Mom Kub Thiab Koob Meej – 9/4/2024

1073

 

 

Pajlug 17:6

Nqe cim:

“Tej neeg laus zoo siab heev rau lawv tej xeebntxwv ib yam li tej menyuam zoo siab rau lawv niam lawv txiv” (Pajlug 17:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos hais txog tej tiam twg hauv lub tsev neeg?

–       Txhua tiam cheemtsum sib ua neej li cas?

–       Koj ua neej li cas kom tsev neeg tau koob meej?

Peb tabtom ua neej nyob rau lub ntiajteb uas pom zoo cia txhua tus nyias ua neej rau nyias tus kheej. Tiamsis thaum chivkeeb Vajtswv tsim tibneeg los ua neej yog koom pab pawg (Chivkeeb 2:18). Thiab qhov no haum rau lub tsev neeg.

Hauv Pajlug 17:6 muaj txog peb tiam: Yawg, txiv, menyuam (xeebntxwv). No yog tus duab ntawm ib tsev neeg ua neej nyob sov siab, 3 tiam neeg no tig xubntiag los ua ke thiab muaj kev sib raug zoo nrog txhua tus ruaj khov, ua rau lub tsev neeg muaj nqis thiab tau koob meej.  Vajntxwv Xalumoos qhia pom tus neeg laus lub “mom kub” lossis kev zoo siab thiab tau hwm yog tuaj ntawm nws cov xeebntxwv tuaj, tiamsis cov menyuam lub “koob meej” lossis kev tau ntsejmuag yog los ntawm leej txiv los. Txhais hais tias thaum ib tsev neeg ua neej sib txhawb yog cai lawm tus laus mus rau tus menyuam puavleej yuav ua tau qhov zoo rau lub tsev neeg thiab yuav koom tau koob meej. Tiamsis ib tsev neeg uas tsis paub hwm tus Tswv ces lub tsev neeg ntawd yuav puastsuaj, thiab tej menyuam liamsim yuav ua kev txaj muag rau niam txiv (Pajlug 17:1-2).

Vajntxwv Xalumoos kuj qhia pom tus cwjpwm ntawd txhua tus hauv lub tsev neeg yog yuavtsum ua kom tsev neeg sawvdaws sib tau ntsej muag Pajlug 17:1-5 , ntawd yog nyiam sib raug zoo (nqe 1), nyiam nquag (nqe 2), nyiam qhov tseeb (nqe 3), nyiam ncaj ncees (nqe 4), nyiam hlub tshua thiab txo hwjchim (nqe 5). Yog li ntawd, cia li ua txhua yam uas zoo tshaj plaws no pub rau txhua tus hauv yus lub tsev neeg. Vim txhua yam uas peb kheev ua rau txhua hnub thiab siv zog ua ho yog ua rau peb cov phoojywg, cov ntseeg, cov qhua sab nraum thiab cov neeg muaj meejmom…thiab thaum tsaus ntuj los peb ho tsub tej kev nyuaj siab ib hnub dhau tagnrho los rau peb tsev neeg!

Nco ntsoov hais tias txhua tus hauv peb lub tsev neeg yog txhua tus uas tseemceeb dua huv tibsi, vim li ntawd peb yuavtsum siv zog ua txhua yam zoo pub rau txhua tus hauv peb tsev neeg. Yog peb ua tau zoo rau peb lub tsev neeg lawm peb ua zoo rau sab nraum tsis nyuaj. Tiamsis yog thaum peb siv zog ua tsis tiav qhov zoo rau lub tsev neeg peb yuavtsum tau thov Vajtswv thiab tom qab ntawd ua tib zoo nrhiav haukev ntuas thiab daws tej teebmeem ntawm txhua tus. Ua li ntawd, tsis yog pab peb hla dhau tej kev sim siab hauv lub neej xwb tiamsis tseem qhia tshwm peb kev hlub pub rau txhua tus hauv peb lub tsev neeg thiab yuav ua rau pogyawg, niam txiv, menyuam txhua tus puavleej muaj kev zoo siab thiab tau ntsej muag.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv thov pab nyuam yaus ua neej li Koj Txolus qhia nyob kiag rau hauv nyuam yaus lub tsev neeg. Thov pab nyuam yaus ua tau txhua yam zoo pub rau txhua tus hauv lub tsev neeg thiab dhau ntawm nyuam yaus lub tsev neeg kom lwm tus paub Vajtswv. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb puas ua neej rau txhua tus hauv peb tsev neeg tau koob meej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Mục Sư Y ĐĂNG BYĂ
Bài tiếp theoĐuôn Mtao Leh Anăn Klei Guh Kơang – 9/4/2024