Ngày 13/7/2017: Nhịp Nhàng Trong Công Việc

955

Nê-hê-mi 3:16-32

16 Kế người, Nê-hê-mi, con trai của A-búc, quản lý phân nửa quận Bết-Xu-rơ, sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm Đa-vít, cho đến ao đã đào, và cho đến nhà của các dõng sĩ. 17 Kế người, Rê-hum, con trai Ba-ni, người Lê-vi, tu bổ. Kế người, Ha-sa-bia, quản lý phân nửa quận Kê-i-la, tu bổ về phần quận mình. 18 Kế người, có anh em của họ, là Ba-vai, con trai của Hê-na-đát, quản lý phân nửa quận Kê-i-la, tu bổ. 19 Kế người, Ê-xe, con trai của Giô-suê, quản lý Mích-ba, tu bổ một phần khác, đối ngang dốc đi lên kho binh khí ở về góc thành. 20 Sau người có Ba-rúc, con trai của Xáp-bai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác, từ góc thành cho đến cửa vào nhà Ê-li-a-síp, thầy tế lễ thượng phẩm. 21 Sau người có Mê-rê-mốt, con trai U-ri, cháu Ha-cốt, sửa một phần khác, từ cửa vào nhà Ê-li-a-síp cho đến cuối nhà người. 22 Sau người có những thầy tế lễ, là kẻ ở đồng bằng Giô-đanh, tu bổ. 23 Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình. 24 Kế người, Bin-nui, con trai của Hê-na-đát, sửa một phần khác, từ nhà A-xa-ria cho đến nơi cạnh và cho đến góc thành. 25 Pha-lanh, con trai của U-xai, sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra cửa đền vua, đụng giáp cái sân ngục. Kế người đó có Phê-đa-gia, con trai của Pha-rốt, tu bổ. 26 Vả, người Nê-thi-nim ở tại Ô-phên cho đến nơi đối ngang cửa Nước về phía đông, và tháp ló ra. 27 Kế người ấy có người Thê-cô-a sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra, và cho đến vách Ô-phên. 
 28 Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa Ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. 29 Sau chúng, Xa-đốc, con trai Y-mê, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Sê-ma-gia, con trai Sê-ca-nia, kẻ giữ cửa đông, tu bổ. 30 Kế người Ha-na-nia, con trai của Sê-lê-mia, và Ha-nun, con thứ sáu của Xa-láp, sửa một phần khác. Kế chúng, Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia, sửa nơi đối ngang nhà mình. 31 Kế người, Manh-ki-gia, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà của người Nê-thi-nim và tay buôn bán, đối ngang cửa Mi-phơ-cát, và cho đến nơi dốc của góc thành. 32 Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa Chiên. 

 

Câu gốc: “Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình” (câu 23).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao mỗi dòng tộc lại phụ trách công việc khác nhau? Ông Nê-hê-mi phân bổ cho mỗi dòng tộc như thế nào trong công trình chung cao đẹp ấy? Chúng ta học được gì qua cách lãnh đạo và phân bổ công việc của ông Nê-hê-mi?

 

Trải dài cả chương 3 ký thuật lại từng dòng tộc phụ trách những công việc khác nhau, nhằm hướng đến mục tiêu hoàn tất công việc xây cất lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Có thể nói, mỗi dòng tộc là một viên gạch nhỏ trong cả tổng thể chung của bức tường thành. Vì thế ông Nê-hê-mi đã rất khôn ngoan trong cách phân bổ công việc cho từng dòng tộc, nhằm bảo đảm mỗi dòng tộc đều phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc chung. Điều này không đơn giản vì phải làm sao giúp tất cả mọi người hợp tác làm việc với nhau cách nhịp nhàng. Ông Nê-hê-mi không những chịu trách nhiệm phân bổ công việc mà ông cũng suy nghĩ để chọn lựa công việc thích hợp cho từng dòng tộc. Câu 23 và 28 cho thấy ông Nê-hê-mi đã cố gắng sắp xếp cho mỗi dòng tộc xây cất một phần của bức tường thành ở gần ngay với vị trí của nhà họ nhất. Sự phân bổ như vậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi người có thể dễ dàng hoàn tất công trình chung. Ngoài ra, cũng giúp cho mỗi dòng tộc cảm nhận rằng phần tường chung mà họ đang cố công xây cất thật ra cũng chính là phần tường nhằm bảo vệ cả dòng tộc họ. Như thế, họ sẽ càng hết lòng trong công việc như thể đang làm cho chính dòng tộc mình chứ không phải làm cho ai khác. Nhờ vậy, hiệu quả trong công việc càng tăng lên, càng làm phấn chấn lòng dân khi họ nhìn thấy công trình chung đang dần dần hoàn thiện mỗi ngày. Ông Nê-hê-mi đã rất khôn ngoan trong việc lãnh đạo toàn dân Giu-đa cùng nhịp nhàng xây cất lại bức tường thành.

Có thể nói, phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công việc chung là thách thức cho người lãnh đạo trong mỗi gia đình, mỗi tập thể khi phân bổ công việc. Có những người có thể rất giỏi khi làm việc cá nhân, nhưng khi cùng hợp tác làm việc với nhau thì nẩy sinh nhiều mâu thuẫn. Thậm chí có những tình trạng vô vùng tiêu cực khi có nhóm người này làm việc thì mặc nhiên nhóm người kia không hợp tác. Vì thế, muốn cho việc riêng của gia đình và việc chung của Hội Thánh được tiến hành cách nhịp nhàng thì người lãnh đạo cần khôn khéo trong cách điều phối công việc, hạn chế những tỵ hiềm với nhau, để mọi người hăng hái và vui thỏa trong từng phần việc được giao. Mỗi con dân Chúa cũng cần bỏ qua những khác biệt để cùng hợp tác làm việc chung với nhau hầu đem lại ích lợi chung cho công việc Chúa.

Bạn có thể hợp tác làm việc chung với anh chị em mình trong Hội Thánh, ban ngành không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho những bất đồng và thiếu trưởng thành trong con. Xin cho con biết phối hợp nhịp nhàng với anh em con trong công việc chung của Nhà Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Nê-hê-mi 10.

Bài trướcUB.TTN – Kỹ Năng Của Người Lãnh Đạo Trẻ Cơ Đốc
Bài tiếp theoNgày 14/7/2017: Khủng Bố Tinh Thần