Bước Vào Giao Ước Với Đức Giê-hô-va – 29/7/2021

2536

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-11

“Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên phải xác nhận điều gì trước khi bước vào giao ước với Đức Giê-hô-va? Việc dâng lễ thiêu, lễ thù ân; rưới huyết có ý nghĩa gì với dân Chúa thời ấy và với Cơ Đốc nhân ngày nay?

Ông Môi-se thuật lại mọi lời phán và luật lệ của Đức Giê-hô-va cho dân Chúa, họ đồng thanh đáp sẽ làm theo mọi điều Chúa phán dạy (câu 3). Ông Môi-se đã cẩn thận chép mọi Lời của Đức Giê-hô-va, bao gồm Mười Điều Răn căn bản và các luật lệ Chúa vừa phán dạy (Xuất Ê-díp-tô Ký 20-23) để đọc cho dân chúng nghe (câu 4, 7). Lời Chúa phải được cẩn thận ghi chép để tránh rao truyền không đầy đủ hoặc thiếu chính xác. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta có Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời làm kim chỉ nam cho đời sống mình.

Kế đến ông Môi-se dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên (câu 4). Khác với các dân ngoại bang thờ hình tượng, bàn thờ của Chúa chỉ có biểu tượng của mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên mà không có biểu tượng nào khác cho Đấng họ tôn thờ. Vì Đức Chúa Trời là Chân thần, không có biểu tượng nào có thể làm hình ảnh đại diện cho Ngài. Ông Môi-se sai những chàng trai trẻ đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Chúa bằng con bò tơ. Trước tòa đoán xét chí thánh của Đức Chúa Trời thì mọi tội nhân đều xứng đáng với án tử hình. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là tình yêu, Ngài có giải pháp cho con người. Trong thời Cựu Ước, Chúa chấp nhận cái chết của con sinh thay thế cho người phạm tội. Huyết, biểu tượng sự chết của con sinh cũng là biểu tượng sự sống của người được tha thứ. Huyết của con sinh là hình bóng sự chết của Chúa Giê-xu, Chiên Con của Đức Chúa Trời đổ huyết ra để chuộc tội cho cả nhân loại (Hê-bơ-rơ 9:9 – 10:24).

Trước khi công bố giao ước và rưới huyết con sinh trên mình dân Chúa, ông Môi-se đọc cho họ nghe Sách Giao Ước của Đức Giê-hô-va, và một lần nữa, họ xác nhận rằng sẽ vâng theo mọi Lời Chúa phán truyền (câu 7). Ông Môi-se lấy phân nửa huyết rưới trên bàn thờ, mang ý nghĩa Chúa chấp nhận của lễ dâng và tha thứ tội lỗi cho cả dân chúng. Phân nửa huyết đựng trong các chậu để rưới trên dân chúng, mang ý nghĩa họ đã được tha thứ nhờ huyết con sinh, và họ có thể đến gần Chúa. Đặc biệt là khi dân Chúa vâng theo Luật pháp của Chúa cách trọn vẹn, họ được buộc chặt vào trong giao ước của Ngài. Ngày nay sống trong giao ước mới của Chúa, sự hết lòng yêu mến và kính sợ Chúa của chúng ta phải được minh chứng qua hành động vâng lời, làm theo Lời Chúa dạy (Giăng 14:21).

Bạn thể hiện sự vâng lời Chúa trọn vẹn thế nào khi sống trong giao ước mới?

Lạy Cứu Chúa Giê-xu yêu dấu! Nhờ sự chết thay của Ngài trên thập giá, giờ đây con được thứ tha, được đặc ân tương giao mật thiết với Chúa. Xin Cha con luôn ở trong giao ước Chúa và giữ trọn vẹn mọi lời răn dạy của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 8:24-9:15

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcMŭt Hlăm Klei Bi Mguôp Hŏng Yêhôwa – 29/7/2021                                       
Bài tiếp theoPhung Dưi Ruah Đĭ Nao Kơ Aê Diê – 30/7/2021