Rhais Ruam Hauv Kev Ntseeg – 24/10/2023

1763

 

 

Mathais 14:28-33

Nqe cim zaj kawm:

“Petus hais tias, “Tus Tswv, yog hais tias yog koj tiag, thov koj hais kom kuv mus tau saum nplaim dej tuaj cuag koj.” Yexus teb hais tias, “Cia li tuaj!…” (Mathais 14:28-29a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Petus rhais ruam hauv kev ntseeg li cas thaum uas thov Tswv Yexus pub nws mus kotaw saum nplaim dej?

–       Vim li cas Petus raug tog zog rau hauv dej?

–       Dhau zaj no koj kawm tau yam dab tsi ntsigtxog kev ntseeg?

Tagnrho txhua tus uas nyob saum lub nkoj puavleej hnov Tswv Yexus lo lus txhawb zog “Nej tsis txhob poob siab! Yog kuv ntag, tsis txhob ntshai!” thiab puavleej pom Tswv Yexus mus kotaw saum nplaim dej los cuag lawv, tiamsis Petus tos tsis taus Tswv Yexus, nws thiaj thov Tswv Yexus pub rau nws mus tau kotaw saum nplaim dej mus ntsib Tswv Yexus. Petus lo lus thov ua rau peb pom hais tias, Petus xav kom nws ua tau ib yam li Tswv Yexus. Thaum uas Tswv Yexus teb hais tias “Cia li tuaj!…” Petus muaj kev ntseeg rhais ruam tawm hauv nkoj mus rau saum nplaim dej uas tseem muaj cua ntsawj hlob heev mus ntsib Tswv Yexus. Yog neeg ib txwm ntaus ntses, Petus paub zoo hais tias, thaum uas muaj tej cua daj cua dub tuaj ntsawj hauv hiavtxwv Kalilais mas txaus ntshais npaum li cas, yog li ntawd, Petus lo lus thov, ua rau pom hais tias Petus muaj kev ntseeg heev thiab thaum ua li Tswv Yexus hais Petus paub Tswv Yexus yog tus muaj hwjchim tiag tiag.

Tiamsis thaum Petus tig saib cua ntsawj hlob hlob nws ntshai kawg li, ces nws txawm tog zog rau hauv dej, nws hu nrov nrov hais tias, “Tus Tswv, thov koj pab kuv” Tamsim ntawd Yexus txawm cev loo tes mus tuav nkaus Petus thiab hais tias, “Ua li cas koj kev ntseeg yuav tsawg ua luaj li! Ua li cas koj tsis cia siab?” (nqe 30b-31). Tswv Yexus tsis pub Petus raug teebmeem, Nws coj Petus tawm ntawm txoj kev ntshai “tamsim”. Tswv Yexus kuj qhia paub qhov uas Petus mus tsis tau saum nplaim dej vim nws “tsawg kev ntseeg”. Tswv Yexus tsis ntaus nqi hais tias, Petus tsis muaj kev ntseeg, tiamsis yog Petus tsis sawv ruaj rau hauv nws kev ntseeg thiaj ua rau nws muaj kev txhawj ntshai, tsis nco qab ntsia ntsoov Tswv Yexus, nws thiaj ntsia pom “cua ntsawj xwb”. Tswv Yexus coj Petus nce mus rau hauv nkoj, tamsim ntawd cua cia li tu thiab hiavtxwv nyob ntsiag to lawm. Cov thwjtim uas nyob hauv lub nkoj txawm txhos caug ntua hawm Yexus thiab hais tias, “Koj yog Vajtswv tus Tub tiag” (nqe 33). Tswv Yexus cia Nws cov thwjtim mus rau hauv hiavtxwv thiab siv cua daj cua dub los sim lawv kev ntseeg kom lawv tso siab rau Nws thiab lees paub hais tias, Yexus yog Vajtswv tiag tiag.

Peb kawm tau ntau zaj ntsigtxog kev ntseeg hauv ntu Vajluskub no. Tim ib, Vajtswv xav kom peb tau sim kev ntseeg ib yam li Petus, tsis yog peb pom, peb hnov xwb, tiamsis peb tus kheej kiag yuav tsum pom Vajtswv lub hwjchim uas pab cawm. Tim ob, zeem paub hais tias tej yam uas peb ua tsis tau hauv kev ntseeg vim peb tsis ntsia ntsoov Tswv Yexus, tiamsis peb tsuas ntsia pom tej cua daj cua dub nyob ib ncig ntawm peb xwb thiaj ua rau peb txhawj ntshai thiab poob kev ntseeg. Tim peb, thaum uas peb ntsib teebmeem, ntsib kev txhawj ntshai, peb tsa ncauj thov Vajtswv pab, Nws yuav cev Nws txhais tes los pab cawm peb. Tim plaub, thaum uas tau Vajtswv pab cawm lawm, yuavtsum ua tib zoo mloog Vajtswv lo lus ntuas, tig saib tej yam uas peb ua tsis tau saib yog vim dabtsi yuavtsum pauv hloov.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov pab nyaum yaus tsis ntshai rhais ruam hauv kev ntseeg nrog Koj mus, kom nyuam yaus pom thiab paub Koj ntau dua hauv lub neej. Kuj thov pab kom nyuam yaus nco ntsia ntsoov Tswv Yexus tus uas yog lub hauv paug kev ntseeg kom nyuam yaus thiaj kov yeej tej cua daj cua dub hauv lub neej txhua hnub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas sawv khov kho rhais ruam hauv kev ntseeg nrog tus Tswv mus?

Nyeem Vajluskub hauv peb xyoos: Kalatias 1:1-2:10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhú Yên: Sửa Chữa Nơi Nhóm Lại Của HT Phú Đông
Bài tiếp theoÊbat Hlăm Klei Đăo – 24/10/2023