Êbat Hlăm Klei Đăo – 24/10/2023

2730

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 14:28-33

Êlan kliăng: “Y‑Pêtrôs lač, “Ơ Khua Yang, tơdah djŏ ih, brei kâo êbat nao kơ ih ti dlông êlah êa.” Yêsu lač, “Hriê bĕ.” (Y‑Mathiơ 14:28-29a)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs êbat leh hlăm klei đăo tơdah ñu akâo kơ Khua Yang brei ñu pô êbat ti dlông êlah êa? Ya ngă leh anăn ñu păt čiăng kram hlăm êa? Mơ̆ng anăn, ya klei hriăm drei mâo kơ klei đăo?

Jih jang phung ƀĭng kna dôk hlăm čhŏng hmư̆ sơăi klei Khua Yang Yêsu blŭ “Dôk êđăp ênang bĕ! Kâo gơ̆ yơh, đăm huĭ ôh!” leh anăn ƀuh sơăi Khua Yang êbat ti dlông êlah êa nao kơ diñu, ƀiădah knŏng hjăn Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs amâo dôk guôn Khua Yang nao truh ôh ƀiădah jhŏng akâo kơ Khua Yang đru ñu êbat ti êlah êa nao kơ Khua Yang. Klei akâo anăn brei ƀuh ñu čang hmăng dưi mâo sa klei thâo msĕ si Khua Yang.Tơdah hmư̆ Khua Yang lač: “Hriê bĕ!” Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs jhŏng kbiă mơ̆ng čhŏng, êbat ti dlông êlah êa dôk tlă hlăm čhŏng nao kơ Khua Yang. Jing sa čô trah mă kan, Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs thâo klă êa krông leh anăn klei huĭ hyưt mơ̆ng dŭm gưl angĭn êbŭ ti ênao Galilê, anăn klei ñu akâo bi êdah klei đăo kluôm ênŭm, leh anăn tơdah gưt asăp Khua Yang, klă sĭt ñu thâo Khua Yang Yêsu jing Pô myang êdi.

Khădah snăn tơdah ƀuh angĭn thut ktang, Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs huĭ hyưt păt čiăng kram hlăm êa. Ñu ur: “Ơ Khua Yang, bi mtlaih kâo đa.” Yêsu yơr kngan mtam kdjŏng mă ñu, leh anăn lač kơ ñu, “Ơ mnuih mâo klei đăo điêt, si ngă ih đing lĕ?”(êlan 30b-31). Khua Yang amâo brei ôh Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs tuôm hŏng klei huĭ hyưt, Ñu đru gơ̆ tlaih mơ̆ng klei huĭ hyưt “mtam”, Ñu ăt brei thâo mta phŭn ñu amâo tŭ jing kyua “ƀiă klei đăo”. Khua Yang amâo lač ôh gơ̆ amâo mâo klei đăo ƀiădah Ñu lač gơ̆ amâo kjăp hlăm klei đăo snăn rŭng răng, huĭ hyưt ti anăp angĭn êbŭ ngă luč klei mĭn amâo lŏ dlăng ôh kơ Khua Yang ƀiădah knŏng ƀuh “angĭn thut đuč”.

Khua Yang mbĭt hŏng Y‑Pêtôs đĭ hlăm čhŏng, hlăk anăn mtam angĭn êngăn êa poh yă mdei. Phung hlăm čhŏng “buôn kkuh kơ Ñu, lač, “Sĭt nik, ih jing Anak Aê Diê.”(êlan 33). Khua Yang brei phung ƀĭng kna găn êa ksĭ hjăn păn leh anăn Ñu yua angĭn êbŭ êa ksĭ čiăng mđĭ klei đăo diñu. Diñu dơ̆ng thâo kral Khua Yang jing Aê Diê.

Drei hriăm lu klei hriăm kơ klei đăo mơ̆ng trăn Klei Aê Diê Blŭ anei. Tal sa, Khua Yang čiăng drei mâo klei thâo hlăm klei đăo msĕ si Khua ƀĭng kna Y‑Pêtrôs, amâo djŏ knŏng ƀuh amâodah hmư̆ ƀiădah klă sĭt thâo klei myang Khua Yang mơ̆ng hjăn pô. Tal dua, thâo kơ klei amâo tŭ jing hlăm klei đăo hriê mơ̆ng klei ngă ngơi mang, hrô kơ dlăng kơ Khua Yang, drei dlăng kơ jŭm dar leh anăn rŭng răng, huĭ hyưt leh anăn luč klei đăo. Tal tlâo, tơdah drei tuôm hŏng klei rŭng răng, huĭ hyưt knŏng čiăng kơ drei wah lač hŏng Khua Yang, Ñu srăng bi mtlaih drei. Tal pă, tơdah Khua Yang bi mtlaih, brei drei mđing kơ Khua Yang mñă kơ klei amâo tŭ jing pô čiăng mkra mlih.

Diih srăng mŭt hlăm dŭm klei thâo hlăm klei đăo hŏng Khua Yang mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo jhŏng êbat hŏng Ih hlăm klei đăo čiăng kâo thâo kơ Ih lu hĭn hlăm klei hdĭp. Akâo kơ Khua Yang ăt mtlaih kâo mơ̆ng klei amâo tŭ jing tơdah kâo dlăng kơ klei hdĭp riêng gah hrô kơ dlăng kơ Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Galati 1:1-2:10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRhais Ruam Hauv Kev Ntseeg – 24/10/2023
Bài tiếp theoBước Đi Trong Đức Tin – 24/10/2023