Ntuas Kom Rov Los Nyob Hauv Txojkev Hlub – 9/3/2024

1859

 

 

Tshwmsim 2:4-5

Nqe cim

Nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej twb yuam kev mus ua txhaum ntau kawg li lawm! Yog li ntawd, nej yuav tsum tso nej tej kev txhaum tseg thiab rov los mloog kuv lus li qub...” (Tshwmsim 2:5a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus hais txog Pawg Ntseeeg Efexus zoo li cas?

–       Lawv cheemtsum ua dabtsi kom rov muaj tus Tswv txojkev hlub?

–       Peb kawm tau dabtsi hais txog feem xyuam tswj sab ntsujplig kom peb muaj txojkev hlub tus Tswv?

Sau tsab ntawv no mus rau Pawg Ntseeg Efexus, Tswv Yexus qhuas tej haujlwm uas lawv ua khwv khwv, qhov uas lawv sawv ruaj khov hauv txojkev ntseeg thiab ua neej zoo (Tshwmsim 2:2-3). Txawm yog li ntawd los, dhau tej lus qhuas, tus Tswv cem lawv “yav tas los nej yeej hlub Kuv, tiamsis nimno nej tsis hlub Kuv lawm. (nqe 4). Qhov zoo hauv Pawg Ntseeg Efexus txij thaum pib tsa muaj Pawg Ntseeg los lawv hlub tus Tswv heev, Timthawj Paulus muab lawv hu ua cov neeg uas hlub peb tus Tswv Yexus Khetos, yog cov uas hlub nws tsis tu mus li.(Efexus 6:24 ptt). Tu siab kawg nkaus, tsis ntev xwb, txawm yog Pawg Ntseeg vammeej los cov ntseeg tsis muaj kev hlub tus Tswv lawm.

Tswv Yexus ntuas kom Pawg Ntseeg Efexus rov nrhiav dua txojkev hlub zoo li thaum chivthawj los ntawm qhov uas tswj sab ntsujplig xws li: nco ntsoov, tso kev txhaum tseg, los cuag tus Tswv (nqe 5). Qhov uas tswj sab ntsujplig tsis yog ib txojcai rau lawv coj, tiamsis yog kev xyaum ntawm lub siab kom nco ntsoov txojkev hlub tus Tswv uas lawv tau tso tseg lawm.

Tus Tswv xav kom lawv “nco ntsoov” – xav txog lub sijhawm thaum chivthawj lawv los ntseeg tus Tswv, nco ntsoov txojkev zoo siab thaum lawv nyob hauv tus Tswv. Tus Tswv xav kom lawv “tso kev txhaum tseg” – zeem paub lub kis twg hauv kev ua neej txias lawm, nyuaj siab rau qhov ntawd, tso tseg thiab hloov dua tshiab. Tus Tswv xav kom lawv “los mloog Nws” – ua tej uas thaum ub los ntseeg tus Tswv lawv ua. Tej zaum thaum ntawd lawv tsis txawj, tsis paub tes haujlwm xws li qhia, coj suab, twv Vajluskub… Tej uas lawv paub tsuas yog siv tas lub siab los thov Vajtswv, pehawm, nrhiav tus Tswv, nyiam kawm Vajtswv Txojlus. Qhov no yog yam uas tus Tswv xav kom lawv “los mloog Nws” ua dua.

Tej zaum nimno, ib qhov twg hauv txojkev nrog tus Tswv mus, peb cia tej kev maj, nkees, lossis siv lub sijhawm ua tej haujlwm rau cov ntseeg ntau, ua rau peb tsis muaj lub siab hlub thiab kub siab lug rau tus Tswv zoo li thaum chivthawj lawm. Yog peb tsis tso tseg, peb yuav ua tus ntseeg tuav lub npe xwb. Tus Tswv ntshaw kom peb tswj sab ntsujplig tiv taus tej kev sim kom peb muaj lub siab xav ntsoov txog tus Tswv, hlub tus Tswv thiab muaj txojkev sib raug zoo nrog Nws.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj zam txim vim nyuam yaus lub siab hlub Koj txias lawm. Thov Koj pab kom nyuam yaus rov tig los mloog Koj qhia, ua neeg hlub Koj ntxiv. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas cia tej haujlwm los txeeb thiab ua rau peb tsis muaj lub siab hlub tus Tswv?

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhòng Truyền thông – Tổng Liên Hội: Thông Báo V/v Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Phát Thanh Viên
Bài tiếp theoLŏ Wĭt Kơ Klei Khăp Hŏng Knhuah Hdĭp Mkra Mjuăt – 9/3/2024