Ncaj Ncees Rau Kev Hlub – 16/12/2023

1396

 

 

II Kevcai 25:1-3 

Nqe cim zaj kawm hais tias:

“Yog muaj ob tug Yixalayees muaj lus sib kom mus rau hauv tsev tu plaub, tus txiav txim phua hais tias ib tug txhaum thiab ib tug tsis txhaum.” (II Kevcai 25:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Txoj cai tu tej plaub ntug hauv tus Tswv haivneeg zoo li cas?

–       Tus cai nplawm tus uas ua txhaum tabmeeg cov neeg tu plaub tsis pub nplawm tshaj plaub caug nplawm qhia paub tus Tswv yog tus zoo li cas?

–       Peb siv zaj kawm hnub no rau peb li cas?

Nyob ua ke, qhov uas muaj kev tsis sib haum ntawm tus neeg no thiab tus neeg tod yog yam uas yuav muaj xwb xwb. Tus Tswv thiaj muab ib txoj cai tu plaub ntug thaum muaj kev sib kom mus rau cov neeg tu plaub, kom yuav tu tau rooj plaub yog cai rau tus neeg ncaj ncees thiab rau txim rau tus ua txhaum. Tes haujlwm no tau Vajtswv cob rau cov neeg uas tu plaub ntug. Lawv feem xyuam yog yuav tsum taug kom zoo, nrhiav kom paub meej qhov teebmeem ntawm tej kev sib kom, thiaj tsis muaj tej kev sib kom los ntawm tej kev sib ntxub lossis ib leeg nkaug ib leeg tsis zoo. Cov neeg tu plaub yuav tsum ua tib zoo saib mam “txiav txim phua hais tias ib tug txhaum thiab ib tug tsis txhaum” (nqe 1b). Yog pom hais tias tus neeg txhaum tsimnyog nplawm, txoj cai nplawm yuav tsum nplawm tus neeg txhaum tabmeeg cov neeg tu plaub, thiab yog ua kev txhaum loj los tsis txhob nplawm tshaj plaub caug nplawm.

Tus cai ntsig txog kev txiav txim thiab rau txim no qhia tawm Vajtswv yog tus ncaj ncees thiab yog tus muaj kev hlub. Txojkev tu plaub yuav tsum ncaj ncees, tus neeg txhaum yuav tsum raug txim raws li nws ua txhaum, tiamsis cov neeg tu plaub tswj kom zoo tsis pub nplawm tshaj lossis ua pauj. Dua li ntawd, tus Tswv txoj cai qhia rau txim rau tus neeg txhaum, txawm yog txim loj txim me los tsis pub nplawm tshaj plaub caug nplawm, qhia paub txojkev ncaj ncees thiab pab kom tus neeg txhaum tso kev txhaum tseg los ua neeg zoo, tsis yog tsimtxom lossis rhuav tus neeg txhaum poob ntsejmuag, rau qhov Yog nej nplawm tshaj ntawd, yuav rhuav nws ntsejmuag heev (nqe 3b). Hais ua lo lus kawg, txawm yog tus neeg txhaum ua yam dabtsi txhaum  nws cov kwvtij los nws yeej tseem yog npoj neeg uas tau txais tus Tswv tej lus cog tseg, thiab lawv kuj cheemtsum tau txais txojkev hlub thiab.

Vajtswv yog tus ncaj ncees thiab muaj kev hlub, Nws niaj hnub xav kom Nws haivneeg ua neej ncaj ncees thiab muaj kev hlub ib yam li Nws. Yog li ntawd, peb txhua tus yuav tau tswj yus tus kheej ua neej nyiam qhov tseeb, txojkev ncaj ncees, ib leeg hlub ib leeg kom coj tau tibneeg los ntseeg tus Tswv (Yauhas 13:35). Peb kuj muaj feem siv tau zaj kawm no rau hauv kev tswj tuav Pawg Ntseeg. Cov neeg uas muaj feem xyuam cheemtsum coj ncaj thaum tu plaub ntug, tsis txhob taug raws li kev xav, siab nyiam, lossis txiav txim hnyav rau tus no sib rau tus tod… Tu plaub hauv Pawg Ntseeg nws cheemtsum, tiamsis yog hauv tus Tswv haivneeg tsis qhia tawm txojkev ncaj ncees, kev hlub ces yuav ua li cas muaj kev cia siab tau hais tias lub tebchaws thiab lub ntiajteb no muaj kev ncaj ncees!

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv tus uas ncaj ncees thiab muaj kev hlub, thov Koj cia nyuam yaus ua lub neej ncaj ncees, hlub ib yam li Koj los ntawm tej haujlwm nyuam yaus ua. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb puas tau tswj yus tus kheej ua raws li tus Tswv txojkev ncaj ncees thiab kev hlub hauv txojkev ua neej lawm tau?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yudas

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiên Giang: Chương Trình Bồi Linh, Tổng Kết Công Việc Chúa Năm 2023
Bài tiếp theoKpă Hlăm Klei Khăp – 16/12/2023