Npuab Siab Tiamsis Tsis Paub Qhov Tseeb – 3/7/2022

512

 

 

Loos 10:1-4 

Nqe cim:

“Kuv ua tau timkhawv hais tias lawv yeej muab siab npuab Vajtswv, txawm yog lawv muab siab npuab Vajtswv li ntawd los lawv tsis paub qhov tseeb.” (Loos 10:2).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Tus ntsa laj kab loj tshaj plaws uas thaiv txojkev cawmdim rau cov Yixalayees yog dabtsi?
  • Yeej paub meej hais tias cov Yixalayees npuab siab rau tus Tswv tiamsis lawv tsis paub qhov tseeb, Timthawj Paulus tseem pheej tas siab ntsws ua yam dabtsi?
  • Kawm raws Timthawj Paulus tus qauv, peb yuav tsum ua licas rau peb haivneeg?

Kub siab rau txojkev ntseeg tiamsis tsis paub qhov tseeb” yog tus ntsa laj kab loj tshajplaws thaiv cov Yixalayees txais tau txojkev cawmdim, vim lawv “tsis quavntsej txojkev ncaj ncees uas Vajtswv qhia rau lawv, tiamsis lawv ua raws li lawv lub siab nyiam xwb” (nqe 2-3). Lawv tsis zeem paub tau hais tias yuav sawv taus tabmeeg Vajtswv yuav tsum muaj“txojkev ncaj ncees uas Vajtswv qhia rau lawv”. Ntawm no tsis yog tsuas ua tiav txojcai ua zoo xwb, tiamsis yuav tsum ua tiav txojcai meejmom thiab, tiamsis qhov no tsuas nrhiav pom nyob hauv Tswv Yexus xwb, rau qhov Yexus Khetos twb los ua rau txoj kevcai ntawd tiav lawm, Vajtswv thiaj suav hais tias txhua tus uas ntseeg yog neeg ncaj ncees. (nqe 4). Nqe no muaj peb lub ntsiab. Tim ib, lub homphiaj kawg ntawm Txoj Kevcai yog Tus Cawmseej. Txoj Kevcai tsis coj mus tau txojkev cawmdim tiamsis qhia tibneeg paub txog kev txhaum thiab paub hais tias lawv ua tsis tau raws li txoj kevcai yuam kom ua, dhau ntawd coj tau tibneeg los cuag Tswv Yexus (Loos 7:25a; Yauhas 5:39-40). Tim ob, Tswv Yexus yog Tus ua tiav Txoj Kevcai los ntawm Nws tes haujlwm hauv ntiajteb (Kalatias 4:4; Loos 8:1). Tim peb, Tus Cawmseej tau tso tibneeg dim ntawm tej uas Txoj Kevcai khi “Vajtswv thiaj suav hais tias txhua tus uas ntseeg yog neeg ncaj ncees” (nqe 4b). Tsuas muaj tib txoj haukev kom tau Vajtswv txojkev ncaj ncees xwb, ntawd yog “ntseeg” Tswv Yexus (Yauhas 14:6).

Cov Yixalayees tsis xam pom hais tias“Yexus Khetos twb los ua rau txoj kevcai ntawd tiav lawm”, lawv tsuas muab siab npuab Vajtswv ntawm lawv tus kheej xwb. Lub siab npuab hloov tsis tau qhov uas lees kev txhaum thiab ntseeg Tswv Yexus. Lub siab npuab yuav tsum tau Qhov Tseeb taw kev. Ib qho yuam kev tshwjxeeb hauv ntau Pawg Ntseeg, yog saib hlob lub siab npuab thiab tes haujlwm, tiamsis Pawg Ntseeg yuav tsum tau txhim tsa rau saum lub plag uas yog Vajtswv Txojlus, tsis yog txhim tsa rau saum tes haujlwm.

Yeej paub meej hais tias cov Yixalayees npuab siab rau tus Tswv tiamsis lawv tsis paub qhov tseeb, Timthawj Paulus lub siab pheej “xav ntsoov txog” nws haivneeg thiab niaj hnub thov Vajtswv pab kom lawv dim” (nqe 1). Qhov uas ua rau nws zoo siab thiab txaus siab yog txojkev cawmdim rau nws haivneeg, thiab nws lub siab xav ua tshwm sab nraud los ntawm qhov uas “niaj hnub thov Vajtswv pab kom lawv dim”. Txawm yuav raug cov Yixalayees tawmtsam thiab tsimtxom, los Timthawj Paulus yeej tseem tas siab tas ntsws tshajtawm Txojmoo Zoo rau lawv, tiamsis nws paub hais tias yeej tsis muaj neeg kam txais yuav Txojmoo Zoo yog tias tsis muaj Vajtswv txojkev hlub, yog li ntawd nws thiaj tas siab tas ntsws thov Vajtswv ua haujlwm.

Timthawj Paulus ua tau ib tug qauv zoo ntawm caitswj sab ntsujplig hauv tes haujlwm tshajtawm Txojmoo Zoo rau peb kawm xyaum txhua lub tsamthawj.

Thaum pom coobleej tabtom dig muag sab ntsujplig, peb yuav ua dabtsi?

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus kawm tau Timthawj Paulus tus qauv, tas siab tas ntsws thov Vajtswv thiab tshajtawm Txojmoo Zoo pub rau nyuam yaus haivneeg kom coobleej tau txais kev cawmdim ua ntej hnub Koj rov qab los. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 105

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHồi Ức Về Kỳ Đại Hội Đồng Đầu Tiên Của Giáo Hội Khi Được Tổ Chức Lại Sau Năm 1976
Bài tiếp theoHur Har Ƀiădah Kƀah Klei Thâo Săng – 3/7/2022