Nrog Tus Tswv Mus Thiab Tos Tus Tswv Rov Los – 28/6/2024

276

 

 

Mathais 16:27-28

Nqe cim:

Thaum Neeg Leej Tub los, nws muaj Leej Txiv lub tshwjchim ci ntsa iab, thiab nws cov timtswv yuav nrog nws los, thiab nws yuav muab nqi zog rau txhua tus raws li tes haujlwm uas lawv tau ua lawm.” (Mathais 16:27).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tswv Yexus hais txog ua ntej Nws los li cas?

–       Tus Tswv yuav coj yam dabtsi los pub rau cov neeg uas ncaj ncees nrog tus Tswv mus?

–       Peb kawm tau dabtsi ntawm ntu Vajluskub no?

Tswv Yexus xaus feem lus qhia rau cov thwjtim hais txog zaj “nrog tus Tswv mus” los ntawm cov lus txhawb zog zoo heev rau lawv. Tus Tswv hais ua ntej tias nws yuav tau lub tshwjchim ci ntsa iab thaum Nws rov qab los. Thaum Tswv Yexus los yug, Nws muaj cev nqaij zoo li tibneeg thiab tiv tej kev uas neeg raug, txo hwjchim, raug tibneeg thuam. Tus cevlus Yaxayas twb hais ua ntej txog qhov no hauv Yaxayas 53:2-3, tus Tswv pom zoo kom nws tus tubtxib loj hlob ib yam li tsob ntoo uas nrhau cag tuaj ntawm thaj av qhuav. Nws lub cev ntaj ntsug tsis zoo nraug, peb thiaj tsis nyiam nws; nws tsis muaj ib qho zoo txaus nyiam, peb thiaj tsis ntshaw nws. Peb saib tsis taus nws thiab muab nws tso povtseg, nws raug kev txomnyem thiab nyiaj rawv txojkev mob; tsis muaj leejtwg yuav tig saib nws. Peb tsis quavntsej nws ib yam li nws tsis tsimtxiaj dabtsi.Tiamsis thaum Tswv Yexus rov qab los, Nws yuav los ntawm Leej Txiv lub tshwjchim ci ntsa iab nrog cov timtswv.

Tswv Yexus tsis hais txog cov neeg uas tsis ncaj ncees nrog Nws mus lub neej, tiamsis tus Tswv hais txog tej koob hmoov uas cov neeg ncaj ncees nrog tus Tswv mus txog thaum kawg tau, nws yuav muab nqi zog rau txhua tus raws li tes haujlwm uas lawv tau ua lawm(nqe 27), txhais tau tias tus Tswv paub tagnrho tej kev fij, tiv txomnyem ntawm tus neeg nrog Nws mus, thiab Nws muab nqi zog tsimnyog rau lawv. Tus Tswv kuj coglus rau cov timthawj hauv nqe 28 tias, Kuv qhia tseeb rau nej hais tias, cov neeg uas nyob ntawm no muaj qee leej yuav tsis tau tuag ua ntej uas lawv pom Neeg Leej Tub los ua Vajntxwv.Lo lus hais tseg no muaj lub ntsiab tias ibtxhia hauv lawv cov ntawd yuav tsis tos mus txog thaum tus Tswv rov los mam li pom Nws lub tshwjchim, tiamsis lawv yuav pom lub tshwjchim ntawd ob peb hnub tom ntej no saum lub roob Yexus lub cev hloov (Mathais 17:1-8).

Peb txhua tus tabtom nrog tus Tswv mus tiamsis peb puas tabtom tos tus Tswv rov qab los? Tswv Yexus twb hais khov kho hauv Tshwmsim 22:12, Nej ua tib zoo mloog kuv tej lus! Kuv twb yuav los sai sai no! Kuv yuav coj kuv tej nqi zog los, kuv yuav muab rau nej txhua tus raws li tes haujlwm uas nej tau ua los lawm.Tus Tswv xav kom peb muaj tus cwjpwm rau siab ntso ua Nws tes haujlwm, fij tus kheej, tso yus tseg thaum tabtom nyob tos tus Tswv, rau qhov tus Tswv paub tej uas peb ua thiab peb yuav mus sawv ntawm Nws lub xubntiag qhia tej ntawd rau Nws, Tsis muaj ib yam dabtsi uas neeg yuav muab ntis tau tsis pub Vajtswv pom. Ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim los lawm Vajtswv yeej pom huv tibsi, thiab peb txhua tus nyias yuav tsum piav nyias lub neej qhia rau Vajtswv.(Henplais 4:13). Nyob tos tus Tswv rov los, peb tsis yog lam ntseeg, nrog tus Tswv mus nrug deb deb lossis mus rau sablaug thiab sabxis, rau qhov tus Tswv twb yuav los sai sai no. Cia li kwv ntoo khaublig nrog tus Tswv mus txhua hnub, txaus siab hlo fij tus kheej, tso txhua yam nrog Nws mus, nco ntsoov tias tus Tswv yuav muaj nqi zog rau peb txhua tus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj pab kom nyuam yaus niaj hnub nrog Koj mus, txawm yog yuav ntsib ntau yam kev txomnyem, sim siab, los nyuam yaus paub tias tej kev txomnyem ntawd Koj yuav muab nqi zog hnub uas Koj rov los. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Peb tabtom nrog tus Tswv mus zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 20

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKhánh Hòa: Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoTui Hlue Khua Yang Leh Anăn Čang Guôn Khua Yang Lŏ Hriê – 28/6/2024