Ncaj Ncees Rau Tus Tswv, Rau Neeg – 11/6/2023

5751

 

 

Pajlug 20:6

6 Txhua tus nyias taus nyias khav hais tias nws yog tus ncaj ncees, tiamsis yog yuav nrhiav tus neeg ncaj ncees tiag mas laj nrhiav tau.

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tibneeg tej lus hais thiab lub siab pheej sib tawmtsam li cas?

–       Tus Tswv qhia li cas txog kev ua ncaj ncees?

–       Peb cheemtsum xyaum thiab ua ncaj ncees li cas?

Hauv Pajlug 20:6, Vajntxwv Xalumoos qhia paub qhov sib txawv ntawm tibneeg tej lus hais thiab lub siab. Ntau leej khav nws qhov kev ua siab ntev, ncaj ncees, tau coob tus qhuas tias muaj kev hlub tiamsis tej kev khav ntawd tsis yog tus neeg tseeb, ncaj ncees tiag (saib ntxiv Pajlug 19:22). Lo lus “hlub” hauv nqe Pajlug no raws li phau txhais HMOWSV, hauvpaus lus hu ua hesed, qhia tawm kev hlub nyob mus ibtxhis, tsis hloov. Tseeb tiag, yeej tsis yoojyim nrhiav tau ib tus neeg zoo li ntawd nyob hauv ntiajteb no. Coob leej coglus “yuav sib hlub mus ibtxhis” tiamsis tsis muaj pestsawg leej ua tau raws li cov lus cog ntawd. Ntau tus tibneeg coglus tiamsis kuj muaj ntau tus ua tsis tiav. Lawv txaus siab nrhuav tej lus cog tseg thaum saib qhov ntawd pab tsis tau lawv.

Vajntxwv Xalumoos nug saib leejtwg nrhiav tau ib tug neeg ncaj ncees! Lo lus “ncaj ncees” raws li hauvpaus lus hu ua enumimqhia tawm lub siab ncaj ncees ntawm tus neeg txuas nrog tus Tswv, tiamsis qhov teebmeem yog muaj tsawg tus neeg hauv peb cov ua tau lub neej zoo li ntawd. Nqe luslaj nrhiav tau” qhia paub hais tias cov neeg ua ncaj ncees muaj tsawg tus xwb. Qhov kev sib piv hauv nqe Pajlug no qhia rau peb paub tibneeg ua tsis tau ncaj ncees vim muaj tus yamntxwv txhaum. Nyias khav nyias tiamsis qhov tseeb yeej tsis yog li ntawd.

Vajtswv cov menyuam cheemtsum kawm thiab ua neeg ncaj ncees. Ua ntej yuav ua neeg ncaj ncees, ua tseeb rau tibneeg, peb yuav tsum kawm kev ua neeg tseeb thiab ncaj ncees rau tus Tswv. Vajtswv Txojlus hais: yog peb lees peb tej kev txhaum rau Vajtswv, Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws yuav ua raws li nws tau coglus tseg lawm, nws yuav zam peb tej kev txhaum thiab nws yuav ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi mus (I Yauhas 1:9). Peb tus Tswv yog tus uas ncaj ncees, peb yuav tsum ua ncaj ncees rau Nws. Hauv peb cov no yeej tsis muaj leejtwg ua tau zoo, yog li cheemtsum lees txim, thov tus Tswv zam txim rau peb. Siv peb lub zog ua tsis tau zoo, tiamsis tus Tswv yuav zam txim thiab ntxuav kom peb dawbhuv, zoo kawg nkaus rau tus Tswv. Ua neej ncaj ncees yog ib ntu sijhawm xyaum tswj sab ntsujplig ntev loo, tsis yog tib pliag xwb ua tau. Tswv Yexus qhia hais tias: Tus uas ua ncaj rau tej yam tsawg, nws yeej yuav ua ncaj rau yam ntau thiab; tus uas ua tsis ncaj rau tej yam tsawg, nws yeej yuav ua tsis ncaj rau tej yam ntau thiab (Lukas 16:10). Qhov no qhia rau peb yuav tsum tuav rawv kev ncaj ncees, kev tseeb hauv txhua tes haujlwm, pib ua tes haujlwm tsawg. Thov Vajtswv pab kom peb txhua tus ua tau neeg ncaj ncees rau tus Tswv, rau neeg. Vajtswv cov menyuam yuav tau nco ntsoov tus Tswv txojkev ua zoo pub rau peb tsis paub tas, thiab Nws txojkev ncaj ncees loj tshaj plaws li (Nkauj Quaj Ntsuag 3:22-23).

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov Koj zam txim rau nyuam yaus vim ntau zaus tsis ua ncaj ncees rau Koj, rau tibneeg. Thov Koj qhia nyuam yaus paub hwm Koj thiab ua raws li Vaj Ntsujplig qhia. Amees.

Peb puas tau coglus yuav ua ncaj ncees rau tus Tswv, rau neeg?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Malakaus 14:32-72

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTừ Bóng Tới Hình – 10/6/2023
Bài tiếp theoSĭt Suôr Hŏng Aê Diê Leh Anăn Hŏng Mnuih – 11/6/2023