog Nws lus tiamsis kuj muaj coobleej tawmtsam Nws; thiab Malis yuav mob siab heev rau tej uas yuav muaj los rau nws tus Metub. Nimno, yawg Xime-oos txaus siab hlo thiab thov tus Tswv coj nws mus kaj siab lug!

Tib lub sijhawm ntawd, tus pojntsuam Anas muaj yim caum plaub xyoo uas yog ib tug Cevlus, kuj tuaj ntsib tus Metub. Nws niaj hnub niaj hmo nyob hauv lub Tuamtsev pehawm tus Tswv, ua kevcai yoo mov thiab thov Vajtswv. Nws qhuas Vajtswv thiab hais txog tus Metub, yog tus Mexiyas uas sawvdaws tabtom tos ntsoov los cawm Vajtswv haivneeg.

Tagnrho ob tug neeg no puavleej laus heev lawm, tiamsis tus Tswv tseem siv nkawd los qhia txog tus Cawmseej Tswv Yexus rau Yauxej, Malis thiab lwm tus. Nkawd twb tos ntev heev kom tau ua tus Tswv tes haujlwm raws li txoj koobhmoov tus Tswv muab pub rau nkawd.

Nyob hauv lubneej tsuas ntshaw khoom nyiaj txiag tiamno, phaum neeg laus pheej raug saib tsis taus, ntau zaug tseem raug saib zoo li lub nra hnyav rau cov hluas lawm thiab. Tiamsis Vajluskub ho saib taus cov laus neeg. Tus Tswv hais rau Nws haivneeg hais tias: Kuv yog nej tus Vajtswv thiab kuv yuav saib xyuas nej mus txog thaum nej laus thiab plaubhau dawb lawm…” (Yaxayas 46:4). Tus Tswv hais rau cov neeg hwm Nws hauv Pajlug 16:31 hais tias: “Ua neej nyob ntev yog nqi zog ntawm txojkev ncaj ncees. Ua neej laus plaubhau dawb yog lub mom yeebkoob.” Nyob hauv Pawg Ntseeg, cov neeg laus txawm yog tsis muaj zog lawm tiamsis lawv tseem muaj cuabkav ua haujlwm los ntawm kev tseg sijhawm los thov Vajtswv, tsis yog tsuas thov pab lawv tej xeebleej xeebntxwv xwb, tiamsis tseem thov pab lwm tus ntseeg thiab, tshwjxeeb yog thov pab cov neeg tabtom ntsib teebmeem. Cov laus muaj cuabkav qhia rau lwm tus txog tej uas lawv ua tau thiab tej uas lawv ua tsis tau, qhia txog lawv txojkev paub Vajtswv Txojlus rau lwm tus, zoo tshaj yog cov los ntseeg tshiab. Thiab tshwjxeeb, cov laus txojkev mob siab pehawm tus Tswv txhua hnub Asthiv yog kev txhawb zog loj heev rau tus Tswv haivneeg. Pawg Ntseeg yuav tsum thov Vajtswv rau cov laus neeg kom lawv “txawm yog cov ntoo twb laus lawm los tseem ntsuab, txi taus txiv thiab khov heev” (Ntawv Nkauj 92:14).

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus thaum laus lawm yuav hlub Koj thiab tau siv los ua haujlwm pub rau Koj thiab lwm tus. Thov pab kom nyuam yaus muaj nqis rau Koj tes haujlwm. Nyuam yaus taij thov los ntawm Yexus Khetos lub npe. Amees.

Peb puas saib taus cov laus neeg hauv Pawg Ntseeg thiab kawm lawv tus qauv ua haujlwm lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Filipis 1:1-2:11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhú Yên: Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Khóa I – Năm 1
Bài tiếp theoRup Bi Hmô Mơ̆ng Dua Čô Mduôn Khua – 1/11/2023