Phoojywg – 29/1/2023

550

 

 

Pajlug 19:4-7 

Nqe cim

Tus uas muaj kev hlub loj tshaj plaws yog tus uas zoo siab tuag theej nws cov phoojywg. Yog nej ua raws li kuv hais, nej thiaj yog kuv cov phoojywg.” (Yauhas 15:13-14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Vajntxwv Xalumoos qhia txog qhov tsis zoo ntawm kev phoojywg licas?
  • Peb ua licas rau cov phoojywg uas muaj lub neej txomnyem?
  • Peb qhia tshwm lub siab ua Vajtswv tsaug los ntawm qhov uas pab tej

phoojywg thaum muaj kev txomnyem zoo licas?

Tej laus ibtxwm hais tias: “Phoojywg yuav tsum sib pab; txomnyem, tau zoo, ib sab tsis nrug”. Nyob ntawm no, Vajntxwv Xalumoos qhia pom qhov tsis zoo ntawm kev phoojywg hauv lub neej. Thaum npluanuj, muaj phooj muaj ywg, tiamsis thaum txomnyem, tej phoojywg khiav tas. Nyob hauv ib rooj txiav txim, leejtwg kuj paub tias cov lus ua timkhawv tsis tseeb yuav raug txim, tiamsis tsis muaj leejtwg kav hais cov lus ncaj ncees tuaj cov neeg pluag tog. Thaum pom nyiaj txiag, meejmom, lossis xav kom tau zoo, ntau leej cia li ua ib siab dag yus  xibhwb, tej phoojywg, ua rau lawv raug luag xav yuamkev, raug ntes mus kaw. Thaum paub hais tias tej phoojywg raug txomnyem, raug poob, cia li cim civ rhuav tshem tej lus cogtseg nrog phoojywg, thiab xev lus ub lus no hais kom tau thim. Qhov tsis zoo ntawm kev phoojywg yog li ntawd, thaum tseem muaj nyiaj, tseem pub taus luag, ces muaj phoojywg puag ncig. Txawm txhua tus puavleej paub hais tias “ntshaw nplua, ntxub pluag” yog ib qhov tsis zoo, los qhov tseeb txaus tu siab yog txhua tus puavleej nyiam nrog cov neeg npluanuj ua phoojywg. Txaus tu siab heev dua thiab mas yog qhov uas thaum ntsib kev txomnyem, tsis yog tej phoojywg tso tes khiav xwb, tiamsis tej kwvtij, nkauj muam los tseem tso tes khiav thiab. Twb pluag lawm, ces txawm yog yuav mus quaj mus thov lwm tus, los lawv yeej tsis quav ntsej, tso tes khiav, qee zaug tseem raug luag cem, luag ntiab thiab.

Tibneeg txojkev phoojywg ntau zaug tsuas yog vim ntshaw tau yam ub yam no rau tus kheej lossis rau sawvdaws xwb. Txawm yog tej Pajlug hnub no qhia tej yam tsis zoo txog kev phoojywg, los ntawd yeej yog tej yam tshwm muaj tseeb nyob hauv kev ua neej. Vajtswv Txojlus yog txoj tseeb, ncaj ncees, dawbhuv, qhia rau tus Tswv cov menyuam paub txog tib neeg kev ua neej puag thaum ub los. Tus Tswv xav kom peb paub txog cov neeg tsis ntseeg kev ua neej, tiamsis Nws tsis xav kom peb ua li lawv ua. Cov ntseeg Yexus yuav tsum yog qhov kaj ci rau qhov tsaus pom kev.

Tswv Yexus muab ib txoj kevcai tshiab rau peb, ntawd yog peb ib leeg yuav tsum hlub ib leeg ib yam li tus Tswv hlub peb. Tus Tswv twb muab Nws txojsia los tuag txhiv peb, rau qhov Nws saib peb zoo ib yam li Nws phoojywg. Yog peb sib hlub ces peb yog tus Tswv phoojywg (Yauhas 15:12-17). Thov Vajtswv pab kom peb ua tib zoo saib peb lub neej, saib peb tau ua licas rau peb tej phoojywg lawm, tshwjxeeb yog cov kwvtij ntseeg uas tseem txomnyem. Tsis txhob yws cov tsis ntseeg, rau qhov lawv tsis muaj Vajtswv Txojlus, tiamsis cia li ceevfaj tus kheej nyob tsam yus yog tus paub Vajtswv Txojlus tiamsis tseem ua li neeg ntiajteb ua.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj zam nyuam yaus tej kev txhaum thiab cia nyuam yaus ua Koj phoojywg. Thov Koj zam txim rau nyuam yaus, rau qhov ntau zaus nyuam yaus tsis pab, tsis hlub cov phoojywg txomnyem. Thov Koj qhia kom nyuam yaus paub pab, hlub cov phoojywg. Amees.

 

Peb puas tau ua zoo rau cov phoojywg txomnyem lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yelemis 21:14-32

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBồi Linh Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tỉnh Tiền Giang
Bài tiếp theoMah Jiăng – 29/1/2023