Phung Dưi Ruah Đĭ Nao Kơ Aê Diê – 30/7/2021

462

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 24:1-11

 

Êlan kliăng: Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Đĭ bĕ kơ Yêhôwa, ih leh anăn Y-Arôn, Y-Nadap, Y-Abihu, leh anăn kjuh pluh čô khua mduôn phung Israel, leh anăn brei diih kkuh mpŭ mơ̆ng kbưi. Knŏng hjăn Y-Môis srăng hriê giăm Yêhôwa; ƀiădah phung mkăn amâo dưi hriê giăm ôh, kăn phung ƀuôn sang dưi đĭ mbĭt hŏng ñu rei.” (Klei Kbiă 24:1-2).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn : Ya boh kbưi Aê Diê bi kčah čiăng mnuih Israel dưi đĭ nao kơ Ñu? Êlan 10-11 lač kơ Aê Diê Yêhôwa si jing? Ya boh kbưi drei dưi nao giăm Aê Diê? Ya ngă drei thâo Aê Diê brei drei nao giăm Ñu msĕ snăn?

Djuê ana Israel mâo Yêhôwa Aê Diê ruah ti krah dŭm djuê ana, mjing doh jăk čiăng kkuh mpŭ leh anăn mă bruă kơ Ñu. Khădah snăn, Aê Diê kčah tlâo boh kbưi kơ tlâo êpul mnuih Israel dưi đĭ nao kơ Aê Diê ti čư̆ Sinai: Phung ƀuôn sang amâo dưi đĭ ti čư̆ ôh, knŏng dôk ti jơ̆ng čư̆; Y-Môis,Y-Arôn, Y-Nadap, Y-Abihu, leh anăn kjuh pluh čô khua mduôn dưi đĭ nao kơ Yêhôwa ƀiădah kkuh mpŭ mơ̆ng kbưi; knŏng hjăn Y-Môis dưi nao giăm Yêhôwa (êlan 1-2). Dŭm boh kbưi anei dưi kčah msĕ si hdră mkra mjing sang čhiăm: adŭ ti êngao jing anôk phung ƀuôn sang kkuh mpŭ, Adŭ Doh Jăk pioh kơ phung khua ngă yang ngă bruă kơ Aê Diê, leh anăn Anôk Doh Jăk hĭn knŏng khua ngă yang prŏng đuč dưi mŭt (Klei Kbiă 25-40; Hêbrơ 9:1-10).

Kjuh pluh pă čô mnuih dưi mpŭ ti krah phung ƀuôn sang dưi ruah leh anăn dưi brei nao ti čư̆ Sinai, dôk mơ̆ng kbưi čiăng kkuh mpŭ leh anăn ƀuh Aê Diê (êlan 1,9). Diñu ƀuh Aê Diê Israel; mâo ti gŭ jơ̆ng ñu msĕ si sa atur dap klia hŏng boh tâo saphir leh anăn mngač msĕ si adiê (êlan 10). Aê Diê amâo yơr ôh kngan ñu kơ phung khua mduôn anei, ƀiădah diñu ƀuh Aê Diê, leh anăn diñu ƀơ̆ng huă leh anăn mnăm (êlan 11). Aê Diê jing pô doh jăk kluôm ênŭm, amâo mâo ôh hlei pô ƀuh Aê Diê dưi lŏ hdĭp ƀiădah Ñu iêu anăn, dưi brei kjuh pluh pă čô khua gĭt gai phung ƀuôn sang Aê Diê ruah dưi ƀuh klei guh kơang Aê Diê.

Leh Khua Yang Yêsu tloh êwa knhal tuč ti kyâo bi kal, čhiăm păng plah wah anôk doh jăk leh anăn anôk doh jăk hĭn kơhiêk mdua mơ̆ng dlông truh ti gŭ, hŏng klei jing djăp boh kbưi dưi lăm lui leh jih (Y-Mathiơ 27:50-51). Tơdah drei kmhal klei soh, đaŏ kơ Khua Yang Yêsu jing Mtao klei hdĭp drei, êrah yuôm Ñu srăng bi doh djăp klei soh drei. Drei dưi yap jing kpă ênô, dưi jing khua ngă yang hlăm sang mtao, dưi êngiê nao giăm Aê Diê Tlâo Čô Yang. Wăt tơdah amâo ƀuh ôh Ñu hŏng ală mta ƀiădah drei dưi thâo klei kiă kriê, atăt gai leh anăn klei myang Ñu hlăm klei hdĭp pô. Hlăm djăp anôk leh anăn grăp mnĭt mmông, drei ăt dưi nao giăm Aê Diê, blŭ hrăm hŏng Ñu, mbĭt anăn mđing hmư̆ asăp Ñu blŭ êdu êun leh anăn klei bi hriăm mơ̆ng Ama khăp hơiêng.

 

Drei thâo mơh klei Aê Diê kiă kriê dôk mbĭt leh anăn hdĭp hlăm klei bi mguôp hŏng Ñu nanao mơ̆?

Ơ Khua Yang Doh Jăk khăp hơiêng! Kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Ih pap brei kâo dưi nao giăm Ih leh anăn mâo klei bi mguôp siă suôr hŏng Ih mơ̆ng klei bi mguôp hlăm êrah Khua Yang Yêsu. Akâo kơ Ih đru kâo thâo mpŭ mnĭt mmông dưi mguôp hŏng Ih, thâo klei guh kơang Ih, leh anăn akâo kơ Ih yua kâo jing pô hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk kơ phung ka đaŏ.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 9:16-10:15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcBước Vào Giao Ước Với Đức Giê-hô-va – 29/7/2021
Bài tiếp theoNhững Người Được Chọn Lên Cùng Chúa – 30/7/2021