Muab Pub Zoo Dua Txais Yuav – 9/5/2022

741

 

 

Pajlug 11:24-26

Nqe cim

“Ua neeg siab dawb siab zoo, koj lub neej thiaj yuav vammeej. Pab lwm tus, luag thiaj yuav pab koj.” (Pajlug 11:25).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Qhov twg thiaj yog tej kev xav thiab siv tej qhov txhia chaw uas peb cheemtsum muaj?
  • Ua raws tej kev xav thiab siv tej qhov txhia chaw mus rau qhov yog muaj nqis licas?
  • Lub homphiaj uas peb nrhiav nyiaj ua noj ua haus yog dabtsi?

Coob tug xav hais tias ua neej nyob yuav tsum nrhiav txhua txoj haukev los khaws tej qhov txhia chaw cia tseg yim ntau yim zoo. Tiamsis Vajluskub ho qhia ib txojcai tawmtsam qhov kev xav ntawd, “Muaj qee leej siv lawv tej nyiaj txiag lawm laub lug los lawv tseem muaj txiag npluanuj” (nqe 24a). Lo lus “siv… laub lug” tau siv 9 zaug hauv Vajluskub muaj lub ntsiab hais tias “muab thau tawm tsis khuvxim”. Lo lus no hais txog nplooj siab zoo siab hlo pub dawb, tsis khib tsis teev zias. Thiab txojcai ua neej raws li Vajtswv Txojlus qhia ntawm no yog yim siv ces yim “muaj txiag npluanuj” zoo ib yam li tus neeg ua liaj ua teb yim tseb ntau ces yim sau tau ntau (II Kauleethaus 9:6).

Nyob rau tiam ntawd muaj ib txhia sau qoob loo tseg cia tos muag kom tau nqi ntau, tiamsis cov neeg ncajncees tsis ua li ntawd, “luag qhuas tus uas muag pheej yig” (nqe 26b). “Cov neeg ncajncees” txojkev xav rau tej qhov txhia chaw yog saib pom hais tias lawv tsuas yog tus tubtxib saibxyuas, lawv muaj feem siv tej qhov txhia chaw ua kom muaj nqis pub rau lwm tus. Yauxej yog ib tug qauv zoo txog tus neeg ncajncees, tus Tswv qhia rau nws paub hais tias yuav muaj xya xyoo sau tau qoob loo thiab xya xyoo sau tsis tau qoob loo, thiab thaum txog xya xyoo sau tsis tau qoob loo, nws qhib txhab muag qoob loo rau sawvdaws (Chivk 41:56; 42:1-5).

Peb yuav tsum zeem paub tias muaj Vajtswv nyob nrog thiab peb yuav tsum ris txhua tes haujlwm uas peb ua tabmeeg Nws. Zeem paub tej uas yus muaj yog tus Tswv pub kom paub siv mus raws Nws lub homphiaj, thiab yuav tsum paub hais tias ua muaj nqis rau lwm tus yog yam tseemceeb, peb tsis txhob siv tej uas peb muaj los ua muaj nqis rau peb tus kheej. Lub ntiajteb xav hais tias lub homphiaj kawg ntawm kev lag luam yog tsam peev tiamsis Vajluskub qhia peb paub hais tias lub homphiaj kawg ntawm txhua yam yog ua rau Vajtswv tau koobmeej, muaj nqis rau zej zos, thiab muaj nqis rau lwm tus (I Kauleethaus 10:31; Filipis 2:4). Thaum xaiv ib lub tuam txhab los nqis peev lossis xaiv ib yam khoom los ua luam, peb puas nug hais tias yam khoom ntawd muaj nqis rau zej zos lossis tsis muaj?

Tus neeg uas xav kom muaj nqis rau lwm tus zoo dua muaj nqis rau nws tus kheej yuav tau txais koobhmoov, “Ua neeg siab dawb siab zoo, koj lub neej thiaj yuav vammeej. Pab lwm tus, luag thiaj yuav pab koj” (nqe 25). “Pab lwm tus lwm phau txhais hais tias “muab dej rau luag haus”, muaj lub ntsiab hais tias “pub dej rau luag haus txaus nkaus, daws tau kev nqhis”. Tebchaws Yixalayees ua liaj ua teb yog li ntawd dej yog yam tseemceeb heev, thiab txojcai sab ntsujplig ntawm no yog tus uas txaus siab ywg dej rau cov neeg ibncig tej vaj yeej yuav tau ywg dej txaus nkaus.

Peb puas siv yam uas peb muaj kom yog thiab muaj nqis rau zej zos lawm tau?

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ua Koj tsaug rau tej uas Koj pub nplua mias rau nyuam yaus lubneej. Thov pab nyuam yaus paub siv tej uas Koj pub coj mus ua yam muaj nqis rau lwm tus. Amees.

 

 Nyeem Vajluskub peb lub xyoos: Ntawv Nkauj 10.

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcSự Hiếu Kính Chúng Ta Cần
Bài tiếp theoThiê Brei Mâo Klei Jăk Jĭn Hĭn Kơ Mă Tŭ – 9/5/2022