Phung Dưi Ruah Nao Giăm Aê Diê –  31/7/2021

496

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 24:12-18

 

Êlan kliăng: Yêhôwa lač kơ Y-Môis,“Đĭ hriê bĕ kơ kâo ti dlông čư̆ leh anăn dôk guôn tinăn. Kâo srăng brei mdhă boh tâo kơ ih, klei bhiăn leh anăn klei kâo mtă čih leh čiăng kơ ih dưi bi hriăm diñu. (Klei Kbiă 24:12).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn : Si ngă Y-Môis hluê ngă klei Aê Diê iêu? Ya klei ñu mprăp êlâo kơ đi čư̆? Ya klei drei hriăm mơ̆ng Y-Môis hlăm klei bi mguôp hŏng Aê Diê leh anăn hŏng mnuih?

Y-Môis jing sa čô mnuih Aê Diê brei dưi nao giăm Aê Diê. Leh Aê Diê iêu Y-Môis đĭ čư̆ leh anăn dôk guôn Ñu tinăn, ñu gưt asăp kgŭ, hur har leh anăn ngă bruă pral kdal. Ñu amâo lui hnui ôh wăt tơdah Aê Diê hưn êlâo leh ñu srăng dôk guôn Aê Diê ti čư̆. Aê Diê ăt kăn kčah mông rei, ñu dôk guôn leh anăn amâo thâo ôh srăng guôn tơl hbĭl. Mông phung dôk čang guôn msĕ si êmưt, năng ai Y-Môis ƀuh hjăn păn pô ti krah yan adiê amâo găl jăk, êăt, êpa. Êngao anăn, ñu lŏ bi kdơ̆ng hŏng klei rŭng răng phung ƀuôn sang Aê Diê dôk čang guôn ñu ti jơ̆ng čư̆, amâo thâo ôh ya klei srăng mâo hlăk êjai êkŭt hĕ ñu. Khădah snăn, Y-Môis amâo trŭn čư̆ ôh, ñu đaŏ knang kơ Aê Diê leh anăn gĭr dôk guôn truh hruê tal kjuh, hlăk Aê Diê iêu msĕ si ñu dôk hlăm sa pui ƀơ̆ng trơ̆ng (êlan 16). Hlăm jih pă pluh hruê, Aê Diê bi hriăm Y-Môis kơ klei bi mguôp leh anăn klei bhiăn Aê Diê, bi hriăm mkra mjing Sang čhiăm, bi msiam hlăm lam sang čhiăm leh anăn klei yuôm bhăn mơ̆ng dŭm bruă anei. Jih jang dưi ngă hŏng hdră kñăm jing mkŏ mjing tur knơ̆ng klă klơ̆ng kơ klei kkuh mpŭ leh anăn mđĭ klei bi mguôp siă suôr plah wah djuê ana Israel leh anăn Yêhôwa Aê Diê. Gưl tal êlâo, Y-Yôsuê dưi hưn mdah jing pô đru kơ Y-Môis. Ñu kgŭ mbĭt leh anăn đru Y-Môis mprăp đĭ cư̆. Năng ai ñu ăt atăt Y-Môis sa kdrêč êlan leh anăn knŏng hjăn Y-Môis dưi đĭ čư̆ tui si asăp Aê Diê iêu (êlan 13-15). Y-Môis ăt mprăp jăk snăk hlăm klei bi mguôp hŏng phung ƀuôn sang leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng pô, ñu mtă kơ phung khua mduôn brei dôk guôn tinăn êlan ñu hŏng Y-Yôsuê plăk wĭt. Ñu ăt mbha bruă klă mngač kơ bruă klam kơ Y–Arôn leh anăn Y-Hur, hrô kơ ñu msir mgaih klei huĭ tăm mâo hĕ.

Sĭt drei hmư̆ Aê Diê tiŏ nao, brei drei hur har ngă bruă kơ Aê Diê srăng kbiă đuê̆ mơ̆ng anôk pô dôk êđăp ênang. Amâodah sĭt duah ung, mô̆ thâodah duah bruă mă djŏ guôp, brei thâo gĭr leh anăn kjăp ai tiê dôk čang guôn klei Aê Diê ktrâo lač. Boh nik hlăk êjai wah lač hŏng Aê Diê, đăm knŏng akâo ôh Aê Diê knŏng hmư̆ ya klei pô čiăng, ƀiădah brei jih ai tiê bi mni kơ Aê Diê, leh anăn ăt hdơr wah lač kơ klei ayŏng adei pô čiăng, Aê Diê srăng wĭt lač, ktrâo atăt drei tui si hdră leh anăn djŏ mông Ñu čiăng ba klei jăk hĭn kơ drei.

Klei bi mguôp drei hŏng Aê Diê leh anăn hŏng pô mkăn bi mơak Aê Diê mơ̆?

 

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo thâo gĭr dôk čang guôn klei Ih blŭ leh anăn grăp hruê mđing hmư̆ klei Aê Diê ktrâo lač hlăm djăp bruă điêt, bruă prŏng. Akâo kơ Ih brei kâo mưng hŏng klei Ih iêu, khăp hmư̆ klei Ih Blŭ leh anăn hur har hluê ngă klei Ih mtă.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 10:16-43

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcCầu nguyện trong thử thách
Bài tiếp theoNgười Được Chọn Đến Gần Chúa – 31/7/2021